Zatiahnuté, zmiešané prehánky
Bratislava
Edmund
1.12.2023
Aj slovenské rodiny sú diskriminované výškou rakúskych prídavkov na deti - rozhodol súdny dvor Európskej únie
Zdielať na

Aj slovenské rodiny sú diskriminované výškou rakúskych prídavkov na deti - rozhodol súdny dvor Európskej únie

BRATISLAVA / Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že prispôsobenie rodinných prídavkov a rôznych daňových výhod v Rakúsku v závislosti od štátu bydliska detí pracovníkov je v rozpore s právom eurobloku. Súd o tom informuje v tlačovej správe.

Rakúsky prispôsobovací mechanizmus na výpočet paušálnej sumy takýchto prídavkov a výhod zavedený v roku 2019 napadla na Súdnom dvore Európska komisia. Tá sa domnievala, že prispôsobovanie paušálnej sumy rodinných prídavkov a sumy rôznych daňových výhod smerom nahor alebo smerom nadol v závislosti od všeobecnej cenovej úrovne v členskom štáte, kde majú deti pracovníkov trvalé bydlisko, a rozdielne zaobchádzanie, ktoré z neho vyplýva, predovšetkým v prípade migrujúcich pracovníkov, je v rozpore s právom EÚ. Komisiu v tejto veci podporili Česká republika, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Dozorný úrad EZVO.

Súd rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, predstavuje porušenie nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Právo EÚ zakazuje akúkoľvek diskrimináciu v oblasti sociálneho zabezpečenia z dôvodu štátnej príslušnosti migrujúcich pracovníkov a rakúsky prispôsobovací mechanizmus, ktorý sa uplatňuje len v prípade bydliska dieťaťa mimo rakúskeho územia, sa pritom dotýka predovšetkým migrujúcich pracovníkov, keďže je oveľa pravdepodobnejšie, že ich deti budú mať bydlisko v inom členskom štáte, pripomína súd.

Väčšina migrujúcich pracovníkov, ktorých sa tento mechanizmus dotýka, pritom pochádza z členských štátov, v ktorých sú životné náklady v porovnaní so životnými nákladmi v Rakúsku nižšie, takže títo pracovníci poberajú dávky a požívajú sociálne a daňové výhody v nižšej sume, než akú majú Rakúšania. Mechanizmus preto predstavuje nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti.

Súdny dvor tiež zdôrazňuje, že migrujúci pracovníci sa rovnakým spôsobom ako rakúski pracovníci podieľajú na určení a financovaní príspevkov na dotknuté rodinné prídavky a daňové výhody, pričom sa v tejto súvislosti neprihliada na miesto bydliska ich detí. Z toho podľa neho vyplýva, že sporná rakúska právna úprava predstavuje aj porušenie nariadenia o slobode pohybu pracovníkov v rámci EÚ. Keďže Súdny dvor EÚ vyhovel žalobe EK o nesplnenie povinnosti, Rakúsko je povinné bezodkladne vykonať rozsudok. Ak sa bude EK domnievať, že krajina nevykonala rozsudok, môže podať novú žalobu s návrhom na uloženie peňažných sankcií.

"Vítam rozhodnutie Súdneho dvora EÚ. Na problém rakúskych prídavkov som poukazovala, odkedy podmienky zmenili,” povedala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Rakúsko podľa nej musí túto legislatívu zrušiť alebo zmeniť tak, aby odstránilo rozpor s právom EÚ a diskrimináciu. V opačnom prípade môže EK podať ďalšiu žalobu pre nevykonanie rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. "V takom prípade by však po krátkom súdnom procese hrozili Rakúsku veľmi vysoké sankcie vo forme penále za každý deň omeškania a paušálna pokuta,” vysvetlila Ďuriš Nicholsonová.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy