ŠÚ SR: Sčítanie obyvateľov v roku 2021 bude iné ako doteraz

10.12.2017 14:29 Noviny.sk

Najbližšie sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bude iné ako doterajšie. Má byť integrované, čo znamená, že štatistici v ňom využijú údaje z rôznych administratívnych zdrojov, ako sú registre osôb a adries či informačné systémy Sociálnej poisťovne a ďalších inštitúcií. Ďalšie údaje získajú priamo od obyvateľov, pričom každý občan bude mať viacero možností, ako sa sčítať. S týmito a ďalšími novinkami, ktoré zaistia, že sčítanie prinesie čo najpresnejšie údaje dôležité napríklad pre plánovanie služieb a rozdeľovanie financií vo všetkých oblastiach života spoločnosti, počíta Štatistický úrad (ŠÚ) SR v legislatívnom zámere k pripravovanému zákonu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Návrhom by sa mala zaoberať vláda. Legislatívny zámer nadväzuje na informáciu, ktorú vláda vzala na vedomie v auguste 2016. Návrh samotného zákona by sa mal na rokovanie vlády dostať v roku 2019. Sčítanie by malo odrážať situáciu k 1. januáru 2021 (referenčný dátum) a údaje by sa mali od obyvateľov zbierať šesť týždňov. Konkrétne dátumy sčítania však určí až vláda osobitným nariadením. ŠÚ SR počíta aj s novinkou - dosčítaním, ktoré sa môže uskutočniť po skončení sčítania s cieľom zabezpečiť úplnosť údajov.

Štatistický úrad chce novým zákonom o sčítaní zaistiť kvalitu a efektívnosť získaných údajov a znížiť administratívnu záťaž obyvateľov. Dosiahnuť tento cieľ „znamená získať časť požadovaných údajov iným spôsobom ako od obyvateľov. Dochádza tým k významnej zmene prechodu od tradičného sčítania k novému, modernému spôsobu, ktorý sa nazýva integrované sčítanie“, píše ŠÚ SR v legislatívnom zámere, ktorý predchádza predloženiu návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Integrované sčítanie skombinuje údaje zo spomínaných administratívnych zdrojov s údajmi z terénnu. Tým, že sa do sčítania zapoja s údajmi aj rôzne inštitúcie, zníži sa množstvo údajov získavaných priamo od obyvateľov.

Sčítať sa povinne budú musieť všetci obyvatelia SR, pričom za neplnoletých to bude povinnosťou ich zákonných zástupcov. Zákon vymedzí všetky formy, ako sa občan môže sčítať a stanoví, že sčítanie v roku 2021 bude založené na elektronickom zbere údajov. Elektronické sčítanie má znížiť záťaž obyvateľov, zrýchliť spracovanie údajov a eliminovať riziká, ktoré pri zbere údajov môžu vzniknúť. „Elektronické sčítanie, ak má byť úspešné, musí byť jednoduché, bezpečné a dostupné obyvateľovi v každom okamihu, keď sa rozhodne splniť si zákonnú povinnosť. Elektronické sčítanie bude zahŕňať samoobslužné rozhranie (webovú aplikáciu) a obslužné rozhranie, napríklad asistované sčítanie, Integrované obslužné miesta občana, prípadne iné formy. Cieľom je ponúknuť občanovi čo najviac možností sčítať sa pri minimálnej záťaži z hľadiska času, prístupu a služby. Formulár pre elektronické sčítanie bude rýchly, ľahko pochopiteľný, bezpečný, priateľský k životnému prostrediu a bude redukovať náklady na sčítanie,“ avizuje Štatistický úrad SR. Keďže posledné sčítanie z roku 2011 sprevádzali viaceré vyjadrenia na adresu sčítania, ktoré spochybňovali jeho spoločenskú prospešnosť, ochranu osobných údajov a odrádzali občanov od ochoty zúčastniť sa na ňom, uvažuje ŠÚ SR v legislatívnom návrhu aj o možných sankciách - pokutách za nedodržanie povinností, ktoré nový zákon o sčítaní určí tak fyzickým, ako aj právnickým osobám.

Obyvateľ bude pri poskytovaní údajov povinný využiť jednu z foriem elektronického sčítania. Pritom v obciach, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 percent obyvateľstva, budú k dispozícii formuláre v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Formuláre budú vytvorené aj s prihliadnutím na potreby osobitných a špecifických skupín obyvateľstva. Výsledky zo sčítania sa napríklad ďalej premietnu aj do menšinovej politiky. Domácnosť navštívi asistent pre sčítanie iba vo výnimočných, zákonom definovaných prípadoch. Asistent pre sčítanie čiastočne nahradí funkcie sčítacieho komisára. Jeho úlohou bude na požiadanie občana, ktorý sa nemôže sčítať sám a nevyužil žiadny spôsob elektronického sčítania, zabezpečiť zber údajov. Zákon vymedzí presne jeho práva a povinnosti. Prioritou bude zachovanie bezpečnosti a mlčanlivosti o všetkých zistených údajoch. Sčítanie bude riadiť Ústredná komisia pre sčítanie, dočasný orgán predsedu ŠÚ SR, v ktorom budú zástupcovia všetkých zapojených rezortov, samosprávy a ďalší. Jej zriadenie sa predpokladá od roku 2020 a zákon o sčítaní presne vymedzí práva a povinnosti komisie.

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení na roky 2016 až 2020 vyhlásila, že ,,podporí sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ako jedinečnú príležitosť získať spoľahlivé, porovnateľné a vzájomne prepojené štatistické údaje a informácie o stave spoločnosti, jej štruktúrach a bývaní. Bude pri tom dbať na zníženie administratívnej záťaže obyvateľov.“ Ako ďalej pripomína ŠÚ SR, členské štáty Európskej únie majú povinnosť predložiť Eurostatu (Európskej komisii) určené údaje k referenčnému roku 2021. Sčítanie je najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie na Slovensku a musí spĺňať viaceré parametre vymedzené v nariadeniach Európskej únie. Je tiež jedinečnou možnosťou ako získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné, unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a bývaní. Sčítanie je zdrojom aktuálnych informácií, ktoré vláda, podnikatelia, tvorcovia politík na štátnej a lokálnej úrovni použijú pre plánovanie a rozdeľovanie služieb, financií a iných prostriedkov vo všetkých oblastiach života Slovenskej republiky, dodáva štatistický úrad.

Zdroj: SITA

TV Program

10:55 Policajti v akcii
12:00 Noviny o 12:00
12:35 Top Star
11:15 Veľké upratovanie IX.
12:35 Profesionáli III.
13:35 Simpsonovci IX.
09:50 Divoké kone II.
11:40 Klamári I.
12:55 Kosti VI.
11:05 Rapotáčik 2
11:20 Kikirikí
11:25 Arthur a Minimojovia
10:45 Hostitel
12:55 Americká Miss India
14:45 Já, knedlíček