Veľký prehľad nových opatrení. Takto môžu byť pootvárané prevádzky, kiná aj divadlá

Veľký prehľad nových opatrení. Takto môžu byť pootvárané prevádzky, kiná aj divadlá

BRATISLAVA / Premiér Igor Matovič v pondelok vyhlásil, že Slovensko vstupuje do 4.fázy. To okrem iného znamená aj úpravu jednotlivých pravidiel v prevádzkach. Pozrite sa, ako.

- S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné
zariadenia:

 • prírodné a umelé kúpaliská
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku
 • prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly),
 • hydromasáže a ďalšie mokré procedúry (napr. ichtyoterapia, hirudoterapia),
 • soľné jaskyne
 • kryokomory
 • fitness centrá
 • kasína
 • nočné kluby
 • vnútorné verejné priestory zoologických a botanických záhrad

Toto opatrenie neplatí pre:
1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára,
2. vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, bez šatní a spŕch,
3. umelé kúpaliská (plavárne) na účely tréningov pre športové kluby,
4. vnútorné telovýchovno-športové zariadenia na účely tréningov pre športové
kluby,
5. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a špeciálnych výchovných zariadení 
6. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),
7. zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov,
8. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom

- S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť  en s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov
  v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2
  z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné
  prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:
- v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným 3 vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
- pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
- vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
- ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
- vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
- nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
- prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,
- nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
- využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
- pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Reštaurácie

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 22:00 hod.,
 • medzi stolmi musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,
 • za jedným stolom môžu byť prítomné iba skupiny 2 osôb, alebo skupina rodičov s deťmi, alternatívne za jedným stolom môže sedieť viac takýchto skupín, pokiaľ je možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre,
 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku; umytý riad neutierať textilnými utierkami ale uložiť ho do zariadenia na odkvapkávanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorázové papierové utierky); zakazuje sa ručné umývanie kuchynského riadu,
 • obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Taxislužby

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách,
 • odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút,
 • vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Starostlivosť o ľudské telo

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka)
 • zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní súčasne pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare,
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch, ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Autoškoly

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla,
 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).

Kiná a divadlá

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 •  obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek,
  držadiel, pultov),
 • zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,
 • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou).
 • návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,
 • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

​Umelé kúpaliská

Prevádzky umelých kúpalísk (plavární) sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:

 •  vstup majú umožnený len členovia športových klubov,
 •  zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,0 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko,
 •  vedie sa evidencia osôb s pobytom v bazéne,
 •  zabezpečí sa časový interval medzi striedaním športových klubov pre dezinfekciu používaných priestorov (šatne, WC a sprchy), ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine,
 • zabezpečí sa, aby členovia športového klubu s výnimkou pobytu vo vode a sprchovania používali rúško,
 • zabezpečí sa, aby členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom čase opustili priestory kúpaliska,
 • pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať
  dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
 • prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,
 • pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5 mg/l do 1 mg/l,
 • na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,
 • na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových
  povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).

ZOO a botanické záhrady

Prevádzka zoologických záhrad je súčasne povinná:

 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam o povinnosti dodržania odstupu od zvierat minimálne 2 metre,
 • nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory zoologických záhrad
 • nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory botanických záhrad.

Obchodné centrá

Prevádzky obchodných domov sú súčasne povinné:

 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou),
 • v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania, 
 • zabezpečiť uzavretie vnútorných detských ihrísk a priestorov obdobných voľnočasových aktivít pre deti.

Zdroj: noviny.sk

Odporúčame

TV Program

14:50 Prestreté
15:50 Bučkovci - Slnko, seno, dedina
17:30 Noviny
15:30 Veľké upratovanie X.
16:30 Moja mama varí lepšie ako tvoja
17:35 Stratené duše V.
15:00 Hawaii 5.0 IX.
16:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XII.
17:00 Súdna sieň
15:30 Strážca vesmíru Roger
15:40 Máša a medveď II.
15:50 Barbapapa na ceste okolo sveta
14:55 Americká Miss India
16:45 Tanec s láskou
18:25 Rivalky na hrazdě