Zvýšenie príplatku k príspevku pri narodení prvého dieťaťa

24.01.2008 17:41 Noviny.sk Ekonomika
Zvýšenie príplatku k príspevku pri narodení prvého dieťaťa Zdroj: E. Cohen/ilustračné
Od 1. februára sa zvýši suma príplatku pri narodení prvého dieťaťa z 11 000 Sk na 20 440 Sk.

Od 1. januára 2007 rodičia dostávali pri narodení prvého dieťaťa príspevok vo výške 4 460 Sk, ak sa dieťa dožilo 28 dní, aj príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 11-tisíc Sk. Dohromady tak dostali pri narodení 1. dieťaťa 15 460 Sk.

Od 1. februára 2008 sa zvyšuje suma príplatku pri narodení prvého dieťaťa z 11 000 Sk na 20 440 Sk (zvýšenie o 9 440 Sk), t.j. spolu s príspevkom bude táto suma 25 000 SK. (Príspevok na každé narodené dieťa sa od 1.9.2007 zvýšil zo sumy 4 460 na 4 560,- SK.)

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa je v prvom rade matka dieťaťa. Otec dieťaťa je oprávnenou osobou vtedy, ak matka dieťaťa zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo zverené súdom do starostlivosti otca.

Ak dieťa bolo súdom zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení je osoba, ktorej bolo dieťa zverené.

Oprávnenou osobou na príplatok ku príspevku pri narodení dieťaťa je matka, ktorá porodila prvé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní. Ďalšou oprávnenou osobou môže byť otec takéhoto dieťaťa, ale len v zákone presne vymedzených situáciách, a to ak matka dieťaťa zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Podmienkou nároku na príspevok pri narodení dieťaťa je narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Ak sa dieťa narodilo v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, oprávnená osoba má nárok na príspevok pri narodení, ak pred narodením dieťaťa bola najmenej 12 mesiacov zdravotne poistená v SR.

Nárok na príspevok pri narodení na to isté dieťa vzniká iba raz. Príspevok pri narodení nepatrí matke, ktorá po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom zariadení, pred uplatnením nároku na príspevok dala súhlas na osvojenie dieťaťa alebo dieťa bolo súdom zverené do náhradnej starostlivosti, príp. dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť.

Na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vzniká nárok, ak sú splnené podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, matka porodila prvé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní a od 4. mesiaca tehotenstva sa mesačne zúčastňovala preventívnych prehliadok u gynekológa.

Pri ustanovení povinnosti preukázať absolvovanie týchto prehliadok sa vychádzalo z toho, že podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa tehotnej žene plne uhrádza jedna preventívna prehliadka raz za mesiac a spravidla je tehotnej žene vydaná tehotenská knižka až po skončení tretieho mesiaca gravidity.

Ak je tehotná žena hospitalizovaná a z tohto dôvodu sa nemôže zúčastniť v mesiaci na preventívnej prehliadke, pobyt v zdravotníckom zariadení sa považuje za preventívnu prehliadku. Ak je oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa otec dieťaťa, nepreukazuje účasť matky na preventívnych prehliadkach.

Podmienkou nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a na príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa nie je narodenie dieťaťa na území SR. Pri splnení podmienok nároku na tieto štátne sociálne dávky, aby mohli byť vyplatené v SR je skutočnosť, že príspevok pri narodení dieťaťa alebo obdobná dávka nebola vyplatená v cudzine.

Ak pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa dali rodičia súhlas na osvojenie alebo dieťa bolo zverené do náhradnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa ani jednému z rodičov nevzniká a pri narodení prvého dieťaťa ani nárok na príplatok k príspevku pri narodení.

Naopak tento nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Nárok na príplatok k príspevku pri narodení nevzniká pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti vrátane predosvojiteľskej starostlivosti, aj keď ide o prijatie prvého dieťaťa do takejto starostlivosti. Náhradná starostlivosť je riešená osobitne zákonom č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a jedným z príspevkov je aj jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti.

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti sa netýkajú predosvojiteľskej starostlivosti, pretože podľa Zákona o rodine náklady spojené s predosvojiteľskou starostlivosťou uhrádza budúci osvojiteľ, pričom predosvojiteľská starostlivosť trvá najmenej deväť mesiacov.

Ak sa ako prvé narodia matke dve deti alebo viac detí dvojčatá, trojčatá.../, na každé dieťa vzniká nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je v súčasnosti 4 560 Sk a ak aspoň dve deti sa dožili 28 dní, tento príspevok sa zvyšuje o polovicu uvedenej sumy na každé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní. Okrem toho na každé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní pri splnení podmienok nároku patrí príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa v sume 20 440 Sk .

Žiadosť o príspevok a o príplatok k príspevku treba podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby. Žiadosť sa podáva písomne. Na príplatok vzniká nárok najskôr po 28. dni života dieťaťa. K žiadosti o príplatok oprávnená osoba priloží potvrdenie gynekológa, že u matky ide o prvorodené dieťa a ak je oprávnenou osobou matka dieťaťa aj potvrdenie gynekológa o absolvovaní prenatálnej starostlivosti.

Žiadosť možno podať najneskôr do šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. Platiteľ vyplatí príplatok k príspevku najskôr po uplynutí aspoň 28 dní života dieťaťa a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa táto skutočnosť preukázala. Treba zdôrazniť, že rovnako ako aj pri príspevku, aj nárok na príplatok k príspevku zaniká uplynutím 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.

Táto informácia je komerčnou informáciou odvysielanou v znení dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. Originál tejto správy bol odvysielaný v servise Vyhlásenia a oznamy, ktorý je novým informačným servisom agentúry SITA určeným na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. E-mail: prservis@sita.sk .

Zdroj: SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:40 Krimi
06:15 RANNÉ NOVINY
08:35 PRESTRETÉ
05:30 Súdna sieň
06:20 Súdna sieň
07:40 Panelák VIII.
05:15 Kutyil s.r.o. II.
05:40 Moja mama varí lepšie ako tvoja
06:45 POLICAJTI V AKCII
05:00 Rybičky Flip a Flap
05:05 Sníček
05:15 Tashiho svet
05:10 Neřízená střela
07:05 Čarodějovy hodiny
09:05 Angele a Tony