Jasno
32°
Bratislava
Kamila
18.7.2024
Neodhlásenie sa zo zdravotnej poisťovne vás môže vyjsť draho
Zdielať na
Ekonomika

Neodhlásenie sa zo zdravotnej poisťovne vás môže vyjsť draho

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ak odchádzate pracovať do cudziny, nezabudnite na svoje poistenecké povinnosti

"Ak poistenec odchádza pracovať do členského štátu Európskej únie a on alebo jeho tamojší zamestnávateľ bude za neho platiť odvody do zdravotnej poisťovne, je povinný túto skutočnosť nahlásiť svojej slovenskej poisťovni, a to najneskôr do ôsmich dní od vzniku poistenia v zahraničí," priblížila Radoslava Miklášová z poisťovne Dôvera.

Poisťovňa následne odhlási danú osobu zo systému verejného zdravotného poistenia v SR. Poistenec tiež musí vrátiť preukaz, prípadne aj európsky preukaz zdravotného poistenia. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti hrozí poistencovi pokuta zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) do 331 eur. Sankciu do 165 eur môže zároveň uložiť za nevrátenie preukazu.

Podobný prípad sa stal aj mladej Bratislavčanke, ktorá sa obrátila na TASR. Popri štúdiu na slovenskej vysokej škole odišla na tri mesiace pracovať do Českej republiky. Na Slovensku tak za ňu ako študentku odvádzal poistné štát, v Česku zamestnávateľ. Mala tiež dva preukazy európskeho zdravotného poistenia, jeden slovenský, druhý český. Počas tohto obdobia navštívila poistenka v SR dvakrát svojho všeobecného lekára so slovenskou kartičkou poistenca.

"Poistenka mala byť počas týchto troch mesiacov poistená len v ČR z titulu pracovného pomeru a na Slovensku mala v tomto prípade nárok len na potrebnú zdravotnú starostlivosť na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia vydaného v ČR," objasnila Miklášová.

Vysvetlila, že potrebná zdravotná starostlivosť je taká, ktorú vyžaduje aktuálny zdravotný stav pacienta a nemožno jej poskytnutie odložiť do času návratu poistenca domov. Podmienkou je navštíviť lekára napojeného na systém verejného zdravotného poistenia.

Objasnila, že poistenka by mala bezodkladne zdravotnej poisťovni zdokladovať poistenie v zahraničí fotokópiou dokladu o poistení alebo pracovnej zmluvy. Potom jej zdravotná poisťovňa na predmetné tri mesiace spätne zruší poistný vzťah. Preukazy vydané slovenskou poisťovňou musí vrátiť.

"Následne si musí podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie a po akceptácii jej prihlášky zo strany ÚDZS jej vydáme nový preukaz poistenca a taktiež aj nový európsky preukaz zdravotného poistenia, ak oň požiada. České preukazy je povinná vrátiť českej zdravotnej poisťovni."

Miklášová tiež upozornila, že keď poistenka pracovala v zahraničí a neoznámila túto skutočnosť zdravotnej poisťovni, tá za ňu uhrádza pravidelné mesačné platby všeobecnému lekárovi a gynekológovi - tzv. kapitáciu, keďže ju stále evidovala ako svoju klientku.

"V prípade, že v tomto čase navštívila špecializovanú ambulanciu, bola uhradená aj ďalšia zdravotná starostlivosť. Zdravotná poisťovňa si v takomto prípade môže nárokovať vrátenie kapitačných platieb, ako aj prípadných nákladov za neoprávnene čerpanú zdravotnú starostlivosť priamo od poskytovateľa." Vysvetlila, že poskytovateľ musí vrátiť túto úhradu ako platbu prijatú de facto neoprávnene a môže si ju nárokovať od poistenca.

ÚDZS v minulom roku uložil poistencom a platiteľom poistného za porušenie alebo nesplnenie ich povinností pokuty vo výške 845.000 eur. Medzi časté porušenia patrí nevrátenie preukazu pri zmene poisťovne alebo európskeho preukazu do ôsmich dní či neoznámenie skutočnosti rozhodujúcej pre vznik povinnosti štátu platiť poistné. Dôvera za minulý rok eviduje 3856 poistencov, u ktorých sa dodatočne zistilo, že si nesplnili oznamovaciu povinnosť pri odchode do zahraničia.

Zdielať na

Najčítanejšie správy