Jasno
-1°
Bratislava
Veronika
4.2.2023
Plán obnovy rodinných domov z euro peňazí ráta s opravou 30 000 domov. Otázky a odpovede
Zdielať na

Plán obnovy rodinných domov z euro peňazí ráta s opravou 30 000 domov. Otázky a odpovede

BRATISLAVA / Obnova tridsať tisíc domov je dôležitý "zelený" projekt, ktorý sa rozbehne v tomto roku. Z plánu obnovy Európskej únie na to dostaneme vyše pol miliardy eur. O dotáciu bude môcť požiadať fyzická osoba s listom vlastníctva k domu. Na príspevok nebudú mať nárok chaty, chalupy či záhradné domy.

Základnou myšlienkou projektu je zlepšenie kvality života na Slovensku. "Cieľom je zvýšiť komfort bývania pre obyvateľov, znížiť účty za energie, ale taktiež prispieť ku vyššej kvalite životného prostredia a k lepšej klíme," uviedla Lívia Vašáková, generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy na úrade vlády. 

Slovenská agentúra životného prostredia by mala spustiť podávanie žiadostí v druhom polroku. Technické detaily ešte upresňujú, ale predpokladá sa, že o dotáciu sa budú môcť uchádzať majitelia domov starších ako pätnásť rokov. Musia počítať s finančnou spoluúčasťou. Kto peniaze nemá, bude môcť získať výhodný úver garantovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.

"Pripravili sme schému, ktorá by mala zjednodušiť dostupnosť úverov, a tým pádom ju spraviť atraktívnejšou aj pre nízkopríjmové skupiny," povedal generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia. 

Maximálna výška dotácie má byť 16 600 eur. Druhú polovicu celkových nákladov doloží záujemca. Peniaze bude možné využiť napríklad na vypracovanie projektovej dokumentácie, zateplenie domu, výmenu okien či vykurovacieho zariadenia, ale aj na odstránenie azbestu. Agentúra je pripravená na vysvetľovaciu kampaň. "Začíname s implementáciou regionálnych kancelárií, začíname s marketingovými krokmi a informovať verejnosť," dodal Maco. 

Je pravdepodobné, že záujem ľudí výrazne prevýši finančné možnosti tohto balíka. Minister životného prostredia Ján Budaj chce aj preto hľadať ďalšie formy, ako pokračovať v podobných užitočných projektoch. "Aby vláda prijala myšlienku trvalého zlepšovania energetického a ekologického stavu rodinných domov," povedal Ján Budaj. 

Otázky a odpovede

Ako bude plán obnovy podporovať zelenú transformáciu?

Plán obnovy a odolnosti musí zahŕňať minimálne 37% výdavkov súvisiacich s klímou. Slovenský plán obnovy toto odporúčanie navýšil a výdavky súvisiace s klímou tvoria až 43%. V súlade s Európskou zelenou dohodou je navyše dôležitý aj pokrok pri dosahovaní ďalších environmentálnych cieľov. Všetky reformy a investície zahrnuté do plánu obnovy musia dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, čo znamená, že by nemali byť na úkor cieľov v oblasti klímy a životného prostredia. Plán obnovy je zároveň v súlade s navrhovanými plánmi spravodlivej transformácie územia v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie a v súlade integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom.

Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených na obnovu rodinných domov z plánu obnovy?

Na obnovu 30 000 rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026.

Kto bude môcť požiadať o dotáciu v rámci tejto schémy? 

Oprávneným žiadateľom bude fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade viacerých vlastníkov bude žiadateľom osoba disponujúca súhlasom všetkých spoluvlastníkov.

Na aké domy budú dotácie určené? 

Z plánu obnovy bude možne podporiť nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva ako „rodinný dom“ a zároveň bude potrebné, aby bola nehnuteľnosť zatriedená odborne spôsobilou osobou pri spracovaní projektovej dokumentácie resp. energetického certifikátu do kategórie „rodinný dom“ v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. Počet bytových jednotiek by v zmysle legislatívy nemal prekročiť číslo 3, nakoľko by už išlo o bytový dom a nie o rodinný dom.

Aké opatrenia budú podporované?

Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých. Dôraz bude na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Konkrétne opatrenia a parametre budú uverejnené v podmienkach oprávnenosti. Medzi plánované prvky obnovy patrí zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie objektu, sprievodná dokumentácia a iné.

Čo budú oprávnené náklady? 

Intenzita pomoci bude maximálne vo výške 50% z oprávnených výdavkov. Prehľad oprávnených výdavkov bude uvedený v podmienkach oprávnenosti.

Ako bude prebiehať proces financovania? 

Pre žiadateľov budú k dispozícií dva scenáre možnosti financovania obnovy rodinného domu:

  • Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení podmienok oprávnenosti na tomto webe. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v podmienkach oprávnenosti. Doklady súvisiace s obnovou rodinného domu predloží žiadateľ na preplatenie po spustení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022.
  • Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022 a po podaní žiadosti o príspevok. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v samotnej výzve.

Oba scenáre rátajú s tým, že žiadateľ si obnoví svoj rodinný dom v súlade s podmienkami oprávnenosti a finančné prostriedky, ktoré na to použije mu budú preplatené až po spustení prvej výzvy v druhej polovici roka 2022 a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy.

Kedy bude vyhlásená výzva? 

Vyhlásenie prvej výzvy na obnovu rodinných domov je plánované na 3. kvartál roka 2022. Žiadosti o dotácie sa budú môcť predkladať až po vyhlásení výzvy. Bude možné podporiť len projekty, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30% úspory primárnej energie.

Bude možná spätná refundácia? Ak áno, od akého dátumu? 

Refundácia nákladov, ktoré vzniknú od termínu stanoveného v podmienkach oprávnenosti, bude možná v rámci prvej výzvy.

Ako a kde bude možné o poskytnutie prostriedkov požiadať? 

Predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov bude možné prioritne online cez pripravovaný internetový portál Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podanie požiadať osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje celkovo zriadiť desať, z toho osem v krajských mestách. Ich adresy postupne pribudnú na tomto webe podľa termínu otvorenia.

Najčítanejšie