Jasno
19°
Bratislava
Sidónia
23.6.2024
VRÁBELOVKY: Dôvody, prečo vám môžu zadržať osvedčenie od vozidla
Zdielať na

VRÁBELOVKY: Dôvody, prečo vám môžu zadržať osvedčenie od vozidla

BRATISLAVA / O technický preukaz či tabuľky s evidenčným číslom prichádzajú každoročne tisíce Slovákov. Dôvodov je pritom mnoho. Tie sa dozviete v priloženom videu a nižšie v článku.

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak:

a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla je pozastavená, alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky.

Technicky nespôsobilé vozidlo

Každý stav na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla, vplyvom ktorých môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, alebo byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti, životného prostredia, verejného zdravia alebo zdrojom znečistenia alebo poškodenia cesty. 

Napríklad:

 • narušená alebo nedostatočná funkčnosť bŕzd
 • narušená funkčnosť riadenia
 • veľmi zhoršený stav z miesta vodiča
  v zóne čistenia čelného skla stieračom bezprostredne pred vodičom je poškodenie väčšie ako 20 milimetrov
  v zóne čistenia čelného skla stieračmi je viac ako 5 poškodení od 20 - 50 milimetrov
  v zóne čistenia čelného skla stieračmi  je jednotlivé poškodenie väčšie ako 50 milimetrov
 • nefunkčné brzdové svetlo
 • poškodená alebo narušená funkčnosť nápravy, kolies, pneumatík
 • poškodenie podvozku
 • elektronický systém vozidla upozorňuje na nefunkčnosť airbagu, SRS systému, poruchu katalyzátora (emisného systému)

Nespôsobilé vozidlo

 • nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke, nezhoduje sa so schváleným typom
 • vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
 • je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou (napr. montáž nepovolených fólií na bočné predné okná, montáž neschváleného LPG, stroboskopov, majákov a pod.)
 • nie je prihlásené do evidencie ak evidencii podlieha
 • neplatná TK, EK
 • nezhoduje sa VIN vozidla s dokladom
 • pri kontrole originality bolo hodnotené ako nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke
 • prekračuje najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť vozidla, jazdnej súpravy, prípojného vozidla alebo prekračuje najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť na nápravu
 • prekračuje najväčšie povolené rozmery a hmotnosti a nemá povolenie na zvláštne užívanie PK
 • je dočasne alebo trvalo vyradené z cestnej premávky, alebo dočasne vyradené z evidencie vozidiel

Pozastavená prevádzka

 • ak bolo vozidlo hodnotené na technickej a emisnej kontrole ako nespôsobilé , alebo je po nehode, ktorá mala vplyv na bezpečnostné prvky vozidla

b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole

c) údaje o ňom uvedené nie je možné identifikovať

d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné

e) pominul účel, na ktorý bolo vydané

f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade so zákonom

g) vodič nepredloží potvrdenie o poistnej zodpovednosti

h) vozidlo presahuje  najväčšie prípustné rozmer a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest

i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu

j) vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu o organizácii pracovného času v doprave

k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky

l) bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín

m) vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste

n) vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kilogramov poruší ustanovenia osobitného predpisu o cestnej doprave

o) vodič vozidla neuhradil na mieste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej kontroly alebo úhradu za vykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly v rámci cestnej technickej kontroly, a to až do doby uhradenia príspevku alebo úhrady

Policajt je oprávnený za týchto podmienok zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

​Máte podnety, videá či otázky týkajúce sa dopravných tém? Posielajte ich na [email protected].

Súvisiace články

Najčítanejšie správy