Zatiahnuté
17°
Bratislava
Gabriel
24.3.2023
Kauza Čistý deň: Ministerstvo zrušilo rozhodnutie o akreditácii centra
Zdielať na

Kauza Čistý deň: Ministerstvo zrušilo rozhodnutie o akreditácii centra

Archívna reportáž

BRATISLAVA / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyhovelo podanému protestu generálnej prokuratúry a zrušilo rozhodnutie o nezrušení akreditácie resocializačnému stredisku Čistý deň.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vo veci konala na základe vlastných poznatkov, ale aj na podklade podnetu Natálie Blahovej, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky. 

"Pripomíname, že v rámci dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánu verejnej správy Generálna prokuratúra Slovenskej republiky preskúmala rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o nezrušení akreditácie resocializačnému stredisku Čistý deň n.o. a podala proti nemu protest prokuratúra," uvádza sa v stanovisku ministerstva. 


Dôvody podania protestu
 

Dôvodom podania protestu prokurátora bola najmä nesprávna aplikácia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Ministerstvo práce začalo o zrušení akreditácie konať ex offo. Oznámenia o začatí konania neobsahovalo potrebné náležitosti, nebolo z neho zrejmé, ktoré konkrétne skutkové okolnosti týkajúce sa činnosti akreditovaného subjektu boli dôvodom na začatie konania.  
V stanovisku generálnej prokuratúry sa uvádza, že zistené bolo aj porušenie ustanovení správneho konania o dokazovaní. Podľa prokuratúry bol nesprávny prístup ministerstva práce k vykonaným dôkazom.
"Pri rozhodovaní o zrušení akreditácie ako na zásadné prihliadalo na skutočnosti, ktoré pre objektívne posúdenie veci boli skutkovo aj právne irelevantné, pritom podstatné skutočnosti vôbec nezohľadnilo," píše prokuratúra a zároveň dopĺňa štvrtý dôvod podania protestu: "Ministerstvo práce pochybilo aj v tom, že vec nebola pred vydaním rozhodnutia riadne predložená na vyjadrenie akreditačnej komisii."
Rozhodnutie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým bolo vyhovené protestu prokurátora, ešte nie je právoplatné.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy