Začiatok nového roka prináša podnikateľom povinnosti. Na aké dane nesmiete zabudnúť?

Začiatok nového roka prináša podnikateľom povinnosti. Na aké dane nesmiete zabudnúť?

BRATISLAVA / Začiatok nového roka prináša firmám a podnikateľom opäť niekoľko povinností - témou číslo jeden sú už tradične dane. Okrem Dane z motorových vozidiel netreba zabudnúť na Daň z nehnuteľnosti. Asi najmenej populárna je daň z príjmov - tentoraz ale s jednou pozitívnou zmenou.

Na odklad daňového priznania na poslednú chvíľu je opäť o jeden dôvod menej. Po problémoch z minulosti si môžu státisíce živnostníkov stiahnuť elektronické tlačivá už teraz. Hlavným dôvodom je fakt, že niektoré z tlačív sa nemenili vôbec a iné iba nepatrne. Nebolo totiž treba zapracovať zmeny v zákonoch. "Finančná správa mala dostatok času na to, aby takéto tlačivá mohla dôsledne otestovať a preto sme ich mohli zverejniť už v prvých januárových dňoch," uviedla Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy. 

Daňové priznanie podávajú fyzické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy na uplynulý rok presiahli 1968 eur a 68 centov. Tlačivá typu A zostali rovnaké ako vlani. "V prípade daní z príjmu PO a FO typ B boli zmeny, tie sú zapracované a nové formuláre zverejnené," povedala Ivana Skokanová. Mnohí si túto povinnosť odbili už na začiatku roka a vyhnú sa tak možným výpadkom systému, či iným nepríjemnostiam. Vrátenie prípadného preplatku tým však neurýchlia. "Preplatok sa vráti až po uplynutí termínu na podanie priznania do 40 dní, to je až niekedy začiatkom mája," povedala Mária Sameková, Slovenská komora daňových poradcov.

Dôvod chodiť po úradoch s takýmito tlačivami má čoraz menej ľudí. V niektorých prípadoch je však lepšie s daňovým priznaním predsa len nejaký čas počkať. Napríklad, ak mali vlani vyššie príjmy a očakávajú nedoplatok na dani. "Tieto nedoplatky si automaticky posunú a musia ich vyrovnať až v novom termíne, ktorý si určia v oznámení o posunutí daňového priznania," povedala Mária Sameková.

No kým pre mnohých je daňové priznanie povinnosť, starobným dôchodcom, ktorí si privyrábali na brigádach a platili preddavky, sa jednoznačne oplatí podať ho. "V prípade, že podajú priznanie, tak sa im celá tá preddavková daň vráti ako preddavok na dani," dodala Mária Sameková.

Nič to však nemení na fakte, že mesiacom daní na Slovensku naďalej zostane marec.

Daňové povinnosti do 31.1. 

Daň z motorových vozidiel

Daň z nehnuteľnosti - rozlišujú sa tri druhy daní z nehnuteľnosti. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytových a z nebytových priestorov v bytovom dome. 

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Daň za psa - Túto daň je povinný platiť vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov. V prípade, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, daň za psa uhrádza držiteľ psa. Daň nie je povinný platiť vlastník, alebo držiteľa psa, ktorý je chovaný na vedecké a výskumné účely, umiestnený v útulku, pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Daň za psa je v kompetencii obca, ktorá ju na svojom území zaviedla. V Bratislave vykonávajú správu dane mestské časti, v Košiciach mesto Košice. 
Kto je správcom dane a čo správca dane ustanovuje?

Daň za užívanie verejného priestranstva - Túto daň je povinný platiť fyzická alebo právnická osoba, ktorá osobitne využíva verejné priestransvo obce. Teda verejnosti prístupné pozemky obce. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie predajného zariadenia, umiestnenie zariadenia cirkusu, umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. 

Osobitným užívaním verejného priestranstva na rozdiel od spomenutých spôsobov nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy albeo havárie rozvodov a verejných sietí. 

