Jasno
18°
Bratislava
Patrik, Patrícia
6.7.2022
Vláda o vode a pri vode...Je to strategická surovina
Zdielať na
Slovensko

Vláda o vode a pri vode...Je to strategická surovina

Naši ministri sa v stredu stretli na veľmi netradičnom mieste. O vládnych návrhoch rokovali priamo na vodnom diele v Gabčíkove. Hlavnou témou bola totiž práve voda, ktorú označili za "strategickú surovinu".

Nie je zabezpečené v dostatočnej výške

Financovanie organizácií v oblasti vodného hospodárstva nie je zabezpečené v dostatočnej výške. Vzhľadom na každoročne sa znižujúci limit výdavkov kapitoly Ministerstva životného prostredia (najmä od roku 2010) má klesajúcu tendenciu. Konštatujú to autori informatívneho materiálu, ktorý vo štvrtok prerokovala vláda na svojom výjazdovom rokovaní v priestoroch vodného diela Gabčíkovo.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) dostal zo štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov povodňových zabezpečovacích prác 12,3 milióna eur v roku 2011 a  0,3 milióna eur v roku 2012. V tomto období neboli zo štátneho rozpočtu žiadne presuny peňazí na protipovodňové opatrenia a udržiavanie splavnosti vodných ciest (ročne ide o desiatky miliónov eur).

Výdavky sa zvýšili o 10 miliónov eur

Výpadok týchto prostriedkov prispel k zhoršeniu ekonomickej situácie podniku a k neplneniu jeho povinností nielen na úseku protipovodňovej ochrany, ale v oblasti správy vodných tokov ako celku. Východisko z nepriaznivej situácie sa v závere roka 2011 našlo v poskytnutí krátkodobej návratnej finančnej výpomoci 15 miliónov eur z Transpetrolu,

Počas rokovaní s rezortom financií k návrhu rozpočtu kapitoly envirorezortu na roky 2013 až 2015 sa výdavky na protipovodňové opatrenia na rok 2013 zvýšili o 10 miliónov eur. "Napriek tomu ide len o čiastočné zabezpečenie týchto výdavkov, keďže štátny podnik si uplatňoval požiadavku na obligatórne výdavky na neregulované platby v sume 38 miliónov eur,“ upozorňujú autori správy.

V predchádzajúcom období neboli zabezpečené výdavky SVP na sledovanie správnosti výpočtu ako ani určovanie výšky a vyberanie za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd.

Vodnému hospodárstvu 2 milióny

Tieto výdavky vznikajú SVP ako správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a uhrádzajú sa z prostriedkov Environmentálneho fondu. Ročne ide o dotáciu asi 1,6 milióna eur. Ministerstvo životného prostredia  pripravilo materiál na rokovanie vlády, ktorý rieši úpravu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2012 vrátane dotácie pre SVP.

Výskumnému ústavu vodného hospodárstva v roku 2011 poskytli na činnosť 2,1 milióna eur. Na rok 2012 organizácii pridelili transfer 2 milióny eur a v návrhu rozpočtu MŽP na rok 2013 je vyčlenená suma 1,9 milióna eur. "Vzhľadom na znižujúci sa objem týchto prostriedkov predstavujú rozpočtom nezabezpečené úlohy vyplývajúce zo zákonov v roku 2012 čiastku 0,8 milióna eur a na rok 2013 sumu 1,5 milióna eur,“ uvádza sa v materiáli.     

Slovenský hydrometeorologický ústav dostal v roku 2011 7,6 milióna eur (z toho v oblasti vôd 3,0 milióna eur). Na rok 2012 organizácii pridelili transfer 7 miliónov eur (na činnosť v oblasti vôd 2,9 milióna eur) a v návrhu rozpočtu MŽP na rok 2013 je vyčlenených 6,7 milióna eur (z toho na činnosť v oblasti vôd 3,2 mil. ). Rozpočtom nezabezpečené zákonné úlohy v roku 2012 dosahujú 7,6 milióna eur a na rok 2013 sumu 8,7 milióna eur. Podľa predbežného výpočtu predstavuje deficit výdavkov organizácie na rok 2012 sumu 1,3 milióna eur.

Dobagrujú za 13 miliónov

V správe sa upozorňuje, že nedostatočné odstraňovanie riečnych sedimentov v odpadovom kanáli vodného diela zhoršuje odtokové pomery a obmedzuje prevádzku vodnej elektrárne Gabčíkovo. Náklady na dobagrovanie odpadového kanála sa odhadujú na 13 miliónov eur. Kritický stav zanesenia dna v jednom úseku toku (konkrétne riečny kilometer 31,3 –34,2) spôsobuje vysoké riziko ohrozenia plavby. Prehĺbenie prívodného kanála a zdrže Hrušov predstavuje náklady 5,585 milióna eur.

Na kapitálové výdavky žiadal SVP v rokoch 2010 až 2012 sumu 248 miliónov eur. Išlo o plnenie programu protipovodňovej ochrany – stavby na protipovodňovú ochranu, mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenia, strojno-technické vybavenie pre správu vodných tokov a na uskutočňovanie povodňových zabezpečovacích prác počas povodňových situácií, obnovu strojno-technického vybavenia laboratórií, vodný plán Slovenska – hydromorfologické opatrenia).

"Napriek veľmi zlej situácii v tejto oblasti neboli SVP, š. p. zo štátneho rozpočtu za uvedené obdobie poukázané žiadne finančné prostriedky účelovo určené na tento účel,“ konštatujú autori správy.

Spravodajská aplikácia Noviny TV JOJ pre iPhone TU. ZADARMO.

SITA

Súvisiace články

Najčítanejšie