Zatiahnuté
Bratislava
Hilda
11.12.2023
Manuál pravidiel po kontakte s pozitívnou osobou: AG samotesty platné ako PCR
Zdielať na

Manuál pravidiel po kontakte s pozitívnou osobou: AG samotesty platné ako PCR

BRATISLAVA / Systém akceptuje pozitivitu aj z antigénového samotestu, ktorý si urobíte doma. K tomuto kroku pristúpil Úrad verejného zdravotníctva SR kvôli plným kapacitám laboratórií.

S omikronovou vlnou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upravuje niektoré z vyhlášok. Jednou zo zásadných zmien je skrátenie karantény pre neočkovaných z 10 na 5 dní.

Stačí pozitívny antigénový test

Informácie o pozitívnej osobe:

 • pozitívna osoba je človek po doručení pozitívneho výsledku RT-PCR, LAMP, antigénového testu, alebo Point of care testu (*PoCT) a rovnako aj osoba po domácom antigénovom teste
 • s výsledkom samotestu oboznámi svojho všeobecného lekára, ktorý ho posúdi a určí ďalší postup
 • nie je potrebné lekárovi nosiť pozitívny výsledok testu osobne, respektíve mu zasielať fotografiu takéhoto testu. Stačí ho kontaktovať telefonicky, SMS či emailom
 • výsledok samotestu slúži primárne na nastavenie izolácie a liečby pacienta, nie na vydávanie potvrdenia o pozitivite
 • pri antigénovom, LAMP, PoCT alebo samoteste nie je potrebný PCR test na potvrdenie. "K tomuto kroku pristupujeme pre vysoký očakávaný nárast počtu pozitívnych osôb v jednom momente a s tým spojený nedostatok RT-PCR testov, denných RT-PCR testovacích kapacít a personálu v laboratóriách," konštatoval Úrad verejného zdravotníctva SR
 • pozitívne testovaná osoba informuje svoje úzke kontakty, s ktorými sa stretla v období do 2 dní od odobratia pozitívnej vzorky

Skupiny prioritného testovania

"V zhode s odporúčaniami WHO či ECDC preto regionálne úrady postupne pristupujú k zmene metodiky epidemiologického vyšetrovania pozitívnych osôb a ich úzkych kontaktov so zameraním sa na vybrané prípady," informoval ÚVZ SR.

Medzi prioritné skupiny patria:

 • nespracované pozitívne prípady z ostatných 2 dní, ktoré sú epidemiológovia schopní spracovať,
 • osoby vo veku od 6 do 18 rokov,
 • osoby staršie ako 65 rokov,
 • osoby pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb, poskytovatelia ambulantných sociálnych služieb
 • osoby s významnou profesionálnou expozíciou (oblasť zdravotníctva, školstva, pracoviská s veľký počtom osôb na jednom pracovisku, iné pracoviská s vysokým potenciálom extenzívneho šírenia)

Dĺžka domácej izolácie osoby pozitívnej na Covid-19

 • izolácia pozitívnej osoby sa týka aj OP (očkovaných a prekonaných)
 • domáca izolácia trvá 5 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky, ktoré by obmedzili ich prácu, napríklad vysoká teplota alebo črevné a zažívacie problémy. Upozorňujeme, že o tom, čo sú príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, rozhoduje ošetrujúci lekár po individuálnom posúdení zdravotného stavu daného pacienta.
 • po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre);
 • deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško
 • ak sa počas posledných 24 hodín z času päťdňovej izolácie vyskytli u osoby klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár

Povinnosti počas domácej izolácie:

 • dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa iba v mieste izolácie,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a v nevyhnutnom kontakte s členmi domácnosti nosenie respirátora,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou v danom čase bývajú v mieste izolácie,
 • ak izolovaný potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť, je povinný záchranárov či zdravotníkov informovať, že sa nachádza v izolácii,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, 
 • denne merať a zaznamenávať svoju teplotu, 
 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať (telefonicky, e-mailom či SMS) svojho všeobecného lekára,
 • bezodkladne po tom, čo bol osobe oznámený pozitívny výsledok testu, je nutné oznámiť túto skutočnosť všetkým ľuďom, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky
 • pri opustení miesta izolácie v nevyhnutných prípadoch podľa §2 odseku 5 vyhlášky musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

Domácu izoláciu môže pozitívny na Covid-19 opustiť iba kvôli:

 • nevyhnutnému poskytnutiu zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe,
 • odberu vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia Covid-19, 
 • nákupu na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v karanténe je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk,
 • kvôli účasti na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk

Kedy ide o úzky kontakt s osobou pozitívnou na Covid-19?

Ide o kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 a:

 • osoby boli v priamom fyzickom kontakte,
 • osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút,
 • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút,
 • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

Karanténa osoby po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19, ktorá nebola ku dňu účinnosti tejto vyhlášky ukončená (čiže k 25.1.2022), sa ukončuje podľa doterajších predpisov.

Testovanie na COVID-19 po úzkom kontakte s pozitívnou osobou 

Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň nebude pre očakávané vysoké denné prírastky nových pozitívnych prípadov potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na Covid-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár.​ Nosenie FFP2 respirátora u úzkych kontaktov pozitívnych osôb je povinné všade na verejnosti (a to aj v prípade, ak sa od ostatných osôb v exteriéri nachádzajú viac ako 2 metre).

