Jasno
32°
Bratislava
Kamila
18.7.2024
Fúzia poisťovní UNIQA a AXA bola dokončená
Zdielať na

Fúzia poisťovní UNIQA a AXA bola dokončená

Zdroj: SITA

INZERCIA / Zlúčenie poisťovní UNIQA a AXA bolo posledným naplánovaným krokom v procese integrácie, ktorá tak bola dokončená ku dňu 31.8.2021. Z UNIQA sa stáva finančná skupina s výrazne silnejšou pozíciou ako doteraz. UNIQA si po zlúčení posilní pozíciu štvorky na slovenskom trhu, na českom poistnom trhu zaujme pozíciu päťky.

Zlúčenie poisťovní k dňu 31.8.2021 schválila Česká národná banka aj Národná banka Slovenska a týka sa týchto entít:

  • AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 61859524;
  • AXA pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 28195604;
  • UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00653501
  • UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480.

AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. sú spoločnosti, ktoré zanikajú fúziou a UNIQA pojišťovňa, a.s. sa stáva ich nástupníckou spoločnosťou. Značka AXA zostáva v ČR i SR zastúpená iba v AXA Assistance.

UNIQA bude na Slovensku pôsobiť ako pobočka českej UNIQA pojišťovny

Na Slovensku bude obchodná činnosť nástupníckej spoločnosti realizovaná prostredníctvom organizačnej zložky pod obchodnou firmou UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Model podnikania slovenskej UNIQA poisťovne sa tak zmení z akciovej spoločnosti na pobočku českej UNIQA.

Vzhľadom na fakt, že UNIQA pojišťovna  a UNIQA poisťovňa už roky úzko spolupracovali a mali jednotné vedenie, zriadenie pobočky českej UNIQA na Slovensku je logickým vyústením tejto spolupráce.

Rovnako fungovala pred fúziou aj spoločnosť AXA, preto z hľadiska fungovania po spojení považujeme tento model za ekonomicky optimálny. Očakávame od neho zefektívnenie organizácie riadenia a rozhodovacích procesov, ktoré v konečnom dôsledku povedú k zlepšeniu poskytovania služieb zákazníkom. Zmenou sa pre klientov na Slovensku nič nemení. Poisťovne totiž podliehajú v rámci EÚ systému prísnej regulácie vyplývajúcej predovšetkým zo smernice Solventnosť II, ktorá stanovuje prísne požiadavky na kapitál, správu a riadenie poisťovní, zverejňovanie informácií ako aj na efektívny manažment rizík a metódy dohľadu. Táto regulácia zabezpečuje vysokú ochranu poistníkov a poistených bez ohľadu na to, či poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť na Slovensku na základe povolenia udeleného NBS alebo ako pobočka poisťovne na základe povolenia udeleného regulátorom iného členského štátu EÚ,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.

SITA

Všetci klienti zanikajúcich spoločností sa automaticky stávajú klientami spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s., ktorá je ich novým poistiteľom. Táto zmena nemá žiadny vplyv na trvanie či obsah poistných zmlúv alebo poistné podmienky platné v ČR a v SR. Všetky záväzky zostávajú v platnosti tak, ako si ich klienti dohodli. V prípade nevyriešenej poistnej udalosti sa klienti môžu spoľahnúť, že ju vyrieši a uzatvorí nástupnícka UNIQA pojišťovna úplne v súlade s platnou poistnou zmluvou. Všetci dotknutí klienti, ktorým sa mení poistiteľ, budú v priebehu septembra informovaní o detailoch v písomnej korešpondencii.

"Zlúčením poisťovní AXA a UNIQA sme podnikli posledný krok celej integrácie. Vďaka nej sa z UNIQA stáva silná finančná skupina podnikajúca tak v poistení, ako aj v dôchodkoch, investíciách a v ďalších oblastiach. Naša značka je teraz pre zákazníkov ešte relevantnejšia, pretože dokáže ponúknuť komplexné finančné služby. V rámci našej stratégie však chceme ísť omnoho ďalej a poskytovať klientom aj ďalší užitočný každodenný servis, aby sme im uľahčili a vylepšili život. Nechceme ponúkať produkty, ale riešenia. Viacero z nich sme už predstavili, ďalšie máme v pláne, " povedal Robert Gauci, prezident dozornej rady skupiny UNIQA.

