VOĽBY 2020: NA HRANE sa ocitnú predstavitelia najsilnejších strán. Kto sú títo politici a čo ponúkajú?

20.02.2020 00:00 Noviny.sk Politika

VOĽBY 2020: NA HRANE sa ocitnú predstavitelia najsilnejších strán. Kto sú títo politici a čo ponúkajú?

Termín parlamentných volieb sa už blíži, a preto TV JOJ pripravila sériu volebných špeciálov, v ktorých postupne privíta zástupcov všetkých strán uchádzajúcich sa o vašu dôveru. NA HRANE sa tentokrát ocitnú predstavitelia strán SMER-SD, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, ZA ĽUDÍ, Slovenská národná strana a koalície Progresívne Slovensko a SPOLU a koalície strán OĽaNO, NOVA, KÚ, Zmena zdola. Už tento štvrtok o 21:40! Kto tieto strany zastupuje a čo voličom ponúkajú?

Peter Pellegrini | SMER - sociálna demokracia

Zdroj: FB| Peter Pellegrini / Smer-SD

​SMER-SD je sociálnodemokratická politická strana, ktorá je vzhľadom k zastúpeniu v NR SR aktuálne najsilnejšou vládnou stranou. S výnimkou dvadsaťmesačnej prestávky vlády Ivety Radičovej vládne v rôznych koaličných kombináciách od roku 2006. Svojím postavením zastáva dominantnú pozíciu na ľavicovej časti politického spektra na Slovensku. V sociálnych otázkach sa profiluje ako strana konzervatívna a z hľadiska zahraničných vzťahov je značne proeurópska. Predsedom strany je viacnásobný premiér Robert Fico a lídrom pre parlamentné voľby 2020 je súčasný premiér Peter Pellegrini. 

PROGRAMOVÉ PRINCÍPY:

 • Sloboda
 • Demokracia
 • Rovnosť
 • Sociálna spravodlivosť
 • Solidarita
 • Environmentálna zodpovednosť  

PROGRAMOVÉ PRIORITY:

 • Dôchodcovia si zaslúžia 13. dôchodok 
 • Mladým rodinám ďalšia podpora
 • Lekári majú voči Slovensku povinnosti 

VOLEBNÝ LÍDER: PETER PELLEGRINI

Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Študoval financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Technickej univerzite v Košiciach. Svoju politickú kariéru odštartoval v roku 2006, kedy bol zvolený za poslanca NR SR za stranu SMER-SD. Po predčasných voľbách v roku 2012 sa stal štátnym tajomníkom na ministerstve financií. Po demisii Dušana Čaploviča sa v roku 2014 stal ministrom školstva, vedy, výskumu a športu. Vo funkcii pôsobil len pár mesiacov, keď následne nahradil odstupujúceho Pavla Pašku na poste predsedu NR SR. Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa stal podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu. V roku 2018 nahradil Mareka Maďariča po jeho odstúpení na poste ministra kultúry a v tom istom roku bol po podaní demisie vlády Roberta Fica vymenovaný za predsedu vlády SR. V tejto funkcii zostáva dodnes. Ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk. 

Marian Kotleba | Ľudová strana Naše Slovensko

Zdroj: FB| Marian Kotleba / ĽSNS

Ľudová strana Naše Slovensko je ultranacionalistická pronárodne-orientovaná parlamentná strana pôsobiaca na Slovensku. Strana kladie dôraz na konzervatívne hodnoty s prosociálnou orientáciou a v európskom meradle sa profiluje ako euroskeptická. Kritici strane vyčítajú jej extrémistické krajne-pravicové črty. Vznik strany je spojený s ľuďmi okolo osoby Mariana Kotlebu a jeho bývalej Slovenskej pospolitosti, ktorú v roku 2006 rozpustil Najvyšší súd SR s rozsudkom, že jej činnosť, program a stanovy boli v rozpore s ústavou. Predsedom strany je Marian Kotleba. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • Udržiavať a prehlbovať charakter právneho a spravodlivého štátu i celej Európskej únie demokratickým systémom.
 • Budovanie a prehlbovanie skutočného sociálneho, trhového
  a ekologicky orientovaného hospodárstva, založeného na súkromnom vlastníctve a podpore širokej podnikateľskej vrstvy. 
 • Zabezpečenie sociálnych istôt obyvateľstva.
 • Udržiavanie a prehlbovanie trvalo slobodnej a zdravej spoločnosti, vrátane bezpečnostných istôt.
 • V duchu spoločenských zásad a kresťanských tradícií sa stavať proti všetkým formám násilia a nespravodlivosti.
 • Presadzovať trvalo udržateľný život na Zemi, s ohľadom na budúce generácie.
 • Zabezpečiť prístup ku vzdelaniu všetkým, ktorí majú na to schopnosti a prejavia záujem.
 • Presadzovať záujmy tradičných rodín, najmä viacdetných.

PROGRAMOVÉ PRIORITY:

 • Donútime politikov niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká politika viac nebola najorganizovanejšou zločineckou profesiou.
 • Cestu k prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní.
 • Platy politikov a vysokých štátnych úradníkov stanovíme v závislosti od minimálnej mzdy.
 • Všetkým umožníme pracovať.
 • Zastavíme privatizáciu zdravotníctva a presadíme jednu štátnu zdravotnú poisťovňu.
 • Výchovu a vzdelávanie mládeže postavíme na tradičných národných a kresťanských princípoch a hodnotách. 
 • Obnovíme potravinovú, hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky.
 • Slovenské záujmy staviame nad diktát Bruselu, a preto odmietame obmedzovanie suverenity členských štátov Európskej únie, ako aj projekt Spojených štátov európskych.
 • Nedopustíme narušenie územnej celistvosti SR a posilníme obranyschopnosť vlasti. 
 • Za manželstvo budeme vždy pokladať len zväzok muža a ženy. 

VOLEBNÝ LÍDER: MARIAN KOTLEBA

Marian Kotleba sa narodil 7. apríla 1977 v Banskej Bystrici. Vyštudoval pedagogiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zároveň absolvoval aj štúdium ekonómie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. V rodnej Banskej Bystrici pôsobil ako učiteľ na športovom gymnáziu. V roku 2003 sa stal vodcom Slovenskej pospolitosti. V roku 2009 neúspešne kandidoval na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, kde skončil ako štvrtý. Vo voľbách do VÚC v roku 2013 sa už prebojoval do druhého kola volieb, z ktorého vzišiel napokon ako víťaz a vo funkcii predsedu banskobystrického kraja zotrval do roku 2017. V parlamentných voľbách v roku 2012 jeho strana ĽSNS získala 1,58 % hlasov a nedostala sa do parlamentu. Situácia sa zmenila v roku 2016, kde sa mu na čele strany už brány parlamentu podarilo prekročiť. Ako poslanec NR SR je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Andrej Kiska | Za ľudí 

