Kontrolóri odhalili závažné nedostatky v zdravotníctve, školstve aj na ministerstvách

Kontrolóri odhalili závažné nedostatky v zdravotníctve, školstve aj na ministerstvách

BRATISLAVA / Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) Karol Mitrík zaslal trom najvyšším ústavným činiteľom štvrťročnú správu o závažných zisteniach z kontrol, ktoré úrad realizuje. Takýmto spôsobom už od leta 2016 približuje výsledky práce kontrolórov nielen verejnosti, ale aj predstaviteľom slovenskej politickej špičky. Nezávislá autorita v oblasti externej kontroly ukončila v prvom štvrťroku 2018 celkovo 14 kontrolných akcií v 80 subjektoch.

NKÚ SR uskutočnil prierezové kontroly zamerané na vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky, či na hospodárenie vysokých škôl. "Kontrolami v 38 zdravotníckych zariadeniach, v poisťovniach, ako aj na ministerstve zdravotníctva boli zistené nedostatky vyžadujúce systémové zmeny smerujúce do oblastí súvisiacich s transparentným obstarávaním zdravotníckej techniky, riadením nemocníc, či definovaním jasných vzťahov medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a poisťovňami," potvrdila Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu SR

Slovenské verejné vysoké školy zostávajú hlboko podfinancované, najmä v oblasti investičných potrieb, napríklad pri modernizácii internátov. Problémom je aj klesajúci počet študentov, ktorí odchádzajú za vzdelaním do zahraničia, hlavne do susednej Českej republiky.

Kontrolný úrad vykonal tiež tri veľké kontroly v oblasti záväzkov vo vzťahu k Európskej únii, pozrel sa na plnenie povinností Slovenska pri odkanalizovaní, na kvalitu ovzdušia ako aj na energetickú účinnosť vo verejnom sektore. Posledné dve menované kontroly boli súčasťou medzinárodných akcií realizovaných v spolupráci s európskymi partnermi. V rámci všetkých troch oblastí kontrolóri identifikovali problémy s plnením záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika prihlásila.

Ukázalo sa, že Slovensko nemá ucelenú stratégiu ochrany ovzdušia, ktorá by z dlhodobého hľadiska riešila redukciu emisií a viedla by k zvýšeniu kvality životného prostredia. Naša krajina si tiež neplní záväzok v oblasti budovania nových kanalizácií.  Problematika odkanalizovania môže mať výrazný dopad na verejný rozpočet a bezpochyby je to jedna z vážnych environmentálnych záťaží. Za mimoriadne dôležité považuje NKÚ SR opatrenia pre znižovanie spotreby energie v budovách, nakoľko sa nimi generuje úspora verejných financií. Krajina tiež zaostáva v plnení európskych záväzkov v oblasti energetických úspor.

Najvyššia kontrolná inštitúcia preverila aj hospodárenie štátu vo vybraných štátnych podnikoch v rezorte pôdohospodárstva. "Boli zistené závažné nedostatky pri hospodárení so štátnym majetkom, ako aj v riadení podnikov zo strany ministerstva. Napríklad štátny podnik Hydromeliorácie nie je v súčasnosti schopný zabezpečiť funkčnosť závlahových systémov, čím je ohrozené využívanie poľnohospodárskej pôdy," tvrdí Dobáková.

"Agrorezort predstavil NKÚ rad nápravných opatrení, týkajúcich sa zistení predovšetkým z éry ministra Jahnátka, ktoré úrad akceptoval. Patria medzi ne napríklad štvrťročné výkazníctvo zo strany štátnych podnikov, usmernenie pre majetkové komisie pri nakladaní s majetkom štátu a ďalšie. Napĺňanie všetkých týchto opatrení bude na jeseň agrorezort NKÚ odpočtovať," tvrdí vo svojom vyjadrení Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

V oblasti miestnej samosprávy, najmä na základe podnetov doručených od občanov, úrad preveril hospodárenie piatich subjektov. Kontrolné akcie boli  vykonané napríklad v obciach Kamenná Poruba, Svätý Anton, Smižany. Kontroly odhalili nedostatky v dodržiavaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, ako aj pri dodržiavaní pravidiel finančnej disciplíny. Nedostatky sa ukázali aj pri realizácii verejného obstarávania, aj pri plnení povinnosti vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Okrem uvedených kontrol úrad preveril fungovanie a efektívnosť elektronického kontraktačného systému – elektronické trhovisko, projekt REPAS –  rekvalifikácia pre uchádzačov o zamestnanie, zabezpečenie predsedníctva EÚ a skontroloval účinnosť opatrení politiky boja proti daňovým podvodom. NKÚ SR v tomto období v rámci svojej analytickej činnosti ukončil aj spracovanie dvoch predbežných štúdií zameraných na zber komunálnych odpadov a na výstavbu a rekonštrukciu mostov.

Pozrite si archívnu reportáž:

Zdroj: noviny.sk

Ďakujeme za vaše názory

TV Program

09:05 Súdna sieň
10:00 Súdna sieň
11:00 ZÁCHRANÁRI
09:20 Simpsonovci IV.
10:05 MACGYVER: NOVÉ ČAST0I II.
11:25 NOVÉ BÝVANIE
09:25 Policajt z L.A.
10:40 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II.
11:00 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela III.
09:50 ZáchranáRik II.
09:55 Strážca vesmíru Roger
10:10 Jahôdka a jej kamaráti III.
08:35 Moje krásná učitelka
10:25 Zlatý holky
12:20 Iluzionista