Volebný špeciál s reláciou NA HRANE: Kto sú predstavitelia prvých šiestich strán?

11.02.2020 19:00 Noviny.sk Politika

Volebný špeciál s reláciou NA HRANE: Kto sú predstavitelia prvých šiestich strán?

Termín parlamentných volieb sa už blíži, a preto TV JOJ pripravila sériu volebných špeciálov, v ktorých postupne privíta zástupcov všetkých strán, ktoré sa uchádzajú o miesto v Národnej rade SR. V upravenom štúdiu sa už v utorok o 21:40 môžete tešiť na predstaviteľov strán Slovenské hnutie obrody, Hlas pravice, 99% - občiansky hlas, Slovenská liga, Práca slovenského národa a Hlas ľudu. Kto tieto strany zastupuje?

Róbert Švec | Slovenské Hnutie Obrody

Zdroj: SHO.sk / FB - Róbert Švec

Slovenské Hnutie Obrody je nacionálne orientované občianske združenie. Predsedom je Mgr. Róbert Švec. Ako tvrdí bloger a aktivista Ján Benčík, pre hnutie je typická výrazná náklonnosť k vojnovej Slovenskej republike a osobe jej prezidenta Jozefa Tisa. Je orientované euroskepticky a požaduje odchod Slovenska z euroatlantických štruktúr. 

HODNOTOVÉ PRINCÍPY:

 • Aktivizmus 
 • Vlastenectvo 
 • Slovanstvo

 PROGRAMOVÉ CIELE:

 • Upevňovanie vlastenectva v zjednotenej Európe
 • Boj proti morálnemu rozkladu spoločnosti a za zachovanie tradičných hodnôt
 • Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
 • Podpora športu detí a mládeže
 • Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt Slovenska
 • Nadviazanie a rozvíjanie kontaktov s ostatnými organizáciami s podobnými cieľmi
 • Ochrana prírody a podporu ekologických projektov
 • Rozvoj dobrovoľníctva

VOLEBNÝ LÍDER: RÓBERT ŠVEC

Narodil som sa 21. augusta 1976 v Nitre. Vyštudoval som gymnázium v Nitre a následne Obchodnú akadémiu v Nitre, nadstavbu sociálno-právna činnosť. V roku 2001 som úspešne ukončil vysokoškolské štúdium a získal titul magister politológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2004 som pracoval v bankovníctve. V tom istom roku sa podieľal na založení občianskeho združenia Slovenské Hnutie Obrody, ktorého som sa stal predsedom. V súčasnosti som zamestnancom Slovenského Hnutia Obrody. Nikdy som nezapochyboval o myšlienkach a zásadách na ktorých stojí naše hnutie a čas dokazuje, že môj postoj bol správny. Výsledky našej práce sú tou najlepšou vizitkou nášho snaženia a činnosti.

Ondrej Matej | Hlas pravice

Zdroj: FB - Ondrej Matej / Hlas pravice

​Hlas pravice sa profiluje ako pravicovo-liberálna (resp. klasickoliberálna), reformná strana, ktorá za svoju hlavnú zásadu pokladá podporu individuálnej slobody, zodpovednosť a spravodlivosť. Zasadzuje sa o ekonomickú slobodu občanov v trhovom prostredí, primeranú podporu rodiny zo strany štátu a menšiu rolu štátu pri odbúraní byrokracie. Odmieta tzv. sociálny štát a naproti tomu presadzuje pristúpenie k liberalizačným a deregulačným reformám. Predsedom strany je Ing. Ondrej Matej. 

