Polojasno
26°
Bratislava
Ferdinand
30.5.2024
EK: Viedla vlani 48 konaní voči Slovensku pre nedodržanie európskej legislatívy
Zdielať na
Noviny.sk

EK: Viedla vlani 48 konaní voči Slovensku pre nedodržanie európskej legislatívy

BRATISLAVA - Pre nedodržanie európskej legislatívy vlani viedla Európska komisia (EK) voči Slovensku 48 konaní. Vyplýva to z výročnej správy o členstve Slovenska v Európskej únii, ktorý vo štvrtok 27. februára schválila Vláda SR. Podľa vedúcej tlačového tímu Zastúpenia EK na Slovensku Ingrid Ludvikovej sa k takýmto konaniam pristupuje vtedy, ak štát nedostatočne implementuje alebo nedodržuje európsku legislatívu.

Z celkového počtu bolo 17 konaní vedených voči Slovensku, lebo nezapracovalo európske smernice do slovenskej legislatívy, 9 konaní pre to, že ich zapracovalo nesprávne, 11 konaní bolo pre nesprávnu aplikáciu sekundárneho práva EÚ. Ďalších 11 konaní bolo vedených z iných dôvodov. „Voči Slovensku stále beží napríklad prípad tykajúci sa hlucháňa, znečistenia ovzdušia či segregácie rómskych detí vo vzdelávaní a ďalšie. Písalo sa napríklad o skládke v Považskom Chlmci, tam bolo dokonca rozhodnutie súdu a celý prípad bol ukončený zatvorením tejto skládky,“ povedala Ludviková.


Ako ďalej vysvetlila, konania EK voči jej členským krajinám majú niekoľko fáz. Tou prvou je žiadosť o vysvetlenie, prečo daná situácia nastala. Komisia zašle takzvanú formálnu výzvu, na ktorú musí dať adresát odpoveď v stanovenej lehote trvajúcej zvyčajne dva mesiace. Ak komisia nie je spokojná s poskytnutými informáciami a daný členský štát si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, komisia môže zaslať formálnu žiadosť o ich plnenie. V takzvanom odôvodnenom stanovisku vtedy vyzve členský štát, aby jej v stanovenej lehote, ktorá je zvyčajne dva mesiace, oznámil prijaté opatrenia.

„Ak členský štát nezabezpečí plnenie povinností vyplývajúcich z práva EÚ, komisia sa môže v takom prípade rozhodnúť žalovať tento členský štát na Súdnom dvore. V približne 95 percentách prípadov porušovania právnych predpisov si však členské štáty splnia svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ ešte skôr, ako je na nich podaná žaloba na súde,“ priblížila Ludviková.


Ak súd vydá rozsudok v neprospech členského štátu, ten musí následne prijať potrebné opatrenia na vyhovenie predmetnému rozsudku. V osobitnom prípade, keď členské štáty neimplementujú smernice v lehotách dohodnutých Radou ministrov EÚ a Európskym parlamentom, môže EK požiadať súd, aby dotknutému členskému štátu uložil finančné penále už v prvom rozhodnutí o takomto prípade. Túto možnosť zaviedla Lisabonská zmluva.

Z celkového počtu konaní, ktoré boli minulý rok vedené voči Slovensku, bolo 30 v štádiu vydaného formálneho oznámenia, 16 konaní v štádiu vydaného odôvodneného stanoviska a v dvoch prípadoch bolo vydané doplňujúce odôvodnené stanovisko.

Najčítanejšie