Zdroj: FB| Andrej Kiska / Za ľudí

Za ľudí je slovenská mimoparlamentná centristická strana, ktorá vyznáva hodnoty konzervatívneho liberalizmu. V zahraničnej politike sa profiluje najmä proeurópsky s orientáciou na hlbšiu integráciu únie. Kľúčovou sa pre stranu stala hlavne téma spravodlivosti a boja proti korupcii. Predsedom strany a lídrom pre parlamentné voľby 2020 je bývalý prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • Hodnoty slobody, rovnosti, spravodlivosti, súdržnosti a fungujúcej solidarity,
 • rozširovanie a ochranu spoločného európskeho priestoru slobody a bezpečia,
 • boj proti všetkým formám korupčného správania sa, klientelizmu, rozkrádania a nehospodárneho užívania verejného majetku,
 • také postupy v socioekonomickej oblasti, ktorých hlavným cieľom je moderný, vyspelý a prosperujúci štát schopný svojim občanom ponúknuť vhodné podmienky na ich osobný rozvoj a zdokonaľovanie ich schopností a zručností,
 • ochrana a podpora rodiny ako základného piliera našej spoločnosti vrátane zvýšeného úsilia na zabránenie páchania domáceho násilia,
 • trhová ekonomika, konkurenciu a rovnosť šancí ako stavebný prvok našej schopnosti uspieť v meniacom
  sa svete,
 • taká dostupnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej z verejných zdrojov, v ktorej bude každý občan Slovenskej republiky vedieť, kde, v akom čase a kto mu poskytne nevyhnutný alebo potrebný zdravotnícky úkon,
 • taká metódy v oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré podporia rozvoj každého dieťaťa, pomôžu pestovať kritické myslenie, udržia v systéme vzdelávania kvalitných pedagógov, aby z  našich škôl vychádzali kvalifikovaní mladí ľudia pripravení reagovať na výzvy moderného sveta a podporiť kvalitné výstupy a výsledky vedeckej, výskumnej, vývojovej a  technologickej činnosti,
 • dômyselná ochrana, trvalý a udržateľný rozvoj životného prostredia chápaného v jeho najširších súvislostiach,
 • také úpravy v ekonomickej oblasti, ktoré zabezpečia rast ekonomiky ako celku, podporia zamestnanosť v prosperujúcich, progresívnych a inovatívnych oblastiach ekonomiky a výrazne podporia rozvoj dosiaľ menej rozvinutých alebo zanedbávaných, predovšetkým vidieckych oblastí a regiónov Slovenska, s osobitným dôrazom na poľnohospodársku produkciu,
 • také pravidlá v sociálnej oblasti, ktoré poskytujú pocit bezpečia, nabádajú k vyššiemu podielu zodpovednosti každého jednotlivca za svoj život a rôzne životné situácie, v ktorých sa môže počas svojho života ocitnúť a zároveň garantujú, že komukoľvek, kto nebude schopný zvládnuť danú situáciu vlastnými silami, poskytnú primeranú pomoc
  štátne a verejné inštitúcie,
 • taký štát, ktorý je schopný poskytnúť pomoc a podporu tým
  najzraniteľnejším, s osobitným dôrazom na ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov a za rozličných okolností ocitli v situácii, v ktorej si
  nemôžu alebo nevedia pomôcť sami,
 • také podmienky v oblasti kultúry, ktoré podporujú využitie kreatívneho kultúrneho potenciálu krajiny a zároveň uchovávajú a sprístupňujú naše jedinečné kultúrne bohatstvo a ktoré pomáhajú prostredníctvom kultúry zvyšovať citlivosť ľudí na vnímanie spoločenských problémov,
 • dôsledné uplatňovanie a rozširovanie právneho štátu a zvyšovanie vymáhateľnosti práva ako základného prvku spravodlivosti, možnosti každému domôcť sa svojich práv
  a právom chránených záujmov,
 • otvorenosť pri správe vecí verejných, prístup k informáciám,
  ktoré sú toho základom, prehľadnosť a transparentnosť pri nakladaní so spoločne vytvorenými hodnotami a pri ich používaní a prerozdeľovaní,
 • dôraz na sfunkčnenie štátnych a verejných inštitúcií s cieľom
  podporiť ich schopnosti plniť si zákonom dané povinnosti, a tak zvyšovať ich dôveryhodnosť,
 • nestrannosť, nezávislosť a odbornosť tých štátnych alebo verejných inštitúcií, ktoré majú nielen dohliadať na výkon štátnej a verejnej moci, ale aj ho kontrolovať,
 • rozširovanie priestoru na zapájanie sa aktívnych občanov a zvyšovanie ich podielu na spravovaní štátu, žúp, miest aj obcí, ich vklad do verejnej rozpravy o kľúčových spoločenských prioritách a do premeny krajiny na lepšie Slovensko,
 • budovanie pozitívneho vlastenectva, ktoré posilní pocit domova, Slovenska, kde sa budeme všetci, vrátane všetkých menšín, cítiť naozaj doma,
 • pestovanie a podporu dobrovoľníctva a étosu služby, najmä
  u mladých ľudí a nastupujúcich generácií.

PROGRAMOVÉ PRIORITY:

Zdravotníctvo

 • Poisťovne môžu mať zisk, až keď splnia nároky pacientov
 • Postavíme 10 nových nemocníc do 10 rokov
 • Skrátime čakacie lehoty na vyšetrenia 
 • Preveríme podnikanie Penty v zdravotníctve

Školstvo

 • Zmeníme obsah vzdelávania na úroveň 21. storočia
 • Vytvoríme podmienky na vznik univerzity svetovej úrovne
 • Zvýšime mzdy učiteľov
 • Zvýšime vklad peňazí do vedy a výskumu

Sociálna politika

 • Opravíme druhý pilier dôchodkového zabezpečenia
 • Nárok na miesto v jasliach a v škôlke od 2 rokov
 • Podpora bývania bude prioritou
 • Myslíme aj na rodiny s jedným rodičom

Spravodlivosť

 • Navrhneme reformu ústavného súdu
 • Zavedieme časové rámce pre rozhodovanie vo veciach
 • Šéfov prokuratúry budeme vyberať transparentne
 • Budeme pomáhať obetiam trestných činov
 • Zlepšíme ochranu oznamovateľov korupcie
 • Zakážeme zlaté padáky
 • Sprísnime majetkové priznania verejných funkcionárov
 • 100% zdaníme nakradnutý majetok

Ekonomika

 • Znížime daňovo-odvodové zaťaženie práce
 • Výber daní a poistného dáme pod jednu inštitúciu 
 • Zavedieme hmotnú zodpovednosť štátnych manažérov
 • Zavedieme tzv. všeobecnú voľnú živnosť
 • Zrušíme niektoré pokuty a penále pre zamestnávateľov

VOLEBNÝ LÍDER: ANDREJ KISKA

Andrej Kiska sa narodil 2. februára 1963 v Poprade. V roku 1986 ukončil inžinierske štúdium v odbore mikroelektronika na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 1990 odišiel na jeden a pol roka do Spojených štátov amerických, kde sa živil najmä manuálnymi prácami. Vrátil sa na Slovensko a v roku 1992 začal svoju podnikateľskú dráhu. Založil spoločnosť, ktorá prevádzkovala sieť zlatníctiev na Slovensku a v Česku. Neskôr založil spoločnosť, ktorá ponúkala produkt splátkového predaja. Jeho spoločnosť sa stala najväčším splátkovým predajcom pôsobiacim na Slovensku, finančné služby poskytli vyše jednému miliónu ľudí. Oceňovaný je najmä za jeho pôsobenie v oblasti charity, za jeho činnosť mu v roku 2011 bolo udelené ocenenie Krištáľové krídlo za filantropiu. V roku 2012 oznámil svoju kandidatúru na prezidenta SR. V prvom kole volieb v roku 2014 sa umiestnil na druhom mieste za Robertom Ficom, no v druhom kole volieb sa napokon stal víťazom. V úrade zostal do roku 2019 a v tom istom roku oznámil aj vznik strany Za ľudí s cieľom uchádzať sa o podporu v NR SR. Kritizovaný je najmä za údajné daňové kauzy, voči jeho osobe už bolo vznesené aj obvinenie

Andrej Danko | Slovenská národná strana

Zdroj: FB| Andrej Danko / SNS

​Slovenská národná strana je pronárodne orientovaná centristická parlamentná strana, ktorá má zároveň svojich zástupcov aj v súčasnej vláde. Profiluje sa ako nacionalistická strana, ktorá primárne obhajuje záujmy Slovenska a presadzuje konzervatívne hodnoty. Založená bola v roku 1990 a hlási sa k myšlienkovému odkazu historickej Slovenskej strany pôsobiacej v rokoch 1871 až 1938. Opiera sa najmä o tri piliere - národný, kresťanský a sociálny. Predsedom strany a lídrom pre parlamentné voľby 2020 je Andrej Danko. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • Poslaním SNS je zjednocovať Slovákov doma i vo svete, udržiavať štátnu zvrchovanosť Slovenskej republiky, dvíhať, upevňovať a zvyšovať vlastenecké povedomie slovenského národa, obzvlášť na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky a prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti.
 • Vedie v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt k humanizmu, láske k vlasti, čestnosti, udržiavaniu, rozvíjaniu a ochrane národného dedičstva, národnej identity a všeľudských hodnôt.
 • Vyvíja úsilie o ekonomické, kultúrne a sociálne povznesenie samostatnej a zvrchovanej Slovenskej republiky. 
 • Cieľom SNS je zachovanie a rozvoj demokratického, ekonomicky silného, územne celistvého, kultúrne a vzdelanostne vyspelého, slobodného a nezávislého slovenského štátu. 

POGRAMOVÉ PRIORITY: 

Vlasť

 • Stop nekontrolovateľnému prisťahovalectvu
 • Stop islamizácii Slovenska 
 • Stop americkým základniam na Slovensku
 • Budeme pokračovať v procese modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • Slovenčinu zaradíme medzi štátne symboly
 • Vytvoríme Ministerstvo cestovného ruchu a športu
 • Zabezpečíme poriadok v rómskych osadách
 • Spustíme Národný program civilnej ochrany
 • Zabezpečíme, aby do roku 2030 bol pomer slovenských potravín na pultoch obchodov blížiacemu sa cieľu 70%
 • Školskú samosprávu a stavebné úrady presunieme pod štát
 • Zaistíme energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky

Rodina

 • Zabezpečíme trvalú ochranu pred rodovou agendou LGBTI a nedovolíme infiltráciu rodovej politiky do slovenského právneho poriadku
 • Našim prvoradým záujmom je zvýšenie pôrodnosti, ochrana materstva, rodičovstva a inštitútu manželstva
 • Postavíme 30.000 nájomných bytov pre mladé rodiny do roku 2030
 • Pri prvom uzavretí manželstva budú mať manželia do 33
  rokov nárok na štátnu mladomanželskú pôžičku (vo výške 25-tisíc eur)
 • Manželské páry s dvomi a viacerými deťmi budú mať nárok na zvýhodnenú manželskú pôžičku na bývanie, vrátane slobodných matiek či vdov
 • Ženy, ktoré majú tri deti a viac, budú po zvyšok života
  oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb
 • Štát poskytne dotáciu na nákup auta pre rodiny s tromi a viac deťmi vo výške 10 000 €
 • Zabezpečíme podstatné zvýšenie daňového bonusu na dieťa do výšky 150 €
 • Zabezpečíme právo na prijatie do škôlky aj pre všetky 3 a 4 ročné deti 
 • Zabezpečíme zvýšenie starobného dôchodku o 20% pre všetkých dôchodcov
 • Zabezpečíme rekreačné poukazy pre seniorov

Zdravotníctvo

 • Podporíme výstavbu novej, modernej Národnej nemocnice
 • Rozšírime Rezidentský program pre absolventov lekárskych fakúlt
 • Zabezpečíme zvýšenie miezd pre pracovníkov v rezorte zdravotníctva
 • Zrealizujeme typizáciu (stratifikáciu) nemocníc
 • Vytvoríme podmienky pre zdravú výživu obyvateľstva

Ekonomika

 • Budeme vychádzať z princípu zásluhovosti, štát má predovšetkým poskytovať výhody tým občanom, ktorí pracujú a odvádzajú dane
 • Znížime daňové a odvodové zaťaženie
 • Prijmeme opatrenia na zvýšenie výberu DPH formou obmedzenia daňových únikov, zabezpečíme posilnenie daňovej disciplíny
 • Pripravíme zavedenie špeciálnej dane na technologické giganty
 • Zavedieme dane z príjmu právnických osôb a fyzických osôb
  - podnikateľov na 15% pre všetky subjekty
 • Zavedieme 10% DPH na všetky potraviny

