Oblačno
20°
Bratislava
Anabela
20.8.2022
Do práce po novom bude potrebný negatívny test, potvrdenie o očkovaní či prekonaní
Zdielať na

Do práce po novom bude potrebný negatívny test, potvrdenie o očkovaní či prekonaní

Archívna reportáž

BRATISLAVA / Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na stredajšom rokovaní vlády predložil návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Iniciatívny návrh ministra kabinet schválil, vychádza z protipandemických opatrení, ktoré minulý týždeň navrhli členovia konzília odborníkov.

Vláda odsúhlasila úpravu povinnosti prevádzkovateľov. Tí budú musieť vyžadovať od osôb preukázanie totožnosti a odmietnuť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo na hromadné podujatie tým osobám, ktoré odmietnu svoju totožnosť preukázať. Ďalej sa v návrhu hovorí o vytvorení zákonných predpokladov pre nariadenie uzatvoriť prevádzku počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. Uzavrieť prevádzku bude môcť osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor rozhodnutím na mieste, zároveň bude pri tom môcť požiadať o súčinnosť Policajný zbor. Navrhovanými ustanoveniami sa tiež upravuje, aby príslušník Policajného zboru mohol vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu, a to práve v súvislosti s využitím oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste.

Novela Zákonníka práce zase v tejto súvislosti upravuje povinnosť zamestnávateľa vykonať kontrolou príslušného dokladu. Ak sa zamestnanec dokladom nepreukáže a v nadväznosti na to zamestnávateľ zamestnanca nevpustí na pracovisko a neumožní mu vykonávanie práce, navrhuje sa ustanoviť právny následok takejto situácie. Zamestnancovi sa má umožniť splnenie povinnosti aj iným spôsobom, a to bezplatným testovaním zo strany zamestnávateľa. Až vtedy, ak zamestnanec odmietne aj tento spôsob, zamestnávateľ aplikuje následok predvídaný zákonom. Takáto situácia sa teda bude kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, t. j. zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi prideľovať prácu, a to bez náhrady mzdy. Strany sa však môžu dohodnúť na inom režime, napríklad náhrade mzdy či čerpaní dovolenky.

V nadväznosti na úpravu v Zákonníku práce sa navrhuje upraviť aj štátnu službu v osobitných predpisoch. Novelou zákona o sociálnom poistení sa zase upravuje situácia, v ktorej je zamestnanec od 1. decembra 2021 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténny alebo izolácie. Nebude sa neho vzťahovať prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého nárok na pandemické nemocenské počas krízovej situácie vznikne od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti v ustanovenej výške. Novela zákona o priestupkoch má tiež upraviť nové skutkové podstaty priestupkov na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zavádza sa napríklad skutková podstata, ktorej cieľom je osobitne postihovať verbálne útoky a znevažovanie poskytovateľov a prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj osôb zúčastňujúcich sa na jej poskytovaní.

Vláda schválila návrh koaličnej rady na pozmenenie opatrení: 

Do práce bude potrebný negatívny test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní 

Zamestnávatelia budú môcť podľa rozhodnutia koaličnej rady vyžadovať od zamestnancov Covid preukaz. Ak sa zamestnanec dokladom nepreukáže a v nadväznosti na to zamestnávateľ zamestnanca nevpustí na pracovisko a neumožní mu vykonávanie práce, navrhuje sa ustanoviť právny následok takejto situácie v pracovnoprávnych vzťahoch. Nezaočkovaní zamestnanci prevádzok v čiernych okresoch, ktorí ochorenie neprekonali, budú môcť byť aj testovaní.

Povinnosť preukázať sa covidpassom

V prípade, že sa osoba odmietne preukázať Covid preukazom a svojou totožnosťou, tak prevádzkovateľ či organizátor bude mať povinnosť odmietnuť jej vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie. Nariadenie poruší ten, kto: 

  • úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,
  • v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inú osobu podieľajúcu sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,
  • sfalšuje alebo zámerne vyhotoví nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto si nechá vyhotoviť alebo použije nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie. 

Nariadenie uzatvorenia prevádzky počas krízovej situácie

ÚVZ a polícia budú mať nové oprávnenia, a to na mieste udeliť blokovú pokutu alebo uzatvoriť podnik. Ak osoba urazí zdravotníkov alebo sfalšuje Covid preukaz, bloková pokuta sa zvýši na tisíc eur. 

  • Osoba vykonávajúca dozor pri výkone kontroly u fyzickej osoby – podnikateľa alebo u právnickej osoby zistí porušenie opatrení nariadených z dôvodu ochorenia COVID-19, môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to na 30 dní.
  • Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je povinná o okamžitom uzatvorení prevádzky vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky. 
  • Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená na zabezpečenie plnenia opatrenia vyžadovať súčinnosť Policajného zboru.

Polícia bude mať právo nerešpektujúcich vykázať z priestoru 

Ak osoba poruší opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ), tak prevádzkovateľ, respektíve organizátor bude mať právo vykázať ju z priestoru alebo podujatia.

    Súvisiace články

    Najčítanejšie