Valné zhromaždenie SKSI 2020 potvrdilo správny smer v SKSI

Valné zhromaždenie SKSI 2020 potvrdilo správny smer v SKSI Zdroj: SITA
INZERCIA / Dňa 19. septembra 2020 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej aj SKSI) 2020, na ktorom sa osobne zúčastnilo 59 autorizovaných členov, 3 dobrovoľní členovia - fyzické osoby a 21 dobrovoľných členov – právnické osoby. Nepriamo cez splnomocnenia až 1115 členov.

 Na volebnom Valnom zhromaždení SKSI 2020 bol za predsedu SKSI znovuzvolený Vladimír Benko. Spolu s ním boli zvolení aj členovia jednotlivých volených orgánov. Za podpredsedov SKSI boli zvolení Ján Petržala, Ladislav Lehocký a Ľuboš Moravčík.

Členmi Predstavenstva SKSI sa stali v abecednom poradí:
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.,
Ing. Erik Hrnčiar, Ing. Viliam Hrubovčák,
Ing. Ján Jakubov,
Ing. Ladislav Lehocký,
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.,
Ing. Jozef Páleš,
Ing. Ján Petržala,
Ing. Boris Vrábel, CSc.,
Ing. Vladimír Vránsky,
Ing. Anton Vyskoč

Predstavitelia komory si dali za hlavné úlohy do roku 2022 predovšetkým posilniť informačné systémy komory, viacej informovať svojich členov o aktivitách, ktoré komora pre nich robí a priniesť im viac podpory priamo do ich kancelárií. Predseda komory sľúbil, že aj naďalej bude vedenie komory silným partnerom v otázkach stavebníctva na Slovensku, aj keď príprava a schválenie je v rukách MDV SR a podpredsedu vlády.

Je dobrým zvykom v SKSI pozývať na valné zhromaždenie čestných hostí, ale vzhľadom na opatrenia, ktoré súvisia s COVID-19, sa konalo bez prítomnosti predstaviteľov štátnych a verejných inštitúcií, spriaznených profesijných organizácií a partnerov zo Slovenska aj zahraničia.

V rámci valného zhromaždenia udelili predstavitelia Slovenskej komory stavebných inžinierov ôsmim z radov svojich členov, ale aj nečlenov - odborníkov spolupracujúcich s komorou, ocenenia za zásluhy v stavebnej činnosti. "V dnešnej hektickej dobe je dôležité pripomenúť si a vzdať úctu svedomitej práci našim najlepším členom. Prejaviť si vzájomnú spolupatričnosť a súdržnosť. Ocenení boli tí, ktorí posunuli svoju profesiu na poslanie, zasvätili mu svoj vzácny čas a veľkým dielom prispeli k rozvoju stavebníctva a inžinierskej činnosti,“ vysvetlil potrebu oceňovania predseda komory Vladimír Benko.

Pamätnú medailu SKSI získali za významnú a dlhoročnú, spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI: Ing. Bohumil Heis, prof. Ing. Ján Hudák, CSc. a prof. Ing. František Ohrablo, PhD. a Ing. Marián Slosarčík aj významnú projektovú a realizačnú činnosť a významný podiel na šírení a prezentácii SKSI i profesie stavebného inžiniera na Slovensku a v zahraničí získal.

Predstavitelia SKSI udelili aj ocenenie „Čestný člen SKSI“, ktoré je najvyšším ocenením v komore, a to Ing. Edite Cmarkovej, Ing. Jánovi Hazuchovi, JUDr. Oľge Kopšovej a Ing. Miroslavovi Trnovskému. Ocenenia si prevzali laureáti počas verejnej časti Valného zhromaždenia SKSI 2020 v Bratislave.

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1300 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE. SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor. www.sksi.sk

Zdroj: SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

05:35 Noviny TV JOJ
06:30 Krimi
07:00 Noviny TV JOJ
05:40 Súdna sieň
06:40 POSTAVÍME, OPRAVÍME, ZVEĽADÍME
07:45 NOVÁ ZÁHRADA
05:25 ZÁCHRANÁRI
06:05 Dr. Ema
07:40 Dr. Ema
05:30 Nezvyčajná cesta Nilsa Holgerssona
05:45 Ruby z dúhy I.
06:00 Rozprávanie o víle Amálke
05:00 Vyškolena láskou
06:35 Vánoční okouzlení
08:15 Překvapení