Spravodlivosť

 • Zabezpečíme spravodlivý systém vymožiteľnosti práva

VOLEBNÝ LÍDER: ANDREJ DANKO

Andrej Danko sa narodil 12. augusta 1974 v Revúcej. Vyštudoval právo na Právnickej univerzite Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení vojenskej služby, kde dosiahol hodnosť desiatnik, sa venoval podnikateľským aktivitám. Od roku 1996 pôsobil v predstavenstve podniku Lesostav v Revúcej. V roku 2003 absolvoval advokátske skúšky a začal prevádzkovať advokátsku kancelárii so zameraním sa na občianske a obchodné právo. V rokoch 2006 až 2010 pôsobil ako asistent viacerých poslancov NR SR za SNS, no politicky aktívny bol už od roku 1997. V roku 2010 bol zvolený za podpredsedu SNS. V parlamentných voľbách v roku 2012 sa SNS nedostala do parlamentu, ešte v tom roku bol zvolený za predsedu strany. SNS sa podarilo na čele s Andrejom Dankom opäť dostať cez brány parlamentu v roku 2016, po ktorých strana vytvorila koaličnú vládu a Andrej Danko bol zvolený za predsedu NR SR. 

Miroslav Beblavý | Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia

Zdroj: FB | Miroslav Beblavý / progresivnespolu.sk

Mimoparlamentné politické hnutie Progresívne Slovensko a mimoparlamentná strana Spolu - občianska demokracia sa na základe predvolebnej spolupráce rozhodli vytvoriť spoločnú koalíciu. Obe strany sa vyznačujú svojou centristickou politikou, no zakiaľ strana Spolu - občianska demokracia má skôr stredopravicovú orientáciu, hnutie Progresívne Slovensko skôr stredoľavicovú. Oba politické subjekty sa vyznačujú svojou liberálnou a proeurópskou orientáciou. Spolu - občianska demokracia sa snaží osloviť skôr konzervatívne ladeného voliča, Progresívne Slovensko naproti tomu ponúka hodnoty sociálneho liberalizmu a progresivizmu. Jednou z kľúčových tém je pre koalíciu téma spravodlivosti. Predsedom Spolu - občianska demokracia je Miroslav Beblavý a predsedom Progresívneho Slovenska je Michal Truban. ​Volebným lídrom spoločnej koalície Progresívne Slovensko a Spolu pre parlamentné voľby 2020 je Michal Truban. 

PROGRAMOVÉ CIELE:

Zdravotníctvo

 • V zdravotníctve musíme upratať a vymáhať pravidlá.
 • Chceme začať so základnou zmenou: sústrediť sa na ľudí a ich zdravie.
 • Štát musí chrániť záujmy a zdravie občanov a občianok, nesmie ustupovať silným finančným záujmom v pozadí.
 • Štát musí plniť úlohu vlastníka nemocničnej infraštruktúry, ktorý garantuje základnú dostupnosť zdravotnej starostlivosti v univerzitných a fakultných nemocniciach. 
 • Ak chceme zlepšiť výsledky, musíme sa sústrediť na včasnú diagnostiku a garanciu kvality liečebných postupov.
 • Liečba sa nekončí v nemocnici či ambulancii lekára a lekárky, preto je nevyhnutné zmeniť nastavenie foriem doliečovania, rehabilitácií a dlhodobej starostlivosti.
 • Štát nesmie zanedbávať úlohu investora, ktorý dobehne investičný dlh voči rozpadajúcim sa nemocniciam po celom Slovensku.

Školstvo

 • Tradičné chápanie práce sa stáva minulosťou. Odhad pracovných miest, ktoré majú veľkú šancu byť automatizované, je vo svete 10 až 40 percent, na Slovensku 30 až 40 percent. Vzdelávanie, veda a inovácie musia pripraviť ľudí aj spoločnosť na rýchle a komplexné zmeny blízkej budúcnosti. 
 • Chceme múdre, tolerantné, tvorivé a inovatívne Slovensko. 
 • Krízu systému, ktorej čelíme, premeníme na príležitosť. 
 • Posilníme identitu, prosperitu, demokraciu, zdravie a zabezpečíme rovnosť šancí pre všetkých. 
 • Posunieme Slovensko medzi európsku špičku. Budeme so svetom súťažiť hlavou, nie nízkymi mzdami.

