Zatiahnuté, dažďové prehánky
Bratislava
Juraj
24.4.2024
PREHĽAD: Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách do Európskeho parlamentu
Zdielať na

PREHĽAD: Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách do Európskeho parlamentu

Google News Button Sledovať správy

BRATISLAVA / Voľby do europarlamentu budú u nás 8. júna a po novom si zvolíme 15 europoslancov, nie 14 ako doteraz. Kandidátne listiny podalo 24 politických strán a jedna koalícia a o lukratívny post sa celkovo uchádza 324 kandidátov.

Kandidátnu listinu na voľby do EP podalo 24 strán a jedna koalícia

Na listinách je 324 kandidátov. Termín na podanie kandidátok uplynul v nedeľu 10. marca o polnoci. Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.

Krúžkovať možno najviac dve mená z jednej kandidátky

V júnových voľbách do Európskeho parlamentu môžu Slováci krúžkovať najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič odovzdá neupravený hlasovací lístok. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra SR.

Z hlasovacích lístkov, ktoré dostane vo volebnej miestnosti, si volič vyberie jeden lístok s preferovaným politickým subjektom. Odovzdať môže prednostný hlas zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov na kandidátnej listine vybraného politického subjektu. "Na 'prekrúžkovanie' je potrebné získať aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu," uviedol pre TASR tlačový odbor MV.

​Strany aj koalície potrebujú na mandát 5 percent

Mandáty sa vo voľbách do EP prideľujú stranám aj volebným koalíciám, ktoré získali aspoň päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Je to rozdiel oproti voľbám do slovenského parlamentu, kde koalície potrebujú na postup viac percent. "Na rozdiel od parlamentných volieb je vo voľbách do EP len jedna hranica piatich percent potrebná na vstup do EP bez ohľadu na to, či ide o politickú stranu alebo koalíciu viacerých strán," ozrejmil rezort vnútra.

Volebná kampaň

Volebná kampaň pred voľbami do EP sa začala v sobotu 10. februára, dňom uverejnenia rozhodnutia predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb, o polnoci z 5. na 6. júna.

Politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 milióny eur vrátane DPH. Do limitu sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou. Takisto spadajú do limitu aj náklady na propagáciu, ktoré strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, teda od 14. augusta 2023.

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku podľa trvalého pobytu, môže požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Voliť s ním môže v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 24. apríla.

O hlasovací preukaz bude možné požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna).

Voliť u nás môže aj občan iného štátu EÚ, ktorý má v SR trvalý pobyt

Hlasovať na území SR môže aj občan iného členského štátu Európskej únie nad 18 rokov, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt. Musí však predložiť najneskôr do 29. apríla žiadosť a vyhlásenie. Takýto volič bude rozhodovať o slovenských europoslancoch. Hlasovať môže len v jednom štáte.

Každý volič dostane vo volebnej miestnosti na Slovensku rovnakú zostavu hlasovacích lístkov. "Voličom z iných štátov EÚ nebudú na Slovensku vydávané hlasovacie lístky z iných štátov," uviedol rezort vnútra. Všetci voliči budú teda rozhodovať o budúcich poslancoch Európskeho parlamentu (EP) za Slovensko. Zároveň platí, že voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. "Občana iného členského štátu Európskej únie zapisuje do zoznamu voličov obec v SR, v ktorej má trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia," uviedol rezort vnútra.

Tlačivá a vzory nájdete tu.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká a tento volič nebude môcť hlasovať na území SR. "Stále sa však bude môcť zúčastniť na voľbách v štáte, ktorého je občanom. Rovnako majú právo hlasovať vo voľbách do EP občania iných členských štátov EÚ, ktorí boli v obci trvalého pobytu zapísaní do zoznamu voličov v predchádzajúcich voľbách do EP," ozrejmilo ministerstvo.

Vo vyhlásení tento volič okrem iného uvádza poslednú adresu pobytu v štáte EÚ, ktorého je občanom, aj volebný obvod, v ktorom bol naposledy zapísaný v zozname voličov. Deklaruje tiež, že volí len na území SR a že nebol pozbavený práva voliť.

Delegovanie do volebných komisií

Politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 9. apríla. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 26. apríla.

Všetky potrebné informácie o voľbách do Európskeho parlamentu zverejňuje MV SR na svojom webe.

Zdielať na

Súvisiace články

Najčítanejšie správy