Volebný manuál 2020: Čo všetko by ste mali vedieť o voľbách?

Volebný manuál 2020: Čo všetko by ste mali vedieť o voľbách?

Archívna reportáž
Mnohé obce okrem volieb do NRSR čakajú aj referendá. embed kód
BRATISLAVA / Ministerstvo vnútra SR dáva k dispozícií linku. Počas celého týždňa sa môže verejnosť zodpovedných pracovníkov pýtať na otázky ohľadom volieb. Dovolať sa im môže na telefónnych číslach 02/ 4859 2317, 02/ 4859 2312 v čase od 7:30 do 15:30. V sobotu bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia už túto sobotu. Čo by ste mali vedieť ešte pred vstupom do hlasovacej miestnosti? Prinášame vám súhrn najdôležitejších informácií. Svoju voľbu môže podľa Štatistického úradu využiť až 4,445 milióna oprávnených voličov. V parlamentných voľbách bude prvýkrát voliť až 213 000 prvovoličov

Kedy, kde a kto môže voliť?

Voľby sa konajú dňa 29.2.2020 od 07.00 h do 22.00 h.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

Oznámenie o mieste konania volieb dostáva každý občan poštovou formou. 
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Nezabudnite občiansky a voličský preukaz. Volíme z 25 strán, krúžkujeme 4 mená

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Aké témy najviac rezonujú u voličoch? Pozrite si archívnu reportáž:

 Čo ak sa pomýlim?

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Voľby a zdravotné problémy

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Za nepoužité volebné lístky vám môže hroziť pokuta

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

Slováci žijúci v zahraničí mohli o možnosť voľby poštou požiadať do 10.1.2020. Zasielanie volebných lístkov sprevádzali problémy:

Zdroj: noviny.sk/minv

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

06:15 RANNÉ NOVINY
08:25 Fórky, vtipky XXVIII.
08:55 Súdna sieň
07:15 Panelák VII.
08:30 Simpsonovci IX.
08:55 Simpsonovci IX.
07:20 POLICAJTI V AKCII
08:15 ZÁCHRANÁRI
09:15 Prvé oddelenie
07:40 Rapotáčik
07:50 Sníček
08:05 Okido I.
05:55 E.A. Poe: Podivný experiment
08:05 Příšerky z vesmíru
09:40 Pozdravy ze spermabanky