Spravodlivosť

 • Našou víziou pre výrazné zlepšenie stavu justície a zvýšenie dôvery ľudí je kvalitná a dostupná služba spravodlivosti, otvorená a dôsledne kontrolovaná prokuratúra a ochrana dôležitých občianskych a štátnych záujmov.
 • Chceme vytvoriť nové podmienky a prostredie, kde bude všetko smerovať k poskytovaniu najlepšej služby spravodlivosti. 
 • Chceme, aby služba spravodlivosti bola dostupná všetkým ľuďom.
 • Chceme, aby bolo Slovensko spravodlivým a právnym štátom s vysokou mierou právnej istoty.
 • Rešpektujeme súčasný systém prokuratúry, ale naším cieľom je, aby bola otvorená vonkajšej kontrole. 
 • Chceme silnejšie chrániť záujmy štátu a jeho občanov a občianok prostredníctvom ochrany verejného majetku a opatreniami, ktorých cieľom je boj proti korupcii a podvodom. 

Sociálna politika

 • Chceme žiť v spoločnosti, v ktorej každé dieťa bude mať rovnaké a dobré šance v živote uspieť. 
 • Dôchodkový systém musí dobre slúžiť ľuďom. 
 • Chceme žiť v krajine, kde ľudí práca baví a majú vďaka nej slušný život. 

Ekonomika

 • Základným cieľom hospodárskej politiky má byť čo najrýchlejšie, no zároveň ekonomicky aj ekologicky udržateľné zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov. 
 • Myslíme si, že práca má byť zdaňovaná menej a na druhej strane poškodzovanie životného prostredia a zdravia viac. 
 • Chceme zodpovednú rozpočtovú politiku. 
 • Chceme lepšie podnikateľské prostredie.
 • Chceme štát bez oligarchov

VOLEBNÝ LÍDER: MICHAL TRUBAN

Michal Truban sa narodil 22. októbra 1983 v Kysuckom Lieskovci. Počas štúdia na strednej škole založil aktuálne najväčšiu webhostingovú spoločnosť na Slovensku. Študoval aplikovanú informatiku na Fakulte elektrotechniky a informatiky  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je taktiež blogerom a zakladateľom viacerých startupov. Verejne bojuje proti korupcii, hlavne v IT sektore. Na tento účel spoluzaložil občianske združenie Slovensko.Digital, ktoré poukazuje na štátnu korupciu v IT sektore. Spolupracuje taktiež s mimovládnou organizáciou Transparency International Slovensko. Politicky aktívny sa stal v roku 2016, keď sa pridal k vtedy ešte občianskemu združeniu Progresívne Slovensko. 

Igor Matovič | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA

Zdroj: obycajniludia.sk

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti je stredopravicové politické hnutie, ktoré má aj svoje zastúpenie v NR SR. Prezentuje sa ako hnutie, v ktorom majú priestor nezávislé osobnosti a odborníci. V politike sa hnutie profiluje ako konzervatívne a poukazuje na kresťanskodemokratický odkaz. ​Jedným z primárnych cieľov hnutia je téma spravodlivosti, rovnako ako aj otvorenosť a transparentnosť v politike. V spoločnej koalícii do parlamentných volieb v roku 2020 sú okrem predstaviteľov OĽaNO aj predstavitelia strán NOVA, Kresťanská únia a ZMENA ZDOLA. Predsedom hnutia OĽaNO a lídrom spoločnej koalície pre parlamentné voľby 2020 je Igor Matovič.

PROGRAMOVÉ PRINCÍPY:

 • Právny štát: zákony musia platiť pre všetkých rovnako.
 • Nulová tolerancia podvodov a korupcie. Bojujeme proti
  byrokracii, sme za efektívny, moderný štát, priateľský k občanom.
 • Úcta k našim koreňom a tradíciám: demokracia,
  kresťanské hodnoty, spolužitie Slovákov a rôznych etník.
 • Podpora rodiny, ktorá je základom spoločnosti a budúcnosťou krajiny.
 • Ochrana slobody svedomia, prejavu a vyjadrovania, vrátane výhrady vo svedomí.
 • Podpora vzdelania, vedy, výskumu a inovácií.
 • Výchova k skutočnému vlastenectvu cez vzdelávanie o našej histórii, koreňoch, tradíciách a hodnotách. Odmietame extrémizmus a zločinecké ideológie, ako komunizmus a fašizmus.
 • Efektívne sociálne služby a zdravotníctvo, ktoré nezabúdajú na chorých, chudobných a slabých.
 • Podpora zodpovedného hospodárenia, spravodlivé dane,
  jednoduchšie podnikanie a spoľahlivá doprava.
 • Ochrana životného prostredia.
 • Prozápadná orientácia.
 • Profesionálna, kvalitná a moderná obrana a bezpečnosť.

