Jasno
-2°
Bratislava
Vratko
29.11.2023
Už je možné prihlásiť sa na dobrovoľnú vojenskú prípravu
Zdielať na

Už je možné prihlásiť sa na dobrovoľnú vojenskú prípravu

BRATISLAVA / Personálny úrad Ozbrojených síl vyhlásil prijímacie konanie pre dobrovoľnú vojenskú prípravu. V praxi to znamená, že záujemcovia o jej absolvovanie, ktorí spĺňajú zákonné podmienky, môžu do 15. apríla požiadať v regrutačných skupinách v krajskom meste podľa miesta trvalého bydliska o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

"Cieľom tohto projektu je umožniť občanom získať základné vojenské vedomosti a zručnosti. Takáto možnosť na Slovensku po ukončení povinnej základnej vojenskej služby absentovala. V roku 2016 bude môcť dobrovoľnú vojenskú prípravu absolvovať 150 občanov," zdôraznil minister obrany Martin Glváč. Informáciu poskytol riaditeľ Komunikačného odboru MO SR Martin Čambalik.

Nástup v júli

O termíne prijímacieho konania - posúdenia zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorú im pošle Personálny úrad Ozbrojených síl . Predpokladaný nástup na 12-týždňovú dobrovoľnú vojenskú prípravu je v júli.

Ak sa chce občan stať vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy, musí spĺňať viacero zákonných podmienok. V prvom rade musí požiadať o prijatie v príslušnej regrutačnej skupine. Urobiť tak môže občan, ktorému vznikla branná povinnosť alebo ju dobrovoľne prevzal.

Muži aj ženy

Záujemca musí byť spôsobilý na právne úkony, mať štátne občianstvo Slovenskej republiky, musí byť bezúhonný, spoľahlivý, ovládať štátny jazyk, musel dosiahnuť najmenej stredné odborné vzdelanie. Tiež nesmie byť evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby, musí byť zdravotne a psychicky spôsobilý, nesmie byť voči nemu vedené trestné stíhanie a musí úspešne absolvovať prijímacie konanie.

Do dobrovoľnej vojenskej prípravy môžu byť prijatí muži a aj ženy, ktoré dobrovoľne prevezmú brannú povinnosť. Nemožno do nej prijať občana, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom pomere alebo je zaradený do záloh ozbrojených síl, okrem občana, ktorý bol v minulosti odvedený, ale vojenskú službu nevykonal.

Najlepší k profesionálom

Zákon umožňuje absolvovať dobrovoľnú vojenskú prípravu od januára. Bude to jedna z foriem dopĺňania aktívnych záloh. Najlepší budú mať možnosť ísť k profesionálom. Výcvik bude trvať 12 týždňov v Prápore výcviku Martin a skladať sa bude z dvoch častí – deväť týždňov bude trvať základný výcvik a tri týždne odborná príprava.

Cieľom je, aby absolventi počas výcviku získali základné vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a pre plnenie úloh krízového manažmentu. Po úspešnom absolvovaní výcviku bude vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy povýšený do hodnosti vojak 2. stupňa a následne zaradený do záloh ozbrojených síl.

Počas výcviku budú mať dobrovoľníci bezplatne zabezpečené ubytovanie a stravovanie, požičajú im výstroj a výzbroj. Zároveň dostanú za dobrovoľný výcvik príspevok 375 eur. Budú im tiež preplácať cestovné náklady na prípravu a z prípravy a ďalšie benefity v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

Pozrite si reportáž Ivety Krupovej:

Najčítanejšie správy