​Povinnosti počas karantény

 • dodržiavať karanténu,
 • zdržiavať sa iba v mieste karantény,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a v nevyhnutnom kontakte s členmi domácnosti nosenie respirátora
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami okrem členov spoločnej domácnosti,
 • v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia 
 • denne merať a zaznamenávať svoju teplotu,
 • o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,
 • ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia Covid-19
 • pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

Pozitívni pracovníci na pracovisku

Podľa vyhlášky môžu počas pandémie pracovať aj pozitívni pracovníci:

 • v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb bez klinických príznakov. (iba v prípade nedostatku týchto pracovníkov, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ani z okolitých zariadení.)
 • v kritickej infraštruktúre a ústavným činiteľom bez klinických príznakov, ak by ich neprítomnosť na pracovisku mohla vážne ohroziť zabezpečenie chodu kritickej infraštruktúry, alebo ak je výkon ich práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych udalostí a úloh. Bližšie informácie možno nájsť vo vyhláške v paragrafe 4.

Osoby v osobitnom režime (vymenované v paragrafe 1 písm. e) vyhlášky) môžu mať výnimku z karantény po kontakte s pozitívnou osobou, ak nemajú klinické príznaky ochorenia a rozhodne o tom ich zamestnávateľ.

Medzi osoby v osobitnom režime patria:

 • zdravotnícki pracovníci,
 • iné osoby poskytujúce starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie,
 • pracovníci laboratórií manipulujúcich so vzorkami odobratými v súvislosti s ochorením Covid-19,
 • študenti doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorí vykonávajú v zdravotníckom zariadení pracovnú činnosť zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie,
 • pracovníci štátnych orgánov a samosprávy,
 • prezident Slovenskej republiky,
 • členovia vlády Slovenskej republiky,
 • poslanci Národnej rady SR,
 • generálny prokurátor,
 • predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR,
 • verejný ochranca práv,
 • predseda Ústavného súdu SR,
 • príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov a služieb,
 • pracovníci sociálnych zariadení,
 • pracovníci určení držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovníci určení poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike,
 • osoby zabezpečujúce údržbu ciest, odvoz a likvidáciu odpadov,
 • pracovníci obchodného miesta (pobočky) banky alebo pobočky zahraničnej banky a pracovníci určení bankou alebo pobočkou zahraničnej banky so zodpovednosťou za prevádzku prvkov kritickej infraštruktúry vo finančných službách,
 • prevádzkoví pracovníci Slovenskej pošty,
 • zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek,
 • zamestnanci pohrebných služieb,
 • pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb, pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska
 • ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo iný vecne príslušný orgán verejného zdravotníctva

Osoby v osobitnom režime môžu po kontakte s pozitívnym výnimku z karantény, ak dodržia nasledujúce podmienky:

 • zamestnanec nesmie mať klinické príznaky ochorenia,
 • denne si meria telesnú teplotu,
 • pracuje s respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom
 • minimalizuje sa jeho kontakt s ostatnými osobami,
 • obmedzí sa jeho pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
 • zamestnávateľ mu zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby, 

"Ku skráteniu izolácie pozitívnej osoby a karantény úzkeho kontaktu dochádza z pragmatických a nie medicínskych dôvodov. Ide o snahu zachovať chod štátu a základných služieb v čase, kedy budú v karanténe končiť v jednom momente veľké počty zamestnancov nielen kritickej infraštruktúry, ale aj iných odvetví, ktoré sú dôležitou súčasťou každodenného života občanov," vysvetlil ÚVZ. 

Aktuálna vlna omikronu

V krajinách, kde sa stal variant omikron v uplynulých týždňoch dominantným, došlo k prudkému a významnému nárastu počtu osôb pozitívnych na Covid-19, ktorý mal za následok masívne výpadky pracovnej sily naprieč odvetviami. "Skrátenie izolácie pozitívnych osôb a karantény úzkych kontaktov je medzirezortným kompromisom, ktorý zohľadňuje ochranu ľudského zdravia a života a spoločensko-ekonomické fungovanie štátu. Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténe už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy," doplnil úrad. 

Odporúčania úradu:

 •  skutočne dôsledné a poctivé nosenie FFP2 respirátora - táto osobná forma ochrany pred infekciou bude v nasledujúcich týždňoch omikron vlny kľúčovou a nenahraditeľnou zložkou prevencie nákazy u jednotlivcov.
 • bezodkladné zaočkovanie resp. preočkovanie posilňujúcou 3. dávkou vakcíny proti Covid-19, ktorým sa znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie jednotlivcov.
 • uprednostňovanie práce z domu vždy, keď to umožňuje pracovné zaradenie zamestnanca, resp. životná situácia daného jednotlivca.

Zmeny platnosti očkovania

"Upozorňujeme, že horná hranica platnosti očkovania proti COVID-19 sa skracuje z jedného roka na 9 mesiacov," informoval ÚVZ. Európska komisia prijala pravidlá, podľa ktorých bude digitálny Covid preukaz EÚ platný na cestovanie deväť mesiacov po ukončení kompletného očkovania. Toto opatrenie má vstúpiť do platnosti od 1. februára 2022. Z uvedeného dôvodu už zosúlaďujeme dobu platnosti v tejto vyhláške

Súvisiace články

Najčítanejšie správy