PREHĽAD opatrení počas zákazu vychádzania na najbližšie 2 týždne

PREHĽAD opatrení počas zákazu vychádzania na najbližšie 2 týždne

BRATISLAVA / V stredu, 24. novembra, premiér Eduard Heger oznámil schválenie núdzového stavu na Slovensku. Platiť bude 90 dní, na začiatku ktorých na dva týždne bude zákaz vychádzania. Počas tohto lockdownu budú výnimky. Prinášame vám podrobný prehľad.

Núdzový stav je vyhlásený na 90 dní. Lockdown začína od polnoci 25. novembra a bude trvať dva týždne. Minister hospodárstva Richard Sulík informoval o režime OTP na pracoviskách od pondelka, 29. novembra. 

OTP

Očkovaní (O):

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

Testovaní s negatívnym výsledkom (T):

 • test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.
 • negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.

Prekonaní (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu. Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Zabezpečovanie testovania u zamestnávateľov, respektíve pomoc zamestnávateľom zo strany štátu zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest:

 • aspoň rúškom pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom.

Ostatné pravidlá pri prekrytí dýchacích ciest:

 • v interiéroch, vrátane verejnej dopravy a taxíkov, povinné prekrytie nosa aj úst respirátorom vo všetkých okresoch.
 • v exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.
 • Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri.

Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky:

 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B,
 • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania

Uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou:

 • liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • zásielkový predaj tovarov
 • predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • práčovne a čistiarne
 • čerpacie stanice
 • pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru
 • taxislužby
 • advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • zberné dvory
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
 • obchodné domy (môžu v nich mať však otvorené výlučne len esenciálne prevádzky)
 • prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu

Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 20:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

 • predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
 • predajne drogérie
 • predajne novín a tlačovín
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • prevádzky telekomunikačných operátorov
 • prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení
 • kľúčové služby
 • obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • predajne obuvi
 • predajne domácich a záhradkárskych potrieb
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba

Len v režime OTP môžu fungovať:

 • hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia

Podmienky pre otvorené prevádzky:

 • umožniť vstup a pobyt v priestoroch len s hornými dýchacími cestami prekrytými respirátorom
 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, uvedené neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o režime OTP (ubytovacie služby)

Kapacitné obmedzenia:

 • 1 osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby)
 • ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške

Taxislužby:

 • všetkým  prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti).

Obchodné domy:

 • otvorené v nich môžu byť výlučne esenciálne prevádzky.
 • musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.
 • platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.
 • povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania:

 • môžu fungovať iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia
 • možnosť poskytovať služby iba v režime OTP
 • zákaz konzumácie jedál a nápojov v spoločných priestoroch (donáška do izby zákazníka povolená)
 • zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:

 • hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb
 • môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce
 • zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP 2.

Bohoslužby:

 • môže sa uskutočňovať len individuálna pastoračná činnosť

Sobášne obrady a obrady krstu:

 • maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)

Pohrebné obrady:

 • bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:

 • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie) 

Profesionálne športové súťaže (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek f):

 • bez účasti divákov
 • povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe
 • činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky):

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod. •
 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške

Celé znenie vyhlášok nájdete TU.

Zdroj: noviny.sk

Odporúčame

TV Program

12:00 Noviny o 12:00
12:30 Top Star
12:50 V siedmom nebi
11:55 Profesionáli VIII.
12:55 Naši I.
13:40 Zlato v garáži VI.
11:40 Nákupné maniačky
13:05 Záchranári
13:50 Prvé oddelenie
12:05 Bolek a Lolek
12:20 Krtko
12:30 Tom a Lili
11:05 Jak změřit svět
13:20 Bod zlomu
15:20 Příšerky z vesmíru