Jasno
-0°
Bratislava
Veronika
4.2.2023
Ministerstvo vydalo usmernenie: Tretiu dávku je možné podať už po troch mesiacoch
Zdielať na
Koronavírus

Ministerstvo vydalo usmernenie: Tretiu dávku je možné podať už po troch mesiacoch

Archívna reportáž

BRATISLAVA / Ministerstvo zdravotníctva vydalo usmernenie pre podávanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu covidu-19. V kontexte zhoršujúcej sa epidemickej situácie spôsobenej delta variantom na Slovensku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky neustále zbiera, vyhodnocuje a analyzuje dáta za účelom čo najúčinnejšej možnosti ochrany zdravia obyvateľov Slovenskej republiky v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.

Výbor Európskej liekovej agentúry pre humánne lieky dospel k záveru, že dodatočná dávka vakcín proti ochoreniu COVID19 sa môže podať osobám so stredne ťažkou až ťažkou poruchou imunity najmenej 4 týždne po druhej dávke.

Výbor taktiež poukazuje na skutočnosť, že je dôležité rozlišovať medzi dodatočnou dávkou pre ľudí s oslabeným imunitným systémom a posilňovacími dávkami pre ľudí so zdravým imunitným systémom. Výbor vyhodnotil údaje, ktoré vykazujú zvýšenie hladín protilátok, keď sa posilňovacia dávka podáva za 6 mesiacov po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy. 

Aktuálne dostupné údaje naznačujú, že je bezpečné a účinné podať posilňovaciu („booster“) dávku po troch mesiacoch.

Objem dávky pri jednotlivých druhoch vakcín 

 • Aplikácia posilňovacej dávky v prípade vakcíny Comirnaty koncentrát ntrta injekčnú disperziu od spoločnosti Pfizer/BioNTech je v objeme jednej dávky 0,3 ml.
 • Aplikácia posilňovacej dávky v prípade vakcíny Spikevax injekčná disperzia od spoločnosti Moderna je v polovičnom objeme 0,25 ml z pôvodnej dávky, ktorá je 0,5 ml.
 • Aplikácia posilňovacej dávky v prípade vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia od spoločnosti Janssen Biologics B. V. je v objeme jednej dávky 0,5 ml.

Očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pre imunokompritované osoby

 •  Aplikácia dodatočnej tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 ako súčasť základnej očkovacej schémy pre imunokompromitované osoby sa bude vykonávať podaním mRNA vakcín.
 • Osobe bude v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom podaná tretia dodatočná dávka; v prípade ak má osoba odporúčanie na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 z dôvodu oslabenej imunity od lekára v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo; určenie termínu centrálnym objednávacím systémom sa nevyžaduje.
 • Dodatočnú tretiu dávku vakcíny je možné podať kompletne očkovanej imunokompromitovanej osobe najskôr o 4 týždne po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy.
 • Imunokompromitované osoby sa budú očkovať prednostne. Aplikácia dodatočnej tretej dávky imunokompromitovaným osobám má prioritu pred podaním posilňovacej („booster“) dávky ostatným osobám.
 • Dodatočná tretia dávka vakcíny by mala byť podaná aj napriek predchádzajúcemu prekonaniu ochorenia Covid-19 a to najmä v prípade, ak išlo o asymptomatický alebo oligosymptomatický priebeh.

Aplikácia posilňovacej („booster“) dávky vakcíny proti ochoreniu Covid-19

 • Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo veku od 18 rokov najskôr za 3 mesiace po podaní poslednej dávky základnej dvojdávkovej očkovacej schémy.
 • Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo veku od 18 rokov najskôr za 8 týždňov od podania poslednej dávky jednodávkovej očkovacej schémy.
 • Osobám, ktoré boli kompletne zaočkované a následne prekonali ochorenie COVID-19 alebo im boli podané monoklonálne protilátky, je možné podať posilňovaciu („booster“) dávku po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia alebo po podaní monoklonálnych protilátok; postup podľa odseku (1) alebo (2) tohto článku sa neuplatní.

Organizované očkovanie pre väčšiu skupinu

Očkovanie dodatočnou treťou / posilňujúcou dávkou môže byť organizované pre väčšiu skupinu v rámci jednotlivých fáz u týchto skupín: 

 • prijímateľov pobytovej alebo ambulantnej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu a zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb v tomto zariadení, ak sa očkovanie vykonáva priamo v tomto zariadení sociálnych služieb,
 • osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej
  starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú onkologickú liečbu, ak toto očkovanie
  indikuje a zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa onkologická liečba vykonáva,
 • imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ
  zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje, alebo inom prostredí,
 • osôb, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v inom prostredí.

Kritériá pre zaočkovanie osoby proti ochoreniu COVID-19 dodatočnou treťou dávkou vakcíny

Kritériom pre zaočkovanie osoby proti ochoreniu COVID-19 dodatočnou treťou dávkou mRNA vakcíny prednostne je, že sa jedná o osoby:

 • na aktívnej liečbe nádorových ochorení a hematologických malignít,
 • po transplantácii orgánov užívajúcim lieky na oslabenie imunitného systému,
 • po transplantácii kmeňových buniek v posledných 2 rokoch,
 • užívajúcim lieky na potlačenie imunitného systému (napr. chemoterapia, reumatologické a iné imunitne podmienené ochorenia liečené imunosupresívnou liečbou s alebo bez systémových kortikoidov),
 • so strednou alebo závažnou primárnou imunodeficienciou (napr. COVID, kombinované protilátkové a bunkové imunodeficiencie - podľa zváženia ošetrujúceho klinického imunológa a v závislosti od charakteru ochorenia),
 • s primárnou alebo sekundárnou aspléniou,
 • s chronickým renálnym zlyhávaním (KDIGO 4, 5),
 • s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou,
 • na liečbe vysokými dávkami kortikoidov (definované ako podávanie dávky rovnej alebo vyššej 20 mg prednizónu alebo jeho ekvivalentu po dobu viac ako 14 dní) alebo iných liekov potláčajúcich imunitnú odpoveď (najmä B-deplečná liečba alebo biologická liečba namierená proti T lymfocytom).

Odporúčané poradie pre aplikáciu posilňovacej („booster“) dávky vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pre ostatné osoby:
(1) Na základe dostupných dát bolo vytvorené odporúčané poradie pre aplikáciu posilňovacej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre ostatné osoby, ktoré nie sú uvedené v Článku 5 tohto usmernenia.
(2) Prednostne sa budú očkovať posilňujúcou dávkou:
a) osoby staršie ako 55 rokov;
b) osoby staršie ako 18 rokov s pridruženými chorobami a rizikom ťažkého
priebehu ochorenia COVID-19;
c) osoby staršie ako 18 rokov so zvýšeným rizikom expozície SARS-CoV-2.

Kombinácie („mix&match“) vakcín proti ochoreniu COVID-19 pre ostatné osoby

 • Podľa prístupu „mix-and-match“ majú ľudia možnosť získať posilňovaciu dávku akejkoľvek schválenej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a to bez ohľadu na tú, ktorú dostali pôvodne.
 • V tabuľke nižšie sú uvedené možnosti, ako je možné kombinovať jednotlivé vakcíny v rámci prístupu „mix-and-match“.

Zdielať na

Súvisiace články

Najčítanejšie