Skoro jasno
22°
Bratislava
Ela
24.5.2022
Od soboty sa rušia režimy OTP, OT aj OP+. Všetko bude fungovať v režime základ
Zdielať na
Koronavírus

Od soboty sa rušia režimy OTP, OT aj OP+. Všetko bude fungovať v režime základ

Archívna reportáž

BRATISLAVA / Od 26. februára dochádza k prvej fáze uvoľňovania opatrení. Najväčšou zmenou je zrušenie režimov OTP, OP a OP+. Všetky prevádzky obchodov, služieb a hromadných podujatí budú fungovať v režime základ. Vo väčšine prípadov sa rušia aj kapacitné obmedzenia.

Ako rozhodol v stredu vládny kabinet na návrh ministerstva zdravotníctva, v prvej fáze uvoľnenia od konca februára sa zrušia tzv. režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami, tak aby sa minimalizovalo individuálne riziko nákazy vo vysoko rizikových vekových skupinách.

Pre všetky hromadné podujatie bude platiť režim základ 

Hromadné podujatia sa budú deliť na dve kategórie:

 • Nízko rizikové: podujatia, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom; maximálna účasť bude 500 osôb alebo 50 % kapacity priestoru (napríklad: divadlo, bohoslužby, kino, viaceré druhy kultúrnych podujatí, diváci na športových podujatiach a pod.)
 • Vysoko rizikové: ostatné podujatia, ako aj podujatia konané v prevádzkach verejného stravovania, ktoré nedokážu splniť podmienky pre nízko rizikové podujatia; maximálna účasť bude 50 osôb (napríklad: svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky a pod.)

Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatie sa nebude vzťahovať na: cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obrad krstu, a pohrebný obrad (bez kapacitných obmedzení), zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov (bez kapacitných obmedzení), zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona (bez kapacitných obmedzení), voľby (bez kapacitných obmedzení), podujatia profesionálnych športových súťaží- pre športovcov a organizačný tím bez kapacitných obmedzení, hromadné podujatia nevyhnutné na činnosť karanténnych tréningových centier pre vrcholový šport, ktoré schvália ministerstvá školstva a zdravotníctva (bez kapacitných obmedzení) hromadné podujatie nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií Slovenskej republiky so súhlasom ministerstva školstva (bez kapacitných obmedzení), hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku, a to v kapacite maximálne 100 osôb, športové hromadné podujatia športového charakteru (súťaže, tréningy) osôb starších ako 18 rokov, a to v kapacite maximálne 100 osôb, po novom ani na hromadné podujatia výstav v priestoroch prevádzok výstavísk v kapacite maximálne 500 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov.

Pravidlá pre hromadné podujatia: 

 • ruší sa povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí,
 • prekrytie horných dýchacích ciest,
 • pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor podujatí a vyznačiť vstup a výstup,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe,
 • pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov,
 • pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.

Pravidlá pri bohoslužbách, sobášoch, pohreboch a krstoch: 

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • odstrániť nádoby s vodou.

Pravidlá pri kultúrnych podujatiach: 

 • zamedziť fyzickému kontaktu s publikom,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou.

Pravidlá pre fungovanie prevádzok: 

 • ruší sa kapacitné obmedzenie,
 • vstup len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • zabezpečenie dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice,
 • zabezpečenie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre,
 • umiestniť na viditeľné miesto oznamy o povinnosti dodržiavať tieto opatrenia,
 • časté vetranie priestorov, dezinfekcia: nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Obmedzenia otváracích hodín: 

 • prevádzky obchodov nemajú obmedzené otváracie hodiny,
 • prevádzky služieb musia obmedziť otváracie hodiny od 5:00 do 24:00,
 • obmedzenie otváracích hodín sa nevzťahuje na: prevádzky verejného stravovania, stánky s trvalým stanovišťom, ambulantný predaj pokrmov a nápojov, prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytujúce služby na základe predpisu lekára, veterinárne ambulancie, odťahové služby, práčovne a čistiarne odevov, čerpacie stanice pohonných látok a palív, pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta, taxislužby, advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, zberné dvory, ubytovacie služby, školské, nemocničné, závodné a podobné kuchyne a jedálne, prevádzky lanových dráh a vlekov.

Pravidlá pre obchodné domy: 

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • zakázaná konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania vrátane foodcourtov,
 • ruší sa povinnosť uzatvorenia sedacích sekcií,
 • bez kapacitných obmedzení.

Pravidlá pre zariadenia verejného stravovania: 

 • umožniť konzumáciu pokrmov alebo nápojov výlučne posediačky (interiér, terasy), s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • rušia sa ostatné podmienky ako povinná vzdialenosť najmenej 2 metre medzi stolmi a kapacitné obmedzenie najviac 4 osoby pri jednom stole.

Pravidlá pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo: 

 • bez kapacitných obmedzení,
 • upraviť časový harmonogram tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Pravidlá pre autoškoly a školiace strediská: 

 • po každom výcviku na trenažéri musí byť interiér, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motoriek musí mať každý vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky,
 • počas výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi kurzu; (neplatí pre inštruktora, lektora a skúšobného komisára),
 • zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba (neplatí pre skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok).

Pravidlá pre lanovky a vleky: 

 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • bez kapacitných obmedzení.

Pravidlá pre hotely a ubytovne: 

 • reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať musia zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, bez kapacitných obmedzení.

Pravidlá pre fitness centrá: 

 • maximálna kapacita prevádzky 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 štvorcových metrov,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
 • musia zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné  prostriedky s virucídnym účinkom.

Pravidlá pre wellness, akvaparky a liečebné kúpele: 

 • maximálna kapacita zariadenia 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov (kapacitné obmedzenie sa netýka tých zariadení, ktoré vykonávajú liečebné procedúry na základe predpisu lekára pre indikované zdravotné dôvody).

Pravidlá pre umelé kúpaliská: 

 • obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
 • pri vstupe musí byť dezinfekcia na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
 • neprevádzkovať pitné fontánky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, bez kapacitných obmedzení.

Súvisiace články

Najčítanejšie