PRIORITY STRANY: 

 • Zníženie daní, odvodov a zavedenie rovnej dane
 • Vyrovnaný alebo prebytkový štátny rozpočet a znižovanie štátneho dlhu
 • Zníženie počtu ministerstiev, úradov a štátnych organizácií spolu so zastavením plytvania financiami

PROGRAMOVÉ CIELE: 

 • Fungujúci štát s vyrovnaným rozpočtom 
 • Motivujúce podnikateľské prostredie
 • Školstvo, ktoré pripraví žiakov pre prax
 • Lepšia vonkajšia a vnútorná bezpečnosť
 • Jednotná európska a zahraničná politika
 • Lepšia spravodlivosť a vymožiteľnosť práva
 • Kvalitnejšie životné prostredie
 • Zdravotníctvo, ktoré nebude treba oddlžovať
 • Pohodlná a rýchla doprava

VOLEBNÝ LÍDER: ONDREJ MATEJ

Narodil som sa v Banskej Bystrici. Štúdium na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej Košice s detašovaným pracoviskom v Prešove ma priviedlo na východ Slovenska, kde dodnes žijem. Od skončenia vysokej školy do roku 2005 som bol obchodným riaditeľom a výkonným riaditeľom vo viacerých súkromných spoločnostiach pôsobiacich v prešovskom regióne. Od roku 2005 som bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom ZSSK Slovensko, a.s., po roku 2006 som pracoval pre nemecko-českú spoločnosť, ktorá sa venuje výstavbe dopravnej infraštruktúry. V parlamentných voľbách roku 2010 som bol zvolený za poslanca NR SR za SDKÚ-DS, bol som členom prezídia strany a pôsobil aj ako poradca premiérky Ivety Radičovej. Po páde vlády sa venujem súkromnému podnikaniu vo vlastnej firme a do apríla 2018 som pôsobil v Inštitúte pre dopravu a hospodárstvo. Najprv ako riaditeľ a neskôr ako predseda jeho správnej rady som priniesol množstvo odborných návrhov a riešení na zlepšenie dopravnej a hospodárskej situácie na Slovensku.

Pavel Weiss | 99 % – občiansky hlas

Zdroj: FB - Pavel Weiss / 99% - občiansky hlas

​​Strana sa profiluje svojou ľavicovou sociálnodemokratickou politikou a vznikla z občianskej iniciatívy. Podľa vlastných slov kritizuje korupciu, rozkrádanie a nesprávne priority počas vlády pravice aj ľavice po roku 1989. Jedným z lídrov strany je Ing. Pavel Weiss. 

PRIORITY STRANY: 

 • Rast minimálnej mzdy
 • Platová rovnosť medzi ženami a mužmi
 • Zníženie daní a odvodov pre nižšie a stredné vrstvy
 • Vznik nových pracovných miest aj mimo Bratislavy

PROGRAMOVÉ CIELE:

 • Využiť rakúske predpisy v slovenskom zdravotníctve
 • Znížiť počet čerpajúcich zo štátneho rozpočtu o 1/4 a úspory využiť na zdravotníctvo, školstvo a dôchodky 
 • Zrušiť ministerstvo obrany, jeho kompetencie zabezpečí Generálny štáb armády 
 • Znížiť počet vojakov na cc. 3 500 a previesť ich pod ministerstvo vnútra 
 • Podstatne zvýšiť autonómiu jednotlivých základných a stredných skôl
 • Zredukovať počet vysokých škôl a univerzít
 • Naviazať minimálnu mzdu na dôchodky
 • Zrušiť Špecializovaný trestný súd
 • Rozvíjať partnerské vzťahy na západ aj na východ 

VOLEBNÝ LÍDER: PAVEL WEISS

Manažér, 75 rokov. Meno Weissovcov je prepojené s vedením bývalej SDĽ a spomínalo sa pri deblokáciách ruského dlhu či v súvislosti s obchodovaním s vojenským materiálom. Pavel Weiss ovládal firmu Puli a ďalšie pridružené spoločnosti. Táto zbrojárska firma profitovala na obchode so štátom. Odkupovala od neho významné zbrojárske zásoby a naopak získavala významné zbrojárske projekty a dodávky pre armádu.

Roman Ruhig | Slovenská liga

Zdroj: FB - Roman Ruhig / Slovenská liga

​Slovenská liga je mimoparlamentná strana, ktorá už v rámci svojho pôsobenia viackrát zmenila názov aj ideologické zameranie. Profiluje sa vlastenecky a konzervatívne, s odkazom na kresťanské hodnoty a cyrilometodské dedičstvo. V minulosti pôsobila ako ľavicová strana, hlásiaca sa ideologicky k európskym socialistom.

HODNOTOVÉ PRINCÍPY:

 • Chrániť naše kultúrne dedičstvo a učiť budúce generácie k národnému povedomiu a vlastenectvu
 • Zosúladiť politiku v záujme lepšej a vyššej životnej úrovne občanov
 • Budovať naše hospodárstvo, z ktorého môžu mať úžitok všetci občania
 • Zabezpečiť dôstojnosť života všetkým spoluobčanom vrátane seniorov, no mysliac aj na generácie našich detí
 • Zabezpečiť ochranu života človeka od jeho počatia až po prirodzenú smrť
 • Zabezpečiť takú vzdelanosť a odbornosť ľudí, ktorá pozdvihne kvalitu nášho života
 • Zabezpečiť bezpečný život našich rodín a štátu
 • Vybudovať zdravý, silný štát so statusom silného postavenia občana v našej spoločnosti

PROGRAMOVÉ CIELE: 

 • Činnosť hnutia presadzuje národné, kresťanské a sociálne princípy. Zasadzuje sa za ľudské, občianske a sociálne práva, za nezávislosť a zvrchovanosť SR a za mierové vzťahy v Európe a vo svete.
 • Hnutie sa usiluje integrovať slovenských občanov doma i vo svete, dbá o  suverenitu Slovenskej republiky, upevňuje  a zvyšuje vlastenecké povedomie slovenského národa a prehlbuje vzťah občanov k svojej štátnosti. 
 • Jedným z cieľov hnutia je podpora demografického rastu Slovenska a s tým súvisiacu ochranu a podporu mladých rodín. Rovnako zabrániť rozpadu strednej vrstvy obyvateľstva a dosiahnuť rovnomernejší rast ekonomiky vo všetkých regiónoch štátu.
 • Podrobný program a ciele na celoštátnej a regionálnej úrovni musia byť v súlade so základnými hodnotami, poslaním a programovými cieľmi hnutia.
 • Pre dosiahnutie svojich cieľov hnutie spolupracuje so všetkými občanmi, organizáciami a inštitúciami, politickými stranami a hnutiami, ktoré rešpektujú zákony SR a majú hodnoty a programové ciele blízke Slovenskej lige.
 • Hnutie združuje občanov usilujúcich sa o pluralitnú demokraciu a ekonomickú prosperitu Slovenskej republiky. Každý občan ma právo na slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu pohybu a pobytu a ďalšie slobody, ktoré mu zaručuje Ústava SR.
 • Hnutie presadzuje politiku čo najvyššej energetickej, potravinovej a surovinovej sebestačnosti SR. Hnutie podporuje tradičnú regionálnu kultúru, remeslá, šport a turizmus.
 • Hnutie presadzuje ochranu prírody a životného prostredia SR.
 • Hnutie presadzuje zlepšenie domáceho podnikateľského prostredia, tvorbu a podporu rodinných podnikov, znižovanie štátnej byrokracie, administratívnej záťaže, znižovanie daňového a odvodového zaťaženia občanov vrátane živnostníkov, malých a stredných podnikateľov SR.
 • Hnutie bude presadzovať, aby nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky boli naďalej vo vlastníctve Slovenskej republiky.

VOLEBNÝ LÍDER: ROMAN RUHIG

Narodil som v Bratislave a moje rodné korene podľa mojich predkov siahajú k môjmu rodnému mestu minimálne až do 13 storočia. Vyštudoval som energetiku na strednej odbornej škole v Záhorskej Bystrici, ktorej sa okrem iných aktivít venujem do dnešného dňa. Celý život kladiem dôraz na vzdelávanie, a tak som si počas podnikateľskej činnosti doplnil vyššie vzdelanie v oblasti energetiky pre rozvod, výrobu a distribúciu elektrickej energie, v oblasti súkromných bezpečnostných služieb a ich riadeniu, ale aj vo vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej doprave. Taktiež som získal titul banského inžinierstva v oblasti ťažby štrkopieskov. Vyštudoval som druhy stupeň – práva s titulom magister na Vysokej škole – fakulte práva v Sládkovičove. Samotné právnické vzdelanie využívam na kvalifikované poradenstvo v prospech ľudí (ochrana spotrebiteľa), ale aj pomoc podnikateľom v ich obchodných aktivitách a ochrane pred štátnymi – verejnými a správnymi orgánmi v SR, ktoré mnohokrát vydávajú nezákonné rozhodnutia. 

Roman Stopka | Práca slovenského národa

Zdroj: Práca slovenského národa

Práca slovenského národa je mimoparlamentná strana, ktorá buduje svoju činnosť na odkaze slovenskej a európskej kultúry. Ideologicky vychádza z konzervativizmu s odkazom na tradičné kresťanské európske hodnoty a so silným zameraním na občana. 

PRIORITY STRANY: 

 • Zachovanie slobôd a práv občana SR, nedotknuteľnosť jeho majetku, záväznosť a vymožiteľnosť právnych a sociálnych istôt.
 • Plnohodnotná reciprocita vzťahov medzi občanom a štátom.
 • Zachovanie a posilnenie zvrchovanosti, suverenity, nezávislosti Slovenskej republiky a nedotknuteľnosti jej hraníc.
 • Povinnosť nielen občana voči štátu,ale aj štátu voči občanovi.
 • Štátu nemôže prospievať štátnik, ktorý ho nechce!
 • Štátu nesmú diktovať tí, čo na jeho prospech nepracovali a pracovať nechcú!

PROGRAMOVÉ CIELE: 

 • Trváme na tom, že štátna moc v Slovenskej republike pochádza od jej občanov, preto musia štátne orgány smerovať všetku moc na posilňovanie slobody, podpory blahobytu, zaistenia zdravia a bezpečnosti občanov, ochrany ich oprávneného majetku, na stabilizáciu sociálnych istôt občanov, kvality všestranného zabezpečenia ich životných podmienok i zaslúženého odpočinku a rozvoj zákonmi umožnených aktivít.
 • Našim prvoradým cieľom je trvalý prospech občanov, zvrchovanosť, suverenita, nezávislosť, územná celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.
 • Politika i politici majú slúžiť prítomným i budúcim záujmom štát tvoriacich občanov SR a bezpečnosti štátu.
 • Zahraničná politika štátu má byť vedená s cieľom posilňovať autoritu SR v medzinárodnom prostredí s dôrazom na jej teritoriálnu, energetickú, informačnú, potravinovú, obchodnú bezpečnosť a minimalizáciu neprospechu z každej závislosti.
 • Posilniť mieru zodpovednosti štátu v oblasti jeho povinností voči občanovi a zreálniť ich vymáhanie.
 • Zabezpečiť stabilitu zákonov a právnych noriem a posilniť autoritu zákona na základoch zodpovednosti štátu za preukázanie pravdy. Pravda a čestný občan Slovenskej republiky musia byť funkciami štátu a jeho orgánov chránené pred lžou, svojvoľnou manipuláciou a zločinom.
 • Zbaviť republiku deštruujúcich dlhov i nevýnosných pôžičiek.
 • Dosiahnuť priemerný mesačný príjem a životnú úroveň pracujúcich a zaslúžených dôchodcov popredných štátov EÚ v reálnom časovom horizonte.
 • Zrovnoprávniť podmienky na rozvoj domáceho i zahraničného podnikania.
 • Obrannú a bezpečnostnú politiku podmieňovať záujmami SR a jej občanov.
 • Zabezpečiť zdroje pre energetickú, informačnú, potravinovú, obchodnú, dopravnú, finančnú samostatnosť republiky a medzinárodné partnerstvá uzatvárať na základe rovnoprávnosti a obojstranného prospechu.
 • Zákonnými a vstupnými zmluvnými opatreniami znemožniť ekonomickým, finančným a lobistickým inštitúciám manipulovanie s vnútornou politickou scénou v republike.
 • Každé prijímanie nového zákona v NR SR, každé uzatváranie novej medzinárodnej zmluvy, každé rozhodnutie vlády či štátneho úradníka skúmať otázkou: Aký má z toho prospech SR? Aký má z toho prospech občan Slovenska?

