Jasno
-2°
Bratislava
Vratko
29.11.2023
Konzílium uvoľnilo ďalšie opatrenia. Zvýšený počet ľudí na kultúrnych podujatiach, nové pravidlá pri nosení rúšok
Zdielať na

Konzílium uvoľnilo ďalšie opatrenia. Zvýšený počet ľudí na kultúrnych podujatiach, nové pravidlá pri nosení rúšok

BRATISLAVA / Premiér na tlačovej besede pripomenul, že je rád, že o opatreniach rozhodujú odborníci. Tí zasadali v pondelok od 9:00 hodiny. Krátko po 18:00 hodine vyslovil premiér na tlačovej konferencií záver rozhodnutí kolízia.

"Veľa vecí sa opäť uvoľní, no ešte veľa zostáva zatvorených," povedal premiér. 

Prečítajte si nové pravidlá:

 • Hranice: Na územie Slovenskej republiky môžu od utorka 2.6.2020 od 7:00 bez povinnosti domácej a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom, prísť na najviac 48 hodín aj osoby, ktoré sa na území ČR, respektíve Maďarsku zdržiavajú a nemajú tam trvalý či prechodný pobyt. Je však potrebné, aby sa na hranici preukázali najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva). Tento režim bude platiť iba na hraničných priechodoch medzi SR a ČR, resp. Maďarskom.

  Od 2.6.2020 od 7:00 budú môcť Slovenskom bez zastavenia prejsť aj občania štátov Európskej únie, ktorí sa vracajú do krajiny, v ktorej majú občianstvo. O výnimku pre tranzit nemusia žiadať ministerstvo vnútra, ako to bolo doteraz. Povinnosť žiadať o výnimku ministerstvo vnútra však ostáva občanom krajín EÚ, ktorí cestujú do krajiny, kde nemajú občianstvo, len trvalý alebo prechodný pobyt. V oboch prípadoch musia opustiť územie SR do 8 hodín, môžu sa zastaviť na nevyhnutné dočerpanie pohonných látok.
 • Rúška: 

  Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 03. júna 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, a to s výnimkou:

             -  detí do 3 rokov veku, osôb so závažnými poruchami autistického spektra, osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti, vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 2 metre, osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre, pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, žiakov základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok, deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe, detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu, účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu, osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk, účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri  všetkých aktivitách  v rámci  lokality, vyhradenej na konanie  daného  zotavovacieho podujatia, ako aj  pri  pobyte vo voľnej prírode.

 • Taxíky: bude už môcť byť zapnutá klimatizácia aj pre zákazníka. Ruší sa aj povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Naďalej sa bude vyžadovať dezinfekcia priestorov vozidla.

 • Kultúrne podujatia: V prevádzkach divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých predstavení bude zrušená povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie. Taktiež sa ruší povinnosť pre umelcov mať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.

 • Denné stacionáre budú dostupné pre ľudí, ktorí majú menej ako 62 rokov. Postupne sa bude uvoľňovať aj prijímanie nových klientov do zariadení sociálnych služieb. V ďalších týždňoch by sa mali povoliť aj návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb.

 • Hromadné podujatia sa od 10.6. budú môcť organizovať s maximálnym počtom osôb 500. Od 1.7. až do konca roka sa ich bude môcť zúčastniť do 1000 osôb

 • Verejné stravovanie: V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.

 • Všetky vnútorné športoviská: 
 • wellness:

  • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

  • pri vstupe do zariadenia zabezpečiť meranie teploty a osobám s teplotou nad 37,2 °C nepovoliť vstup,

  • povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,

  • vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové papierové utierky,

  • pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

  • pri vstupe do prevádzky a vstupoch do jednotlivých priestorov prevádzky viditeľne umiestniť oznam o maximálnom počte osôb v priestore v jednom okamihu.

 • fitness centrá: 
 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

 • povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,

 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

 • v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky, používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

 • umelé kúpalíská a prírodné kúpalíská:

  • pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),

  • bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,

  • zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko,

  • pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,

  • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,

  • na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,

  • na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností  najmenej 2 m,

  • na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok,

  • na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),

  • pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,

  • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

  • prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie

 • Obchody a služby: Od stredy 3. júna sa ruší vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov. Povinné sanitárne dni v nedeľu ostávajú pre maloobchodné prevádzky v platnosti. Po novom nebude môcť maximálny počet zákazníkov v prevádzke presiahnuť limit 1 osoba na 10 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov. Stále ostávajú v platnosti alternatívne podmienky, a to dodržanie dvojmetrového odstupu zákazníkov od seba, resp. v prípade zariadení verejného stravovania dvojmetrová vzdialenosť stolov od seba.

 • Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení:

  • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,

  • obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,

  • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

  • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

  • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

  • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov),

  • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v sále počas predstavenia,

  • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

 • Hotely: 24 hodinový časový odstup od ubytovaných a povinnosť samostatného sociálneho zariadenia už nebude pre ubytovacie služby povinné
 • Letné tábory:  Organizovanie zotavovacích podujatí cez leto bude povolené. Maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori,  personál kuchyne, personál zaisťujúce upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami . Konanie putovných táborov v súčasnej epidemiologickej situácii je neaktuálne.  
 • DSS: Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz: 

PRVÁ FÁZA (od 3.6. 2020):

1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb

A - Otvorenie ambulantných foriem zariadení sociálnych služieb odkázanosti; s výnimkou služieb pre osoby s vekom 62 rokov a viac
Domov sociálnych služieb -> ambulantná forma
Špecializované zariadenie -> ambulantná forma
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie > umožnenie návratu klientov s týždennou formou do celoročnej formy ZSS
Denný stacionár 

2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách

A - Umožnenie návštev bez fyzického kontaktu u klientov ZSS, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch pobytových ZSS, mimo izieb klientov
B - Umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb
C - Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť
D - Zrušenie povinnej karantény po ambulantnom vyšetrení u lekára
E - Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič) v priestoroch ZSS
F - Umožnenie vykonania revízií v ZSS, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa na izbách klientov
G - Uzatváranie prevádzkovania karanténnych miest, ak nie sú využívané suspektnými klientmi z terénnych služieb krízovej intervencie

DRUHÁ FÁZA (od 8.6. 2020):

1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb

A - Otvorenie ambulantných zariadení sociálnych služieb odkázanosti, pre seniorov s vekom 62 rokov a viac
Zariadenie pre seniorov -> ambulantná forma
Zariadenie opatrovateľskej služby -> ambulantná forma
Domov sociálnych služieb -> ambulantná forma
Špecializované zariadenie -> ambulantná forma
Denný stacionár

2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách

A - Umožnenie návštev v pobytových ZSS aj na izbách klientov, ak ju obýva sám
B - 
Umožnenie návratu klientov do celoročnej formy ZSS podmienených odkázanosťou po pobyte v domácom prostredí
C - 
Umožnenie prechodu klienta z celoročnej pobytovej formy ZSS podmieneného odkázanosťou do iného ZSS s celoročnou pobytovou formou (s odkázanosťou)
D -
 Pohyb klientov zariadení služieb krízovej intervencie mimo zariadenia bez obmedzení

TRETIA FÁZA (od 15.6. 2020):

1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb

A - Otvorenie týždennej formy v zariadení sociálnych služieb odkázanosti pre osoby s vekom do 62 rokov

Domov sociálnych služieb -> týždenná forma

Špecializované zariadenie -> týždenná forma

2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách
A - Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
B - Umožnenie opustenia ZSS s týždennou a ročnou pobytovou formou do domácnosti; na víkend alebo sviatky.
C - Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu

Štvrtá FÁZA (od 1.7.2020 - predpokladané ukončenie tejto fázy je 31. august 2020)

1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb
A - Otvorenie všetkých zvyšných druhov a foriem sociálnych služieb
2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných službách
A - Obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych obmedzeniach a s prípravou na II. vlnu
B - Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií

Igor Matovič odmieta zrušenie núdzového stavu. Reaguje tak na kritiku expremiéra Petra Pellegriniho. "Ten núdzový stav žiadnym spôsobom nikoho neobmedzuje," obhajuje sa, že nemocniciam takýmto spôsobom môže štát efektívnejšie nakupovať zdravotnícke pomôcky a zajtra bude prebiehať diskusia o zrušení. 

V nedeľu ostanú obchody zatvorené. Premiér tvrdí, že obchody by ich mali využiť na sanitárny deň.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy