STANOVISKO. Ústredie práce o prípade utýranej Lucky (†5)

21.09.2012 06:54 Noviny.sk Krimi

STANOVISKO. Ústredie práce o prípade utýranej Lucky (†5)

Štátni úradníci, ktorí nekonali v prípade mŕtveho dieťatka nájdeného v bratislavskom byte, totálne zlyhali. Podľa informácií TV JOJ sociálne pracovníčky dostali informácie o tom, že dieťa v byte hrôzy chladnokrvný otčim bil a topil v kúpeľni. Nikto s tým však nič neurobil. Prečítajte si kompletné stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k tomuto prípadu, ktoré televízii zaslal hovorca ústredia Peter Zeman.

Zlyhal jednodlivec či viacerí

Na základe dôsledného a detailného prešetrenia spisu nadobudlo vedenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dôvodné podozrenie, že v procese konania vo veci podaných podnetov došlo zo strany konkrétnych osôb k porušeniu presne stanovených interných metodických postupov, týkajúcich sa podobných prípadov. Vedenie ústredia preto dospelo k rozhodnutiu pokračovať v ďalšom vyšetrovaní prípadu v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré posúdia do akej miery mali tieto skutočnosti priamy vplyv na tragické vyvrcholenie prípadu.

Vyšetrovanie naďalej pokračuje a konštatované podozrenia vníma v súčasnej situácii ústredie práce predovšetkým ako zlyhanie konkrétneho jednotlivca, prípadne, ak sa to preukáže, aj viacerých jednotlivcov. V súčasnosti sú pripravované podklady pre podanie trestného oznámenia, k čomu by malo dôjsť začiatkom budúceho týždňa.

Bude nariadená kontrola

Súčasne na základe doterajších zistení nariaďuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bezodkladnú celoslovenskú kontrolu pracovísk sociálnej kurately a ich súčasných pracovných postupov. Táto kontrola bude zameraná predovšetkým na dodržiavanie v praxi ako zákonov, týkajúcich sa tejto oblasti, tak aj vedením ústredia práce schválených metodických postupov, platných interných noriem a v nich stanovených pravidiel pre výkon sociálnej kurately a sociálno-právnej ochrany detí. Táto kontrola má byť vykonaná v čo najkratšom možnom čase, jej komplexné a definitívne výsledky môžu byť známe v priebehu približne 3-4 týždňov. Kontrolu fyzicky vykonajú odbory kontroly jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a odbor kontroly Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Osoby, v prípade ktorých podozrenie z nedodržiavania platných interných noriem a metodických postupov vzniklo, prípadne v priebehu ďalšieho vyšetrovania vznikne, budú až do definitívneho ukončenia vyšetrovania preradené na pracovné miesta mimo priameho výkonu sociálnej kurately a po jeho ukončení budú voči nim vyvodené dôsledky v zmysle záverov vyšetrovania.

Čo sa týka nespočetného množstva ďalších otázok, ktoré ako veľmi dobre chápeme, verejnosť v súvislosti s týmto prípadom prostredníctvom médií zaujímajú, budeme na ne postupne odpovedať bez odkladu v nasledujúcich dňoch podľa toho, ako to umožní priebeh policajného vyšetrovania prípadu. Pokiaľ ide o osud ďalšej maloletej osoby, súvisiacej s týmto prípadom, táto sa aj naďalej nachádza v opatere lekárov, jej ďalší osud určí rozhodnutie súdu na základe žiadosti o vyžiadanie predbežného opatrenia o umiestnenie dieťaťa v detskom domove. Rozhodnutie súdu očakávame v priebehu piatka (21.9.2012).

Ako treba postupovať?

Na základe opakujúcich sa otázok zo strany verejnosti a médií pripájame prehľad štandardných postupov, podľa ktorých sa postupuje v podobných prípadoch.

Občan, ktorý má vážne podozrenie, že vo svojom okolí zaznamenal týranie dieťaťa, sa môže so svojim podnetom obrátiť:

- na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

- na orgány činné v trestnom konaní

- alebo obec

Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately musí vyhotoviť o tejto skutočnosti písomný záznam, ktorý podpíše oznamovateľ aj zamestnanec.