Daň za ubytovanie - Túto daň je povinný platiť prevádzkovateľ zariadenia za ubytovaných hostí. Daň z ubytovania sa platí za odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení. Pod ubytovacím zariadením rozumieme hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Správcom dane za ubytovanie je obec, na ktorej území sa ubytovacie zariadenie nachádza. Vybratá daň je príjmom rozpočtu obce. 

Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

Predajnými automatmi sa rozumejú automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu umiestnené na verejne prístupných miestach. Nie sú to automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky na verejnú dopravu. Nevýhernámi hracím prístrojmi sú prístroje prevádzkované za odplatu nevydávajúce peňažnú výhru a prevádzkované na verejnosti prístupných priestoroch. 

Daň v oboch týchto prípadoch platíte obci. Základom dane je počet automatov/prístrojov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa prístroj začal prevádzkovať. Zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Sadzbu dane určí obec za jeden automat a kalendárny rok. Obec vo všeobecne záväznom nariadení taktiež určí všetky ostatné náležitosti, vrátane spôsobu zdanenia automatov, alebo prípadné oslobodenia či zníženia dane.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Daň platí držiteľ motorového vozidla, ktorý použije motorové vozidlo na vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta, s výnimkou činností spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.

Správu dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta vykonáva obec, na ktorej území sa príslušné historické časti nachádzajú. Vybratá daň je príjmom rozpočtu obce.

Obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení vymedzí, ktoré časti mesta sa považujú za historické, ustanoví sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií. Obec môže ustanoviť aj možnosť vyberania dane formou paušálu. V takomto prípade určí v nariadení paušálnu sumu dane a podmienky pri jej vyberaní. Rovnako môže obec zaviesť aj podmienky, kedy bude osobám daň pri vjazde a zotrvaní v historickej časti mesta motorovým vozidlom znížená alebo budú tieto osoby od platenia dane úplne oslobodené. Vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta podlieha oznamovacej povinnosti, preto si obec v nariadení ustanoví náležitosti aj tejto povinnosti.

Daň za jadrové zariadenia 

Zmeny týkajúce sa daní

  • Nájomcovia poľnohospodárskych a lesných pozemkov majú novú povinnosť viesť evidenciu o nájomnom k 31. decembru 2018 a tieto údaje poskytnúť listinne alebo elektronicky príslušnému okresnému úradu do 31. januára 2019. 
  • Zamestnávatelia majú do 15. januára 2019 povinnosť oznámiť Úradu verejného zdravotníctva SR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň informuje, že nakoľko sa táto povinnosť uplatňuje prvýkrát, bude ju považovať za splnenú aj vtedy, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. júna 2019. Zamestnávateľ mal do 31. januára 2019 zabezpečiť, aby jeho zamestnanci podpísali tlačivo s názvom „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ pre rok 2019.
  • Ak motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike využívate na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, mali by ste do 31. januára 2019 podať daňové priznanie a zároveň aj zaplatiť daň z motorových vozidiel. 
  • Ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2018, mali by ste do 31. januára 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, na základe ktorého následne správca dane (obec alebo mesto) vyrubí daň. Ak v priebehu roka 2018 nedošlo k  žiadnym zmenám vo vlastníctve nehnuteľností, daň z nehnuteľností na rok 2019 sa vyrubí podľa posledného daňového priznania.

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

08:30 Prestreté
09:30 Súdna sieň
10:30 Policajti v akcii
08:35 Česko Slovensko má talent
10:15 Simpsonovci XIV.
10:45 Simpsonovci XIV.
08:55 Slnečná
10:40 Bez servítky
12:00 Nákupné maniačky
08:55 Ovečka Shaun I.
09:05 Ocko hrdina
09:10 Rapotáčik 2
07:50 Příšerky z vesmíru
09:25 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni
11:15 Já, kocour