SITA

Martin Žáček, generálny riaditeľ UNIQA k tomu dodáva: "Všetky spoločnosti, ktorých sa zlúčenie týka, už dlhšiu dobu intenzívne spolupracujú a hľadajú synergie a to najlepšie, aby cieľová spoločnosť ponúkla najkvalitnejší servis. Zlúčenie poisťovní prináša klientom nové možnosti, ale neznamená pre ich existujúce zmluvy zásadnú zmenu. Nemusia preto podnikať žiadne kroky a my garantujeme dodržanie podmienok ich poistenia. Ak by sa o tom chceli sami presvedčiť alebo sa na niečo opýtať, odporúčame osloviť kontaktného finančného poradcu. "

Vedenie UNIQA poisťovne

Na čele predstavenstva stojí generálny riaditeľ Martin Žáček, ktorý vedie českú UNIQA od roku 2008 a od roku 2014 aj UNIQA na Slovensku. Ďalšími členmi predstavenstva, ktorí už v týchto vrcholných manažérskych pozíciách UNIQA pracovali, sú podpredsedníčka Lucie Urválková a členovia Martin Rotkovský, Marek Bartek a Rastislav Havran. K nim boli vymenovaní v januári 2021 top manažéri zo skupiny AXA: Anna Podgornaya a Peter Socha.

Predsedom dozornej rady UNIQA poisťovne je Robert Gauci, predtým CEO AXA v ČR a SR. Ten súčasne pôsobí aj ako predseda Shareholder Business Committee na pôde koncernu UNIQA Insurance Group, so zodpovednosťou za trhy v Českej republike a Slovenskej republike.

Martin Žáček má v gescii kľúčové oblasti: Transformation Office a Customer Management. Ďalej má predstavenstvo zodpovednosť v servisných a klientsky orientovaných úsekoch rozdelené takto:

Financie - Lucie Urválková (podpredsedníčka predstavenstva)

Operácie a IT - Rastislav Havran

HR, brand a komunikácia - Anna Podgornaya

Retailoví klienti - Marek Bartek

Firemní a afinitní klienti - Martin Rotkovský

Bankopoistenie - Peter Socha

Dôležité informácie o nástupnickej spoločnosti v Slovenskej republike (podľa stavu od 1. 9. 2021):

Obchodné meno  UNIQA pojišťovňa, a.s.
Sídlo Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
Slovenské zastúpenie 

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

IČO a zápis v OR

IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B

Webové sídlo

www.uniqa.sk

Kontaktný telefón a e-mail

UNIQA linka +421 232 600 100, [email protected]

Míľniky integrácie AXA do UNIQA

Akvizíciu spoločností AXA v ČR a SR (a tiež v Poľsku) oznámil materský koncern UNIQA Insurance Group vo Viedni vo februári 2020. Koncom júla 2020 získal pre túto transakciu v hodnote okolo jednej miliardy EUR potrebný súhlas Európskej komisie. Tá nezistila žiadne legislatívne prekážky upravujúce hospodársku súťaž na našich trhoch a plánovanú integráciu bez ďalších námietok a podmienok schválila.

Financovanie akvizície spoločností skupiny AXA na všetkých 3 trhoch strednej Európy bolo zaistené vďaka úspešnej emisii tzv. Prioritného dlhopisu (Senior Bond) vo výške 600 miliónov EUR uskutočnenej začiatkom júla 2020. Dopyt po ňom prevýšil ponuku päťnásobne. Prioritný dlhopis má dobu platnosti 10 rokov a spoločnosť Standard & Poor 'mu udelila rating A-. Je kótovaný na sekundárnom regulovanom trhu Viedenskej burzy cenných papierov.

V polovici októbra 2020 získala česká a slovenská UNIQA súhlas lokálnych národných bánk (ČNB a NBS) potrebný pre definitívnu realizáciu transakcie a prechod entít AXA do UNIQA. Napriek náročnej situácii a platným cestovným obmedzeniam bol closing vykonaný za osem mesiacov.