Pracovník sociálnej kurately, ak obdrží podnet, blízkeho okolia, susedov, lekára alebo rodiny je povinný:

- v prvom rade overiť oznámené skutočnosti prostredníctvom členov rodiny, pohovorom s maloletým dieťaťom, prešetrením podmienok v akých dieťa, rodina žije

- získať doplňujúce informácie od ošetrujúceho lekára, školského alebo predškolského zariadenia o starostlivosti o dieťa

- poskytnúť členom rodiny (ktorí sú týraní) informácie o možnostiach obrátiť sa na neštátne subjekty, ktoré poskytujú pomoc obetiam násilia, týraným ženám

- informovať orgány činné v trestnom konaní

- v prípade ak sa ohrozovanie alebo týranie potvrdí, zabezpečiť okamžité umiestnenie matky a dieťaťa v utajenom bývaní

- v prípade ak sa ohrozovanie alebo týranie rodičmi (zákonnými zástupcami) potvrdí, zabezpečiť okamžité umiestnenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti

Práva pracovníkov výkonu sociálnej kurately:

Ak pracovníkov nevpustí majiteľ alebo obyvateľ do bytu, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemá právo vstúpiť násilím do bytu. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže požiadať o asistenciu políciu pri podozrení na ohrozovanie alebo týranie dieťaťa a pri odobratí dieťaťa.

Prípadné odobratie dieťaťa, ak je nutné, nemôže priamo nariadiť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pri zistení ohrozenia alebo týrania dieťaťa orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podá na súd návrh na vydanie predbežného opatrenia v zmysle § 75a Občianskeho súdneho poriadku (súd rozhodne o návrhu najneskôr do 24 hodín od doručenia návrhu), ktoré je vykonateľné doručením. Rozhodnutie sa povinným doručuje pri výkone rozhodnutia.

Ak je vážne podozrenie na ohrozovanie života dieťaťa, prípadne je dieťa nezvestné, je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately povinný pátrať po dieťati.

Oznamovateľ podozrenia má právo informovať sa o výsledkoch šetrenia osobne, písomne, telefonicky, avšak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný urobiť také opatrenia, aby nesprístupnil utajovanú skutočnosť, a aby neporušil zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti.

Ak má oznamovateľ podozrenie, že sociálni pracovníci vo veci nekonajú, môže sa informovať o riešení svojho podania u priameho nadriadeného (vedúci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, riaditeľ odboru sociálnych vecí) alebo môže dať podnet na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o nečinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ak má orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately indície, že v rodine sa pácha násilie na dieťati, je ohrozený život dieťaťa alebo iných členov rodiny a zo strany potenciálneho agresora je marené úsilie dostať sa k dieťaťu, mali by sa jeho pracovníci obrátiť na políciu.

Ústredie práce opätovne zdôrazňuje, že má absolútny záujem na tom, aby vyšetrovanie tohto prípadu bolo uskutočnené nestranne bez akéhokoľvek vonkajšieho negatívneho ovplyvňovania vyšetrovaniu, aby dospelo k pravdivému záveru a spravodlivým následkom.

Mgr. Peter Zeman

Hovorca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Spravodajská aplikácia Noviny TV JOJ pre iPhone TU. ZADARMO.

Mŕtvolka_Lucka_Ružinov Zdroj: TV JOJ

Zdroj: noviny.sk/ÚPSVaR

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

09:40 Súdna sieň
10:50 Súdna sieň
12:00 NOVINY O 12:00
09:30 Kosti VII.
10:50 Letecké katastrofy XIV.
12:00 Profesionáli II.
10:15 Nákupné maniačky
11:45 Pod povrchom
12:50 Ochrana svedkov IV.
10:35 Okido II.
10:50 Jahôdka a jej kamaráti I.
11:10 Medzi nami zvieratkami
10:05 Skleněné peklo
11:45 Život ryb
13:20 Rozchod