Oblačno
19°
Bratislava
Dušan
26.5.2022
Vláda prijala opatrenia, ako zlepšovať úroveň ochrany osôb pred nedobrovoľným zmiznutím v SR
Zdielať na
Noviny.sk

Vláda prijala opatrenia, ako zlepšovať úroveň ochrany osôb pred nedobrovoľným zmiznutím v SR

BRATISLAVA - Opatrenia, ako zlepšovať úroveň ochrany a podpory všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím v Slovenskej republike, prináša Východisková správa SR k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím, ktorú dnes schválila vláda. Východiskovú správu spracovalo Ministerstvo spravodlivosti SR na základe podkladov vecne príslušných orgánov štátnej správy a na základe príslušných usmernení OSN pre vypracovanie periodických správ. Od ratifikácie dohovoru v decembri 2014 sa v Slovenskej republike neviedlo vyšetrovanie ani nebol zaznamenaný žiadny trestný čin nedobrovoľného zmiznutia, a nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o tomto trestnom čine alebo o potrestaní jeho páchateľa. Napriek tomu sa plne uznáva dôležitosť dohovoru na zabezpečenie a posilnenie všeobecných záruk základných práv a slobôd.


Ako sa uvádza vo Východiskovej správe, za nedobrovoľné zmiznutie sa považuje zadržanie, väzba, únos alebo iná forma pozbavenia slobody a platí to v prípadoch, ak sa konania dopustili zástupcovia štátu, osoby alebo skupiny osôb, ktoré konajú s poverením, za podpory alebo s tichým súhlasom štátu. Zároveň je podmienkou, že po zmiznutí odmietajú potvrdiť pozbavenie slobody alebo zatajujú osud či miesto pobytu zmiznutej osoby. Následkom je, že daný človek je postavený mimo ochrany zákona. V trestnoprávnom systéme Slovenskej republiky je trestný čin nedobrovoľného zmiznutia ustanovený ako trestný čin proti ľudskosti a potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

V prípadoch spojených s premiestnením detí sa minimálna trestná sadzba zvyšuje na desať rokov odňatia slobody s možnosťou odňatia slobody až na pätnásť rokov. V prípade, ak následkom trestného činu nedobrovoľného zmiznutia je spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, trestná sadzba sa môže ďalej zvýšiť na dvadsať rokov odňatia slobody.


Vo Východiskovej správe sa ďalej uvádza, že zodpovednosť za trestné stíhanie trestných činov má z úradnej moci prokuratúra ako nezávislý štátny orgán poverený ochranou práv a zákonných záujmov fyzických a právnických osôb a štátu.

Zaručené ľudské práva a slobody možno obmedziť len v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. V opatreniach tejto správy sa uvádza, žiadne obmedzenia sa nesmú ukladať vo vzťahu k nezrušiteľným právam v tom zmysle, v akom sú tieto práva vymedzené v medzinárodných ľudskoprávnych normách: právo na život a telesnú integritu osoby, vrátane absolútneho zákazu trestu smrti, mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, otroctva, nevoľníctva alebo diskriminácie.


Po predložení tejto Východiskovej správy Slovenská republika vstupuje do dialógu s Výborom pre nedobrovoľné zmiznutia v očakávaní konštruktívnych úvah a identifikácie možností ďalšieho zlepšenia nášho existujúceho právneho, inštitucionálneho a aplikačného rámca, s cieľom účinne prispieť k zamedzeniu trestných činov nedobrovoľného zmiznutia, boju proti nim a ich eliminácii, ako to predpokladá dohovor.

Najčítanejšie