Počas januára 2021 sa uskutočnil rebranding všetkých administratívnych a obchodných miest AXA na UNIQA. Spoločnosti podnikajúce v dôchodkoch a investíciách boli premenované na UNIQA dôchodkové spoločnosti a UNIQA investiční společnost. Do poisťovní AXA a UNIQA bol menovaný jednotný manažment. Na jar 2021 došlo k reštrukturalizácii skupiny UNIQA podľa aktuálnych oblastí podnikania a v záujme optimálneho proklientskeho prístupu.

Posledným krokom v procese integrácie AXA do UNIQA je terajšie zlúčenie všetkých poisťovní do jednej UNIQA. Spojenie je tak zavŕšené formou cezhraničného zlúčenia ku dňu 31.8.2021 po tom, čo bolo definitívne schválená centrálnymi bankami (ČNB a NBS).

"V procese spojenia dvoch silných subjektov sa nám otvorila neopakovateľná príležitosť využiť ich know-how i skúsenosti k optimalizácii budúcich tímov a štruktúr. Expertíza z oboch strán nám pomáha zdokonaliť procesy, nastaviť klientsky orientovanú organizáciu a pracovať na novom business modeli, " podotkol Robert Gauci.

"Najdôležitejším článkom v integrácii boli a sú naši zamestnanci. Tí preukázali svoje kvality, keď dokázali splniť harmonogram zlúčenia aj počas dištančnej koronavírusovej doby v rekordnom čase. Za to im patrí náš veľká vďaka. Z tohto pohľadu sme presvedčení, že staviame našu budúcnosť so správnymi ľuďmi, ktorí plne uspokoja aj novo vznikajúce potreby a priania zákazníkov, " zdôraznil Martin Žáček.

Aktuálna pozícia skupiny UNIQA

Skupina UNIQA je finančným partnerom pre viac ako 3 milióny ľudí na Slovensku a v Česku. V rebríčku poisťovní sa v ČR posunula značka UNIQA na piate miesto a na slovenskom si upevnila pozíciu štvorky. Objem ročného predpísaného poistného v ČR a SR predstavuje aktuálne viac ako 705 miliónov EUR. Trhový podiel poistenia UNIQA dosahuje takmer 8% na českom a viac ako 10% na slovenskom trhu.

UNIQA prevádzkuje 3 penzijné spoločnosti: jednu v Česku (3. pilier) a dve na slovenské (2. a 3. pilier). Na dôchodok sporí s UNIQA asi 730 000 klientov. Trhový podiel českej UNIQA penzijnej spoločnosti je aktuálne asi 9,4%, zatiaľ čo slovenské penzijné spoločnosti sú ešte silnejšie: Podiel UNIQA DSS je 26,2% a UNIQA DDS 14,9%.

UNIQA investičnej spoločnosti zverilo svoje prostriedky do podielových fondov už 176 000 klientov. Objem majetku v podielových fondoch pod správou UNIQA investičnej spoločnosti je teraz takmer 666 miliónov EUR.

Celkové aktíva skupiny UINIQA v Českej republike a v Slovenskej republike predstavujú viac ako 7,8 miliárd EUR.

Pre značku UNIQA v Česku a na Slovensku pracuje takmer 1 400 zamestnancov. Interná a externá distribúcia (pracovníci v obchode) má 2 600 výhradných spolupracovníkov.

UNIQA so sídlom v Prahe je súčasťou skupiny UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni, ktorá je aktívna na 18 európskych trhoch, zamestnáva 22 000 pracovníkov a obsluhuje aktuálne viac ako 15 miliónov klientov. V portfóliu má približne 21 miliónov zmlúv a stavia na viac ako 200 ročnej skúsenosti a tradícii.

Kľúčovým regiónom koncernu je rakúsky trh (UNIQA je tu druhá najsilnejšia poisťovňa) a stredná Európa, kde UNIQA patrí aktuálne medzi 5 top značiek. UNIQA v ČR a SR patrí dlhodobo k najdynamickejším a najvýnosnejším entitám európskeho koncernu.

Najčítanejšie správy