VOLEBNÝ LÍDER: ROMAN STOPKA

Narodil sa 10. februára 1969 v Trenčíne. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu v Novom meste nad Váhom. Je absolventom Vysokej školy Jána Amosa Komenského v Prahe. Po ukončení štúdií začal pracovať v Keramoprojekte Trenčín. Od roku 1992 pôsobil vo vrcholových riadiacich pozíciách v slovenských i medzinárodných obchodných spoločnostiach (DUX, Citelum Slovakia), dnes je predsedom predstavenstva v spoločnosti NECO SK. Na základe svojich vnútorných hodnôt a vzťahu k Slovensku sa rozhodol v roku 2007 vstúpiť do SNS. V októbri 2012 ho zvolili do funkcie podpredsedu SNS, na ktorú, ako sám hovorí, sa prepracoval od radového aktivistu cez predsedu okresnej a krajskej rady. Ako člen SNS bojoval za záchranu základných hodnôt a ideálov tejto strany. Odmietol sa však stotožniť s politikou nového predsedu strany a v októbri 2014 opustil rady národniarov. V decembri 2014 sa rozhodol založiť nový politický subjekt Práca slovenského národa (PSN).

Peter Marček | Hlas ľudu

Zdroj: Hlas ľudu / SITA

​Hlas ľudu je politická strana pôsobiaca na Slovensku od roku 2002. Pôvodne vznikla z rád odídencov z HZDS okolo Ivana Gašparoviča. V decembri 2018 sa strana pretransformovala na stranu Hlas ľudu a jej predsedom sa stal bývalý zakladajúci člen HZD a súčasný poslanec NR SR, odídenec zo strany SME RODINA – Boris Kollár, Peter Marček. Strana sa profiluje v rámci politického spektra ako strana stredová a vyznáva ideológiu konzervativizmu. 

PROGRAMOVÉ CIELE: 

