Mikuláš
6.12.2022
Stanovisko združení APKT a SAKT k návrhu novely zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
Zdielať na
Slovensko

Stanovisko združení APKT a SAKT k návrhu novely zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

BRATISLAVA / Občianske združenia APKT a SAKT ako združenia reprezentujúce prevádzkovateľov retransmisie prijímajú s nevôľou návrh novely zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, predmetom ktorého je zvýšenie sadzby osobitného odvodu a predovšetkým rozšírenie zoznamu regulovaných osôb o osoby poskytujúce služby retransmisie televízneho alebo rozhlasového vysielania, a teda sa priamo dotýka spoločností zastúpených našimi združeniami.

Táto správa prichádza v nesmierne náročnom období, kedy sa vstupné náklady v našom priemysle výrazne navyšujú. Radi by sme sa však na začiatok zdôraznili, že energetickej kríze či inflácii čelíme všetci spoločne a navrhované navýšenie odvodu a rozšírenie zoznamu regulovaných osôb situáciu nerieši ale robí ju ešte horšou. Navyše vôbec necieli na hľadanie príčin existujúceho stavu.

Zo svojej podstaty návrh ukladá na prevádzkovateľov retransmisie ďalší odvod, nezávisle od všetkých doterajších existujúcich odvodových povinností či daní. Navyše k existujúcemu daňovo-odvodovému zaťaženiu každý prevádzkovateľ retransmisie už dnes odvádza aj jedno percento obratu ako osobitný odvod do Audiovizuálneho fondu. Nedá nám nepodotknúť, že každý prevádzkovateľ retransmisie pri poskytovaní služby retransmisie je vo svojej podstate aj poskytovateľom elektronických komunikačných služieb, ktoré sú už dnes predmetom tohto osobitného odvodu, a preto nevidíme ani zmysel tohto rozšírenia o činnosti retransmisie. Taktiež samotné zvýšenie sadzby odvodu na takmer trojnásobok existujúcej sadzby je neakceptovateľné, navyše bez časového obmedzenia, doetapizovania znižovania odvodu či úplného ukončenia výberu. Dôsledkom čoho je len neustále navyšujúce sa zaťaženie nášho odvetvia v nevhodnom čase.

Spôsob akým prichádza návrh ukazuje, ako nám chýba dialóg resp. verejná diskusia v tejto oblasti. Absentujú odborné konzultácie či dopadové štúdie, ktoré ústia do tvorby podobných návrhov. Nedokážeme sa stotožniť nad spôsobom vzniku návrhu, ktorý bol dlho utajovaný, nebol vôbec prediskutovaný s dotknutými partnermi, resp. neprešiel štandardným legislatívnym procesom, vrátane medzirezortného pripomienkového konania. Azda aj kvôli tomu sú v návrhu viaceré formálne chyby. Ide zrejme o narýchlo pripravenú novelu so zámerom korigovať nepriaznivú situáciu v oblasti verejných financií.

Nepovažujeme za správne a korektné k podnikateľskému prostrediu korigovať vlastné politické rozhodnutia uvalením ďalších odvodových povinností v čase urgentnej potreby. Ak štát vytvára ťažšie podmienky a náhle potrebuje riešiť stav verejných financií, nie je žiadúce, aby túto zodpovednosť prenášal na súkromné subjekty pôsobiace v plne konkurenčnom prostredí a odvetví, ale je nutné, aby najprv našiel zdroj prostriedkov na vykrytie nových iniciatív a až potom ich predstavil do praxe.

Na záver by sme radi zdôraznili, že sme pripravení spoločnou diskusiou hľadať vhodné riešenia a poskytnúť pomoc v rozsahu, ktorý bude primeraný, dôvodný a postavený na nediskriminačnom princípe s jasnými časovými limitáciami.

Ing. Otto Verbich, PhD - prezident SAKT

Ing. Robert Ťavoda - prezident APKT

Súvisiace články

Najčítanejšie