Skoro jasno
Bratislava
Veronika
4.2.2023
PREHĽAD: Od stredy bude povinná karanténa pre všetkých, aj očkovaných, ktorí sa vrátia z týchto krajín
Zdielať na
Koronavírus

PREHĽAD: Od stredy bude povinná karanténa pre všetkých, aj očkovaných, ktorí sa vrátia z týchto krajín

BRATISLAVA / Úrad verejného zdravotníctva SR vydalo v pondelok, 29. novembra, vyhlášku, v ktorej sa upravujú podmienky návratu osôb. Ide o krajiny, ktoré predstavujú riziko šírenia nového variantu omikron.

Od stredy 1. decembra 2021 sa po príchode na Slovensko bude povinná karanténa bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19 týkať všetkých osôb, ktoré za posledných 14 dní navštívili:

 • Juhoafrickú republiku
 • Botswanu
 • Namíbiu
 • Lesotho
 • Eswatini
 • Mozambik
 • Zimbabwe
 • Izrael
 • Hongkong 
 • Seychely

 Pre tieto osoby nateraz neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.  

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí: 

 • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
 • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár. Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra 2021. Ak ste krajiny uvedené v zozname navštívili pred účinnosťou vyhlášky, urýchlene sa prihláste na emailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne zdržiavate. Kontaktuje vás príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.

 

​Výnimky z karantény:

 • na členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, zamestnancov vykonávajúcich technické kontroly a technické prehliadky železničných koľajových vozidiel, zamestnancov vykonávajúcich nevyhnutnú údržbu železničných koľajových vozidiel, zamestnancov vykonávajúcich kontroly odbornej spôsobilosti služieb v železničnom sektore, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave, pričom:

1. tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
2. pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným prostriedkom na pravidelné čistenie rúk,
3. zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,

 • na vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 • na vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní:

1. transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
2. pri transporte používať osobné ochranné pracovné pomôcky a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,

 • na zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní:

1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 / FFP3,
2. maximálne obmedzili priamy kontakt s osobami v zahraničí,
3. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,

 • po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym. Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie než 12 hodín môže prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom webovej stránky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://cestujem.standardnepostupy.sk,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ,
 • po odsúhlasení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup, tranzit alebo pobyt príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva EÚ a NATO alebo osôb, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom údržby, revízie a opravy techniky a materiálu ako majetku v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
 • na vykonanie tranzitu osôb a ich rodinných príslušníkov do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky dopravnými koridormi uvedenými v prílohe č. 2 bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky 268/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky dopravnými koridormi uvedenými v prílohe č. 2 bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie dôvodného tranzitu osôb, ktoré nespĺňajú podmienky podľa písmena h) alebo i), pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky dopravnými koridormi uvedenými v prílohe č. 2 bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • na držiteľov diplomatických a služobných pasov vstupujúcich na územie Slovenskej republiky,
 • na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom, pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie Slovenskej republiky sú povinné:

1. pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou,
2. informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v prvom bode,

 • na osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb z a na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup členov zahraničných záchranných tímov alebo expertov podieľajúcich sa na základe žiadosti štátnych orgánov Slovenskej republiky, alebo iného štátu na humanitárnej pomoci počas krízovej situácie alebo na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach na území Slovenskej republiky alebo iného štátu,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby vykonávajúce prevoz špeciálnej výjazdovej hasičskej a záchranárskej techniky nevyhnutne potrebnej pre zabezpečenie zásahovej činnosti hasičských jednotiek na vykonanie servisných úkonov a odborných prehliadok,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby vykonávajúce hasebné práce a záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach v prihraničnej oblasti na základe žiadosti operačného strediska susednej krajiny,
 • na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu návštevy zastupiteľského úradu cudzej krajiny akreditovaného pre Slovenskú republiku, ktorý sa nachádza na území Českej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky, na dobu kratšiu než 12 hodín,
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu. § 7 (1) Ustanovenie § 2 ods. 1 sa nevzťahuje ďalej na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie štátov Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Ukrajinu, a zároveň:

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území iných štátov Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Ukrajiny a
2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 3,
3. vstupujú na a opúšťajú územie susedných štátov výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1,

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v iných štátoch Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo v prihraničných oblastiach Ukrajiny do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a
2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 3, 268/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky

 • sú občanmi Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky. Osoby podľa odseku 1, ktoré majú nad 12 rokov a dva mesiace veku, sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní. Na osobu, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa výnimka podľa odseku 1 nevzťahuje; tým nie sú dotknuté prípadné výnimky podľa § 3 alebo § 8. § 8

Ustanovenie § 2 ods. 1 sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré:

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. v dobe prekročenia hranice Slovenskej republiky aktívne navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Ukrajine alebo Rakúskej republike
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Ukrajine alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. v dobe prekročenia hranice Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky aktívne navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
2. zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
3. nedovŕšili 26 rokov veku 
4. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnostiach uvedených v prvom bode a druhom bode, a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu,

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu,

 • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 268/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky:

1. podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa prvého bodu 1o skutočnosti podľa prvého bodu,

 • sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy)
2. prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa prvého bodu alebo účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu
3. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu a druhého bodu,

 • sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej - muži), FORTUNA Liga (futbal-muži), SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži), Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal), Slovenská basketbalová liga (muži), Extraliga ženy (basketbal) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy)
2. prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu
3. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu a druhého bodu,

 • vstupujú na územie Slovenskej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. sú reprezentantmi Slovenskej republiky alebo členovia realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020, Hier XXIV zimných olympijských hier Peking 2022, alebo XVI. paralympijských hrách Tokio 2020, ktorí vstupujú na územie SR pri návrate z medzinárodného športového podujatia alebo sústredenia za účelom ich prípravy na medzinárodné podujatia, alebo
2. sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín, alebo
3. sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru podujatia, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni, alebo
4. osoby podieľajúce sa na audiovizuálnej tvorbe, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na niektorom z vyššie uvedených medzinárodných športových podujatí,
5. a zároveň sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o jednej zo skutočností podľa prvého bodu až piateho bodu,

 • krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby a sú schopné sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tejto skutočnosti,
 • vstupujú na územie Slovenskej republiky a sú oficiálne pozvané na podujatia usporadúvané Kanceláriou prezidenta SR, Národnou radou SR, vládou SR, alebo ústrednými orgánmi štátnej správy a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o uvedenej skutočnosti,
 • sú delegáciami zastupujúcimi Slovenskú republiku na úrovni Kancelárie prezidenta, Národnej rady, vlády a ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi zamestnancami a zamestnancami pri výkone práce vo verejnom 268/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky záujme vyslanými na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslanými na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v zahraničí,
 • za podmienky odsúhlasenia Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sú zamestnancami medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
 • sú poslancami Európskeho parlamentu zvolenými v Slovenskej republike alebo ich rodinnými príslušníkmi,
 • sú osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, alebo vyslané na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • za podmienky odsúhlasenia Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sú zamestnancami prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ako aj na zamestnancami ich subdodávateľov, na žiadosť príslušného prevádzkovateľa prvkov kritickej infraštruktúry, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky,
 • za podmienky odsúhlasenia Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sú expertami/špecialistami/technikmi pre odstránenie krízových situácií v sektore priemysel,
 • za podmienky odsúhlasenia Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zamestnancami prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronických komunikácií,
 • za podmienky odsúhlasenia Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sú osoby dôležité z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a pre osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá,
 • za podmienky odsúhlasenia Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sú osobami, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat za účelom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch Európskej únie,
 • za podmienky odsúhlasenia Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sú osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod,
 • za podmienky odsúhlasenia Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky sú osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom servisných, inštalačných a revíznych služieb zdravotníckej techniky, zabezpečenia školenia zdravotníckych zamestnancov, monitorov klinických štúdií, osoby zabezpečujúce plynulý chod zdravotníckej infraštruktúry,
 • sú osobami s trvalými kontraindikáciami očkovania na základe potvrdenia podľa prílohy č. 4, alebo
 • za podmienky odsúhlasenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 • vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy v SR a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti.

Celé znenie vyhlášky nájdete TU.

Zmena vyhlášky je bezprostrednou reakciou na globálne narastajúci výskyt nového variantu omikron. WHO a viaceré krajiny vrátane Slovenska zvolili princíp predbežnej opatrnosti a k novému variantu pristupujú po skúsenostiach s alfou či deltou obozretne. ÚVZ SR bude naďalej monitorovať a priebežne vyhodnocovať overené vedecké údaje o tomto variante, ktoré budú dostupné a postup bude ďalej korigovať na základe zistených vlastností tohto variantu vírusu. Preto nie je možné vylúčiť zavedenie ďalších preventívnych opatrení.

Najčítanejšie