PROGRAMOVÉ CIELE: 

 • Zlepšiť fungovanie demokratických inštitúcií. 
 • Vrátiť dôveru v štát. 
 • Úplná transparentnosť verejnej správy. 
 • Väčšia zodpovednosť verejných činiteľov. 
 • Uľahčenie referenda a potreba zapojenia občanov do správy štátu. 
 • Chceme krajinu, kde súdy a polícia bude slúžiť ľuďom, nie podvodníkom a ich politickým kamarátom. 
 • Chceme krajinu, z ktorej mladí ľudia nemusia odchádzať za prácou a vzdelaním do zahraničia, ale nájdu uplatnenie doma.
 • Chceme krajinu, ktorá si bude vážiť učiteľov, pretože cez svojich žiakov formujú budúcnosť Slovenska. 
 • Chceme krajinu, ktorá nebude zabúdať na mladé rodiny, ale bude ich podporovať. 
 • Chceme krajinu, ktorá nebude považovať starých ľudí za príťaž, ale sa bude o nich dôstojne starať a čerpať z ich múdrosti.
 • Chceme Slovensko, kde budeme radi žiť.
 • Chceme zdravotníctvo, kde sa nemusí uplácať a hľadať známosti, aby sme dostali najlepšiu starostlivosť. 
 • Chceme, aby sa deti učili v škole myslieť, nie len odpovedať na otázky. 
 • Chceme, aby súdy rozhodovali spravodlivo a rýchlo.
 • Chceme, aby sa u nás oplatilo podnikať a platiť dane.
 • Chceme štát postaviť na nových základoch tak, aby sa tí, čo ho spravujú, zodpovedali za svoje činy občanom, ktorí ich volia a platia.
 • Chceme, aby sa veci verejné spravovali šetrne a hospodárne, tak ako v normálnych rodinách. 
 • Chceme užitočnú EÚ a funkčné NATO.

VOLEBNÝ LÍDER: IGOR MATOVIČ 

Igor Matovič sa narodil 11. mája 1973 v Trnave. Vyštudoval finančný manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1997 pôsobil ako živnostník a v roku 2002 založil vydavateľstvo, ktoré v súčasnosti vydáva 36 regionálnych týždenníkov po celom Slovensku. Politicky aktívnym je od roku 2010, keď sa na kandidátnej listine strany Sloboda a Solidarita dostal do Národnej rady SR. Neskôr bol z poslaneckého klubu strany SaS vylúčený. Po predčasných voľbách sa v roku 2012 rozhodol osloviť voličom už s vlastným politickým projektom, hnutím OĽaNO, čo sa mu aj napokon podarilo. Ako poslanec je členom Výboru NR SR pre financie a rozpočet. 

Videli ste už poslednú reláciu Na hrane? Pozrieť si ju môžete aj tu: 

Zdroj: noviny.sk/Facebook/nrsr.sk/strana-smer.sk/naseslovensko.net/BBC/za-ludi.sk/sns.sk/progresivnespolu.sk/obycajniludia.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:15 Krimi
05:35 Noviny TV JOJ
06:30 SpongeBob SquarePants IX.
05:00 Súdna sieň
05:45 Súdna sieň
06:50 Miláčikovo
05:35 Presne takto o rok I.
06:20 Presne takto o rok I.
07:30 Vraždy v Brokenwoode I.
05:15 Tashiho svet
05:30 Nezvyčajná cesta Nilsa Holgerssona
05:45 Ruby z dúhy I.
05:25 Tom Sawyer
07:25 Království surikat: Příběh začíná
08:50 Nádech pro lásku