Jasno
-7°
Bratislava
Barbora
4.12.2023
Menia sa pravidlá karantény: Po novom v izolácii zostanete len 5 dní, diagnostikovať koronavírus môže aj AG samotest
Zdielať na

Menia sa pravidlá karantény: Po novom v izolácii zostanete len 5 dní, diagnostikovať koronavírus môže aj AG samotest

BRATISLAVA / Ministerstvo zdravotníctva skracuje izoláciu a karanténu. Od zajtra sa menia aj ďalšie pravidlá boja s koronavírusom. Dôvodom je príprava na mimoriadne infekčný variant omicron, ktorému sa podľa odborníkov pravdepodobne nikto z nás nevyhne a preto sa očakáva mnoho pozitívnych.

Už od zajtrajšieho dňa sa bude za pozitívnu brať osoba pod doručení výsledku z PCR a Lamp testu ale i z domáceho antigénového testu. Musí ho však posúdiť lekár.

Ako to lekár urobí je podľa odborníkov na ňom môže si vypýtať napríklad fotografiu. Skracuje sa aj izolácia pozitívnych ľudí a karanténa ich úzkych kontaktov.

"Domáca izolácia pozitívneho bude od zajtra trvať len 5 dní, ak sa u neho nevyskytli posledných 24 hodín príznaky znemožňujúce mu prácu. Ďalších 5 dní bude osoba povinná nosiť všade respirátor a nenavštevovať žiadne prevádzky, kde by si ho mohla dať dolu ako je napríklad reštaurácia či zubár," povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

Zásadná zmena je však pre plne zaočkovaných a prekonaných. Tí po kontakte s pozitívnym nebudú musieť byť v karanténe, avšak povinne budú musieť nosiť 7 dní respirátor a nesmú tiež navštíviť miesta, kde by ho museli dať dolu.

Karanténa pozitívne testovaných 

 • Všetkým osobám pozitívnym na ochorenie nariaďuje izolácia v domácom prostredí.
 • Izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu
  s pozitívnym výsledkom. Po ukončení doby izolácie je osoba od 6. roka veku povinná mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. 
 • Pokiaľ sa počas posledných 24 hodín z doby 5 dní vyskytli u osoby klinické príznaky ochorenia znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár.
 • Osoba v izolácií je povinná:

a) dodržiavať izoláciu,
b) zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,
c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu,

f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia, a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
i) o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať svojho všeobecného lekára,
j) bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní 
k) pri opustení miesta izolácie v nevyhnutných prípadoch musí mať horné dýchacie cesty
prekryté respirátorom FFP2 a dodržiavať hygienu rúk.

 • Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,
b) odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
c) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby,

 •  Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť.
 • V období od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu do oznámenia pozitívneho výsledku testu je osoba povinná obmedziť kontakt
 • Kontakt s osobou, ktorá opustila miesto izolácie nie je považovaný za úzky kontakt.

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie

 • Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí.
 • Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá nemá klinické príznaky ochorenia. 
 • Ustanovenie neplatí pre osoby, ktoré mali úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku, všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú.
 • Karanténa začína:
  a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie,
  b) pri osobe od momentu, kedy sa u nej vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov. 
 • Karanténa končí uplynutím doby 5 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli klinické príznaky ochorenia znemožňujúce pracovnú činnosť. Po ukončení doby karantény je osoba povinná mať na verejnosti po dobu 5 dní respirátor. 
 •  Ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, osoba je povinná kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
 • Osoba v karanténe je povinná:

a) dodržiavať karanténu,
b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény,
c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,
f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať svojho lekára,
g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia,
h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
i) o svojej karanténe bezodkladne informovať svojho všeobecného lekára,
j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr piaty deň od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
k) pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom

 • Miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe,
b) odberom vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby,
d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby,

 • Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností zákonný zástupca dieťaťa
 • Kontakt s osobou, ktorá opustila miesto karantény nie je považovaný za úzky
  kontakt

Osoby v osobitnom režime

 •  Za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt v prípade, ak k nemu došlo bez použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo
  s možným porušením použitých osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 • V prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný. 
 • Ak zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodne, osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak

a) nemá klinické príznaky ochorenia,
b) denne si meria telesnú teplotu,
c) pracuje s respirátorom 
d) minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami,
e) obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
f) zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby.

 • V prípade nedostatku zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach alebo pracovníkov je možné poskytovať zdravotnú starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie za týchto podmienok:

a) prísne dodržiavanie hygieny rúk, používanie rukavíc,
b) používanie respirátoru FFP3,
c) používanie ochranných okuliarov alebo štítu,
d) používanie nepremokavého ochranného plášťu s dlhým rukávom alebo jednorazového ochranného obleku.

 • Pracovník určený držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovedný za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení za dodržania nasledovných podmienok:
  a) používanie respirátoru FFP2, 
  b) dezinfekcia prostriedkami,
  c) používanie rukavíc,
  d) obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
  e) možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však
  tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.
 • Prezident Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, generálny prokurátor, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie avšak
  nemá klinické príznaky ochorenia alebo ktorý mal úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie avšak nemá klinické príznaky ochorenia, môže vykonávať prácu v prípade za dodržanie nasledovných podmienok:
  a) používanie respirátoru FFP2,
  b) dezinfekcia prostriedkami s plným virocídnym účinkom,
  c) používanie rukavíc,
  d) obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
  e) možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb. 

Osoby v osobitnom režime

 • zdravotnícki pracovníci,
 • iné osoby poskytujúce starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie, pracovníci laboratórií manipulujúcich so vzorkami odobratými v súvislosti s ochorením COVID-19,
 • študenti doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
  študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, študijného programu
  v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia,
 • pracovníci štátnych orgánov a samosprávy,
 • prezident Slovenskej republiky,
 • členovia vlády
  Slovenskej republiky,
 • poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,
 • generálny prokurátor,
 • predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 • verejný ochranca práv,
 • predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 • príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov a služieb,
 • pracovníci sociálnych zariadení, pracovníci určení držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovníci určení poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike,
 • osoby zabezpečujúce údržbu ciest, odvoz a likvidáciu odpadov, pracovníci obchodného miesta (pobočky) banky alebo pobočky zahraničnej banky,
 • pracovníci určení bankou alebo pobočkou zahraničnej banky so zodpovednosťou za prevádzku prvkov kritickej infraštruktúry vo finančných službách,
 • prevádzkoví pracovníci Slovenskej pošty,
 • zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek,
 • zamestnanci pohrebných služieb,
 • pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb,
 • pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska. 

Súvisiace články

Najčítanejšie správy