 • Zapojiť občanov Slovenska do takých štruktúr sveta, ktoré si sami v rámci hodnôt
  presadzovaných v zákonoch a medzinárodných zmluvách prijmú a vyberú prostredníctvom svojich
  volených zástupcov.
 • Každý človek je jedinečná a od prírody slobodná bytosť. Každý človek má preto právo podieľať
  sa na budovaní celej spoločnosti. HLAS ĽUDU bude preto realizovať vôľu svojich členov pri správe
  verejných vecí formou vnútrostraníckej, štátnej a miestnej priamej demokracie.
 • HLAS ĽUDU bude vytvárať Slovensko ako pevný štát Európy a planéty Zem so samostatnou
  identitou, presadzujúci najskôr záujmy Slovenska a následne záujmy Európskej únie alebo iného
  medzištátneho zoskupenia, ktoré si občania hlasovaním v súlade so zákonom zvolia. Znakom
  modernosti a vyspelosti je pre HLAS ĽUDU ekonomika, ktorá privádza ľudí k vysokej životnej úrovni
  prostredníctvom ich práce a schopností získaných vzdelaním a životnou skúsenosťou.
 • HLAS ĽUDU bude presadzovať taký sociálny systém, ktorý bude ľuďom zabezpečovať
  bezpečie, a zároveň bude podporovať ekonomickú a demografickú aktivitu ľudí a ich schopnosť
  niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, a to všetko v rozsahu a za podmienok, ako si to ľudia
  demokratickou voľbou zvolia v súlade s platným právom.
 • HLAS ĽUDU si ctí spravodlivosť, váži si a dodrživa Ústavu Slovenskej republiky, zákony a
  presadzuje vždy taký právny poriadok, ktorý si jeho členovia menia a dopĺňajú podľa svojej vôle tak,
  aby vyhovoval väčšine, a to vždy v súlade s platným právom.
 • HLAS ĽUDU si kladie za cieľ budovanie fungujúcej občianskej spoločnosti s vyváženou
  deľbou moci medzi moc zákonodarnú, výkonnú a súdnu, ako aj s vyváženou verejnou správou a
  deľbou moci medzi obce, regióny a štát, spoločnosti zdravej, vzdelanej, kultúrnej, podporujúcej od
  štátu nezávislé verejnoprospešné činnosti, spoločnosti rozvíjajúcej sa v súlade s potrebami trvalo
  udržateľného rozvoja, spoločnosti, žijúcej v istote a bezpečí, spoločnosti ctiacej si slobodu slova,
  nezávislosť masových médií, spoločnosti tvorenej rovnoprávnymi občanmi.
 • HLAS ĽUDU odovzdá ďalším generáciám Slovensko lepšie než ho súčasná generácia prebrala.
  HLAS ĽUDU zabezpečí, aby dnešní mladí ľudia boli zdravší, kultúrnejší, vzdelanejší a spokojnejší, ako
  bola generácia pred nimi.

VOLEBNÝ LÍDER: PETER MARČEK

Peter Marček je slovenský podnikateľ a politik, od roku 2016 poslanec NR SR, pôvodne za stranu SME RODINA – Boris Kollár. Ako poslanec NR SR je členom výboru pre kultúru a médiá, pôsobí aj ako vedúci Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Čiernomorskej hospodárskej spolupráce. V minulosti zastával funkciu prezidenta Slovenského zápasníckeho zväzu, zároveň je aj členom Rádu sv. Lazara. Marček študoval a zmaturoval na strednej škole v Moskve a v roku 1972 tam začal navštevovať Vysokú školu diplomatickú (odbor medzinárodné vzťahy). Musel sa ale vrátiť domov na Slovensko, kde sa oženil a popri štúdiu na právnickej fakulte začal pracovať vo vysokoškolskom klube. Neskôr sa venoval podnikaniu v oblasti cestovného ruchu. Po Nežnej revolúcii vybudoval, prevádzkoval a vlastnil niekoľko reštaurácií. Neskôr so spoločníkmi sprivatizoval jednu strojársku spoločnosť. Peniaze investoval do podnikania v stavebníctve, ktorému sa venoval najmä v spoločnosti PK Consult.

Videli ste už poslednú reláciu Na hrane? Pozrieť si ju môžete aj tu: 

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ/Facebook/SHO/Hlas pravice/99% - občiansky hlas/Slovenská liga/Hlas ľudu/Práca slovenského národa/Ján Benčík

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

07:50 Káčerovo
08:15 Káčerovo
08:40 NAŠI II.
08:00 Súdna sieň
09:10 NOVÁ ZÁHRADA
10:25 NA CHALUPE
08:00 Dr. LUDSKY
09:25 Áno, šéfe USA II.
10:20 Áno, šéfe USA II.
08:05 Okido I.
08:15 Viking Vicky
08:35 Máša a medveď II.
06:55 Pozdravy ze spermabanky
08:50 Góóól! III.
10:35 Red Dog - psí legenda